Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Διοικητική Προσέγγιση [ GRI 102-15 ] Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση στοχεύει στην καλύτερη δυνατή κατανόηση εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για το πώς η εταιρεία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ουσιαστικό θέμα το οποίο συμβάλλει καθορι- στικά στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξή της. [ GRI 103-2b ] Συνάφεια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1a ] Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση η MYTILINEOS αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των εργαζομένων της αλλά και των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων που εκτελούν εργασίες στους χώρους της, να εργάζονται χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παρα- γωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, από τη φύση της λειτουργίας τους, εμπίπτουν σε κινδύνους Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ελαφρά ατυχήματα, ατυ- χήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, επαγγελματικές ασθέ- νειες και δυστυχήματα) τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις με αποδέκτες όχι μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους αλλά και τρίτους όπως: οι εργαζόμενοι των ανεξάρτητων εργολάβων, οι συνεργάτες, οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές και εργαζόμενοι αλλά και κάθε είδους επισκέπτη στους χώρους τους. Επιπλέον, τα θέματα αυτά δύνανται να προκαλέσουν επιδράσεις που σχετίζονται με τη μείωση του επιπέδου ικανοποίησης και του ηθικού των εργαζομένων, το αυξημένο κόστος ατυχημάτων/απουσιών και την αρνητική επίδραση στην εικόνα και τη φήμη της MYTILINEOS. Όρια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1b ] Τα όρια των επιδράσεων της λειτουργίας της MYTILINEOS στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία περιλαμ- βάνουν όλους τους χώρους των βιομηχανικών μονάδων, των εργοστασίων και των υπόγειων μεταλλείων της εταιρείας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα, τα εργοτάξια του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων στις χώρες του εξωτερικού, όλα τα κτήρια των γραφείων καθώς και τις τοπικές κοινότητες όπου λειτουργεί και δραστηριοποιείται η εταιρεία. Άμεσα εμπλεκό- μενοι στις επιδράσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ έμμεση συμμετοχή έχουν οι ανεξάρτητοι εργολάβοι έναντι των οποίων ευθύνεται η τε- λευταία ως προς τη γενική ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας. Η εταιρεία εστιάζει, για τη βελτίωση της συνολικής της επίδοσης, στην παρότρυνση των εργολάβων, των προμηθευτών και των άλλων συνεργατών της να υιοθετούν πρακτικές που να εξα- σφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων τους. Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης [ GRI 103-2a ] Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων στο πλαίσιο της λειτουργία της: Κυριότεροι Κίνδυνοι Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι: Οι Έμμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα και περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, την πρόσβαση - εκκένωση, τον φωτισμό και το θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας. Οι Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα ή επαγγελματικό νόσημα και περιλαμ- βάνουν φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν σε οργανωτικούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες, που δεν οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρό- θεσμα τη ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. Τακτικές αντιμετώπισης Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύ- νης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει σε όλα τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρη- ματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η εταιρεία έχει προβεί στην αυστηρή εφαρ- μογή συστημάτων και μετρήσεων ασφαλείας ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και να εντοπι- στούν οι ανάγκες παρεμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας (γραφείων και βιομηχανικών μονάδων). Παράλληλα, η συνεχής πρόοδος και βελτίωση είναι συνάρτηση τόσο των προληπτικών ενεργειών που αναλαμβάνει, όσο και των ευρύτερων εμπειριών που αποκομίζει η εταιρεία από κάθε περιστατικό και παρ΄ολίγον ατύχημα, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων. Ουσιαστικό Θέμα Διαχείριση Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-2a ] • H Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί βασικό στοι- χείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των εταιρικών αρχών της MYTILINEΟS και ένα από τα κύρια θέματα της Διαβούλευσης της εταιρείας με τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. • H MYTILINEOS τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Αρκετές φορές, η διασφάλιση της εναρμόνισης της λειτουργίας των Τομέων Δραστηριοποίησής της με τη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω πολύ αυστηρότερων ορίων που θέτει η ίδια μέσω των σχετικών προγραμμάτων και συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει. • Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 (με προοπτική μετάβασης εντός του 2019 στο ISO 45001 που το αντικαθιστά) το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας. [ GRI 403-2c ] Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες συγκεκριμένες βασικές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότη- τας της εταιρείας: - Συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων όπου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και λή- ψης των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους. - Εφαρμογή προηγμένων εργαλείων πρόληψης και ανάλυση σε βάθος όλων των ατυχημάτων και συμβάντων ασφάλειας. - Συνεχής πληροφόρηση και συστηματική συμμετοχή του προσωπικού σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. - Υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. - Συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, με στόχο την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες της MYTILINEOS, φροντίζοντας για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των πελατών, των συνεργατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της. • Oι επιμέρους σχετικές πολιτικές, ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ως πρωταρχικό επι- χειρησιακό στόχο. ( Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Μεταλλουργίας - Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών - Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου ). [ GRI 103-2c-i ] • Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μιας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλει- ας, που ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συμπε- ριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των συναδέλφων τους, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση. • Η υλοποίηση προγραμματισμένων ή έκτακτων επιθεωρήσε- ων ασφαλείας από εσωτερικούς και ανεξάρτητους εξωτερι- κούς επιθεωρητές, τα αποτελέσματα των οποίων συμβάλ- λουν στη διαμόρφωση ενεργειών περαιτέρω βελτίωσης της Ασφάλειας. • Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία λειτουργούν αντίστοιχες Διευθύνσεις σε κάθε το- μέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS, όπως επίσης και ειδικές επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας στους Τομείς της Μεταλλουργίας και των Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους. [ GRI 103-2c-iv ] Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS 70 71

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=