Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Καταπολέμηση της Διαφθοράς Διοικητική προσέγγιση [ GRI 102-15 ] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται η εταιρεία τόσο τον απόλυτο περιορισμό της έκθεσης της σε συνθήκες διαφθοράς & δωροδοκίας, όσο και την ενίσχυση της κουλτούρας συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αποτελεί κομβικό σημείο για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της στο πλαίσιο της διεθνούς της δραστηριότητας. [ GRI 103-2b ] Συνάφεια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1a ] Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωρο- δοκίας αποτελεί ουσιαστικό θέμα για την MYTILINEOS γιατί δύναται: α) να συμβάλει στην καταγραφή, στην καλύτερη αξιολόγηση & διαχείριση των κινδύνων, καθώς και στη νομο- θετική συμμόρφωση που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την MYTILINEOS σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίη- σης της, β) να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς στόχους (όπως π.χ. κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων από τον πελάτη ή από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα) και γ) να ενισχύσει την προστασία της εταιρείας από τυχόν φαι- νόμενα απάτης, υπεξαίρεσης και κατάχρησης ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική της εικόνα. Όρια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1b ] Αν και μέχρι σήμερα, από την ίδρυση της εταιρείας, δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς ή δωροδο- κίας, εντούτοις αναγνωρίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιου περιστατικού εξαιτίας των συναλλαγών της εταιρείας, τόσο εντός των Τομέων της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, όσο και εκτός αυτών, με τις βασικές ομάδες των κοινωνικών της εταίρων όπως: τις Δημόσιες αρχές, τους Επιχειρηματικούς και Ρυθμιστικούς φορείς, τους Πελάτες, τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, την τοπική κοινωνία, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εφοδιαστική της αλυσίδα. Ουσιαστικό Θέμα Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης [ GRI 103-2a ] Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης Κατά τη δραστηριοποίηση της MYTILINEOS, μέσω της ανάληψης ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων, σε αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες όπου σύμφωνα με το δείκτη διαφθοράς του Οργανισμού Transparency International, βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύνου, ενδέχεται να απαιτηθούν πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους τοπικούς εταίρους ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων. Η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10 η αρχή του UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκό- λυνσης.» και η οποία λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας ηθικής σε όλη την εταιρεία. Η MYTILINEOS εφαρμόζει συστήματα και ελέγχους σε προληπτικό αλλά και σε ανιχνευτικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή επιλογή των προμηθευτών, η αποφυγή αμφισβητούμενων πληρωμών, η ορθότητα των πληρωμών, καθώς και η ορθή και με διαφάνεια αναγνώρισή τους στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας. Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών (Grievance Mechanism) στον οποίο κάθε εργαζόμενος (άμεσος ή έμμεσος) έχει πρόσβαση είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα για να καταγγείλει παραβιάσεις σε σχέση με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, δωροδοκίας και διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Η εταιρεία προστατεύει τους καταγγέλλοντες από αντίποινα υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία γίνεται καλή τη πίστη ακόμη και εάν το αποτέλεσμα της διερεύνησης δεν την επιβεβαιώσει. Οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές και τις ηθικές πρακτικές της εταιρείας θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων και κατ’ επέκταση τα οικονομικά της αποτελέσματα και την δυνατότητα να αναλαμβάνει έργα. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην MYTILINEOS, το 2018, με την ανανέωση των πολιτικών κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας, για την διαφύλαξη του υγειούς ανταγωνισμού, για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για τον ενδελεχή έλεγχο επιχειρηματικών εταίρων προ της σύναψης συμφωνιών, αναβαθμίζει τη σπουδαιότητα της κουλτούρας επιχειρηματικής ηθικής για την εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητές της καθώς και την έμφαση της διοίκησης για διαφανείς διαδικασίες και μηδενική ανοχή σε παραβιάσεις των κανόνων και των πολιτικών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEOS προβλέπει την αντιμετώπιση συνθηκών Διαφθοράς και Δωροδοκίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι έκτακτοι έλεγχοι των προμηθευτών στοχεύουν στην διασφάλιση της εφαρμογής του κώδικα και στην παροχή συστάσεων για διορθωτικά μετρά που τυχόν απαιτηθούν. 78 79

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=