Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Εργασιακά θέματα & Ανθρώπινα Δικαιώματα Διοικητική Προσέγγιση [ GRI 102-11 ] - [ GRI 102-15 ] Η παρούσα δημοσίευση παρουσιάζει βασικές πληροφορίες προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS ώστε να κατανοήσουν το πώς η εταιρεία διαχειρίζεται το Ανθρώπινο Κεφάλαιο της, στο πλαίσιο της νέας λειτουργικής της δομής. [ GRI 103-2b ] Συνάφεια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1a ] Η MYTILINEOS, βρίσκεται σε μια νέα περίοδο εξέλιξης με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, επιδιώκοντας υψηλότερους στόχους και επιδόσεις. Ως εργοδότης, η εταιρεία συμβάλλει σε έναν από τους ευρύτερα αποδεκτούς στόχους της κοινωνίας, δηλαδή τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω της πλήρους και ασφαλούς απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας. Η MYTILINEOS έχει θέσει ως προτεραιότητες της την ασφά- λεια και την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της, δεδομένου ότι ένας από τους παράγο- ντες επιτυχίας είναι η απόλυτη αφοσίωση των εργαζομένων στα καθήκοντά τους. Το θέμα, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι υψηλής σημαντικότητας για την εταιρεία αφού οι σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων συμβάλλουν μεταξύ άλλων την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και κατά συνέπεια τη συνολική συμβολή της στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η απασχόληση είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος στόχος που σχετίζεται με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τους βασικούς Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της ΜYTILINEOS λόγω υψηλής εντοπιότητας και μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Η δημιουργία ευκαιριών για μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων δεν ωφελεί μόνο τις επιχειρηματικές δραστη- ριότητες της MYTILINEOS, αλλά επιδρά και στις τοπικές της κοινωνίες συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα τους. Επίσης, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας (π.χ. περιβάλλον εργασίας, τα ημερομίσθια και άλλες μορφές αποζημίωσης, ο χρόνος εργασίας, οι περίοδοι ανάπαυσης, οι άδειες, οι πειθαρχικές πρακτικές και οι πρακτικές απόλυσης, η προστασία της μητρότητας, οι παροχές και άλλα θέματα πρόνοιας) αποτελεί σημαντικό θέμα για την εταιρεία στο πλαίσιο της ικανοποίησης του προσωπικού της ενώ αποτελεί και βασικό παράγοντα διατήρησης των εργαζομένων. H εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξη και τη βελτίωση της αντα- γωνιστικότητας των εργαζομένων της, μέσα από την κατάλ- ληλη επαγγελματική κατάρτιση και τεχνική εξειδίκευση. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις της επαγ- γελματικής αλλά και της προσωπικής τους ζωής. Το συγκε- κριμένο θέμα είναι υψηλής σημαντικότητας για όλους τους ΤΕΔ της εταιρείας λόγω των απαιτήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσω του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων, η MYTILINEOS διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία καθώς και την ευθυγράμμιση των πρακτικών της με το όραμα, τις αξίες της και τους στρατηγικούς της στόχους. Παράλληλα, η διασφάλιση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως: η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας, η αποφυγή διακρίσεων και της καταναγκα- στικής & παιδικής εργασίας η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, καθώς και η ανάπτυξη εργασιακών σχέσεων που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και την αναγνώριση, συμβάλουν στην ατομική βελτίωση των εργαζομένων της εταιρείας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων της MYTILINEOS, το θέμα της Δια- χείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Όρια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1b ] Τα όρια των επιδράσεων της λειτουργίας της MYTILINEOS, στον τομέα των Εργασιακών πρακτικών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιλαμβάνουν όλους τους χώρους των βιομη- χανικών μονάδων, των εργοστασίων και των υπόγειων μεταλ- λείων της εταιρείας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα, τα εργοτάξια του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών στις χώρες του εξωτερικού και όλα τα κτήρια των γραφείων της εταιρείας. Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιδράσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ έμμεση συμμετοχή (ιδιαίτερα στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), δύναται να έχουν οι εργολάβοι/ προμηθευτές της εταιρείας που βρίσκονται κυρίως σε ανα- πτυσσόμενες χώρες. Η εταιρεία εστιάζει, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, στη δέσμευση των εργολάβων/ προμηθευτών και των άλλων συνεργατών της να υιοθετούν πρακτικές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους τους. Ουσιαστικά Θέματα Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης Η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της, αναγνωρίζει τον κίνδυνο της μείωσης της επίδοσης ή και της αποχώρησης εργαζομένων, που μπορεί να προέλθει από την έλλειψη της ικανότητας προσαρμογής τους στις αλλαγές της οργάνωσης και των διαδικασιών και κατ’ επέκταση στην εμπέδωση της κοινής εταιρικής κουλτούρας. Υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών που αφορούν: α) στην έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις αλλαγές στις δομές και διαδικασίες λόγω μετασχηματισμού β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη διαμόρφωση της νέας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, βασισμέ- νης στις κοινές αξίες και τις συμπεριφορές των εργαζομένων. Επίσης η εταιρεία, λόγω έλλειψης μιας επίσημης διαδικασίας προσήκουσας επιμέλειας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη διασφάλισή τους αλλά και να προκαλέσει τη λήψη έκτακτων μέτρων πέραν αυτών που επιβάλλουν οι κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες. Επίσης, η εταιρεία μέσω του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, διατηρεί εργοτάξια σε χώρες του εξωτερικού και συνεργάζεται με προμηθευτές αναπτυσσόμενων χωρών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής όπου υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης περιστατικών περιορισμού ή παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μέχρι και την αναστολή εργασιών για κάποιο διάστημα, με άμεσο οικονομικό κόστος για την εταιρεία. Η εταιρεία μελετά ήδη την εφαρμογή του διεθνούς εργαλείου αυτοαξιολόγησης Global Compact Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις επιχειρηματικές της μονάδες. Σχετικά με τη δραστηριότητα της στις αναπτυσσόμενες χώρες, η MYTILINEOS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της νομιμό- τητας. Η διαχείριση της ασφαλούς εργασίας διέπεται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον να υλοποιούν, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και την λήψη των καταλλήλων μέτρων. Παράλληλα, στις συμβάσεις που υπογράφονται με τους εργολάβους και τους προμηθευτές υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της απο- φυγής συνθηκών διαφθοράς και δωροδοκίας. Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης [ GRI 103-2a ] Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των Τομέων της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, αναγνωρίζει τους ακόλουθους κινδύνους: 82 83

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=