Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Περιβαλλοντική συμμόρφωση Η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS και θέμα μείζονος και ίσης σημασίας με θέματα τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο της συνεχούς και υπεύθυ- νης ανάπτυξης της. Η θέση αυτή, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας, βασίζεται πρωτίστως στην αρχή της τήρησης των εκ του νόμου απαιτήσεων, καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχει εκουσίως αναλάβει μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή, η αυστηρή τήρηση της εφαρμοστέας νοµοθεσίας, η εφαρμογή της διαδικασίας αναθεώρησης και επικαιροποίησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και εφαρμογή των περι- βαλλοντικών κανόνων που αφορούσαν στη δραστηριότητα της MYTILINEOS, κατά το 2018, είχαν σαν αποτέλεσμα την απουσία περιστατικών υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες (ΑΕΠΟ-Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) των επιχειρησιακών μονάδων της εταιρείας είναι μία διαδικασία η οποία διεξάγεται εσωτερικά, σε τακτική βάση σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριο- ποίησης, από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και ετησίως από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο τρίτο φορέα που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχετικού ελέγχου για το 2018, δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές άδειες που να καθιστούν απα- ραίτητο τον προγραμματισμό επενδύσεων για την κάλυψή τους, ενώ δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς νόμους ή κανονισμούς. [ GRI 307-1 ] Αποτελέσματα 2018 [ GRI 103-3a-ii ] Η MYTILINEOS για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, το 2017, επένδυσε περισσότερα από €17,3 εκ. Συγκεκριμένα, για τη διάθεση αποβλήτων, διαχείρισης αέριων εκπομπών και περιβαλ- λοντικής αποκατάστασης δαπανήθηκαν €15.492.074, ενώ για την περιβαλλοντική πρόληψη & διαχείριση δαπανήθηκαν €1.847.340. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις που ακολουθούν σε κάθε κατηγορία υπολογίζονται με βάση τα ενοποιημένα αποτελέσματα από τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και των συνδεδεμένων με αυτούς θυγατρικών εταιρειών της MYTILINEOS και προσαρμόζονται σύμφωνα με τους ορισμούς των διεθνών Προτύπων GRI. Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται κυρίως το έτος 2017, ως το πρώτο κατά το οποίο η MYTILINEOS δημοσιοποίησε ενοποιημένες τις σχετικές πληρο- φορίες μετά τον μετασχηματισμό της. Εκπομπές αέριων ρύπων Οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, παράγουν σχεδόν το 99% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ). Οι άμεσες εκπομπές (scope 1) προκύπτουν πρωτίστως από τη διαδικασία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου (κατανάλωση καυσίμων και χημικές επεξεργασίες ως μέρος της παραγωγικής διαδικα- σίας) καθώς και από τη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής (κατα- νάλωση φυσικού αερίου) ενώ οι έμμεσες εκπομπές (scope 2) αντιστοιχούν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπομπές αέριων ρύπων (tnCO 2 eq) 1 2018 Άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 1) [ GRI 305-1 ] 2.555.713,6 Καύσιμα (CO 2 :100%) 2.162.139,5 Διεργασίες (CO 2 :75% - PFCs: 25%) 388.437,4 Μεταφορές (CO 2 :100%) 5.136,7 Έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 2) 2 [ GRI 305-2 ] 1.819.624,6 Ηλεκτρική ενέργεια (CO 2 :100%) Σύνολο 4.375.338,2 Έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 3) 3 [ GRI 305-3 ] 2.577,2 Μεταφορά προϊόντων (CO 2 :100%) 1.449,5 Επαγγελματικά ταξίδια (CO 2 :100%) 675,0 Μετακινήσεις εργαζομένων (CO 2 :100%) 452,7 Άλλες σημαντικές εκπομπές [ GRI 305-7 ] 2.370,6 SΟx (τον. /έτος) 680,0 NΟx (τον. /έτος) 1.342,3 CF 4 (τον. /έτος) 11,2 C 2 F 6 (τον. /έτος) 1,3 Φθόριο (τον. /έτος) 261,5 Σωματίδια (τον. /έτος) 74,2 1 Το 2018, ορίζεται ως νέο έτος βάσης για τον συγκεκριμένο δείκτη λόγω της εφαρμογής του εθνικού συντελεστής εκπομπών gCO 2 /kWh (πηγή: Eurostat στοιχεία μετατροπής Ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελλάδα) ο οποίος εφαρ- μόστηκε για πρώτη φορά σε όλους του Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηρι- ότητας της εταιρείας, το 2018, για λόγους εναρμόνισης μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2017. [ GRI 103-3a-iii ] 2 Gross Location Base: Χρήση του συντελεστή εκπομπών από στοιχεία που δημοσιοποιούνται από το Κράτος σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Επίσης, λόγω έλλειψης άλλων δεδομένων, για τον υπολογισμό των Market- based εκπομπών χρησιμοποιήθηκε ο μέσος συντελεστής εκπομπών της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. 3 Η ποσότητα των εκπομπών ρύπων Scope 3 καλύπτεται μερικώς. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία προέρχονται από τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, εκτός της κατηγορίας μετακινήσεις εργαζομένων στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. SDG: 52 53

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=