Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Τοπικές Κοινότητες Διοικητική προσέγγιση [ GRI 102-15 ] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η πρόσβαση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σε ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή της εταιρείας στις τοπικές της Κοινότητες. Στόχος της εταιρείας είναι να εξοικειώνεται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών της κοινοτήτων ώστε οι αναπτυξιακές και οι άλλες προσπάθειες της να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τις δικές τους αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. [ GRI 103-2b ] Συνάφεια Ουσιαστικού Θέματος [ GRI 103-1a ] Η κοινωνική συμμετοχή αποτελεί τακτική της προληπτικής προσέγγισης που ακολουθεί η MYTILINEOS, περιορίζοντας τους απρόβλεπτους μη οικονομικούς κινδύνους και συμβάλ- λοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της αλλά και της καλής της φήμης. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες στο σύνολό τους συνεπάγονται τη δέσμευση της εταιρείας να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στους προβλη- ματισμούς των τοπικών της κοινωνιών μέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που εφαρμόζει. Επιπλέον, στοχεύει στην πρόληψη αλλά και τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων, μέσω της προώθησης συμπράξεων με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς επιτρέποντας στην εταιρεία να λειτουργεί ως «υπεύθυνος εταιρικός πολίτης». Η MYTILINEOS έχοντας επίγνωση του σύγχρονου κοινωνικο - οικονομικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει, όπου είναι εφικτό, το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέροντας την Η αδυναμία, εκ μέρους της MYTILINEOS, του έγκαιρου προσδι- ορισμού και διαχείρισης των μοναδικών και συχνά μεταβαλλό- μενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων που καθορίζουν την προοπτική των τοπικών της κοινωνιών, μπορεί να αναιρέσει την υφιστάμενη παραδοχή ότι η εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος τους έχοντας κοινά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της εταιρείας, περιορίζοντας κατ’ επέκταση και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Κυριότερος Κίνδυνος Τακτικές αντιμετώπισης • Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες που λειτουργούν. Βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπισμός τυχόν αρνητικών επιχειρησιακών επιπτώσεων και η ελαχιστοποίηση αυτών μέσω της υπεύθυνης δραστηριότητας. • Επίσης, σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS έχει οριστεί και λειτουργεί ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διαχειρίζεται την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, της ετήσιας διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, τη χρήση τοπικών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και της οργάνωσης των επισκέψεων μελών της κοινότητας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όποτε ζητηθεί. • Η εταιρεία επικοινωνεί με τις τοπικές της κοινότητες με σαφή και διαφανή τρόπο, της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζεται στις περιοχές που βρίσκονται οι βιομηχανικές μονάδες της εταιρείας, καθώς και με τη διοργάνωση ετήσιων θεματικών ή γενικών ανοικτών διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για παρακολούθηση και συζήτηση σε ειδικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. τεχνογνωσία και την εμπειρία της, ενώ μέσω συλλογικών προσπαθειών χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασι- αστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Όρια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1b ] Άμεση εμπλοκή στις προαναφερόμενες επιδράσεις έχουν όλοι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS, ενώ έμμεσα συμβάλλουν τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και οι Εθελοντικές & Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο πλαίσιο των συμπράξεων για την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων όπως προβλέπονται από το ετήσιο σχέδιο εφαρμογής της Κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας. Κυριότερος κίνδυνος και τακτικές αντιμετώπισης [ GRI 103-2a ] Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της, δύναται να αντιμετωπίσει τον ακόλουθο βασικό κίνδυνο: Ουσιαστικό Θέμα Διαχείριση Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-2a ] H MYTILINEOS στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής της πολιτικής εστιάζει: [ GRI 103-2c-i ] • Στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης: Οι βασικές δραστηριότητες της MYTILINEOS εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η πλειοψηφία του ανθρώ- πινου δυναμικού της προέρχεται από τοπικούς πληθυσμούς. • Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας: Αρχή όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η προτεραιότητα της επιλογής των εγχώριων και κατ’ επέκταση τοπικών προμηθευτών, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους. • Στην ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμμα- τος εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής με την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών: Η εται- ρεία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινω- νικής συνοχής επιδιώκοντας στρατηγικά τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση της, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε τομείς που συνδέονται άμεσα με: ° την κουλτούρα και τις επιχειρηματικές της αξίες, ° τις επιδράσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ° τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και συνεχίζουν να υφίστανται και ° τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέση που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, η MYTILINEOS, έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση των εσωτερικών της διαδικασιών, καθορίζοντας έναν νέο τρόπο διαχείρισης κοινω- νικών αιτημάτων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και την ποιοτική βελτίωση των κοινωνικών της δράσεων. Στην κατεύθυνση αυτή έχει οριστεί μια ανοιχτή διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου υποβάλλονται τα αιτήματα των κοινωνικών φορέων βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας διαχειρίζονται τις σχέσεις της εταιρείας με τις τοπικές της κοινότητες και σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS υλοποιούν σε τοπικό επίπεδο το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων, ώστε να καταγράφονται οι τοπικές ανάγκες και να εξετάζονται νέες ευκαιρίες σύμπραξης. [ GRI 103-2c-iv ] Στόχοι Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-2c-iii ] Διαχρονικός στόχος της MYTILINEOS είναι η αξιολόγηση των τοπικών αναγκών και η συμβολή στην ικανοποίηση τους, προ- κειμένου να ενισχυθούν οι βιώσιμες συνθήκες ανάπτυξης των τοπικών της κοινωνιών. Επίσης, η εταιρεία, επιδιώκει στρατηγικά την μεγαλύτερη ενεργοποίηση της, μέσω επιλεγμένων δράσε- ων, σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς (άμβλυνση των συνεπειών της φτώχειας και της πείνας, την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαί- δευσης, την υποστήριξη υποδομών υγείας και άλλων τοπικών κοινωφελών υποδομών και την ενίσχυση της απασχόλησης) όπως προέκυψαν από την ευθυγράμμιση της κοινωνικής της πολιτικής με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ- ξης και τις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες. 96 97

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=