Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Περιβαλλοντική διαχείριση & Κλιματική αλλαγή Διοικητική Προσέγγιση [ GRI 102-11 ] - [ GRI 102-15 ] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα άτομα που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία της MYTILINEOS ώστε να κατανοήσουν το πως η εταιρεία διαχειρίζεται την εξισορρόπηση των αναπόφευκτων επιπτώσεων που έχει η επιχειρηματική της δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη διοικητική προσέγγιση εκφράζει και τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει συστηματικά στις πιο σύγχρονες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤs) περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής της διαδικασίας αλλά και στην κουλτούρα των ανθρώπων της, με στόχο να βελτιώνει την επίδοσή της και να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. [ GRI 103-2b ] Συνάφεια Ουσιαστικών Θεμάτων [ GRI 103-1a ] Οι κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η MYTILINEOS στο πλαίσιο της δραστηριότητας της είναι: 1) η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων των φυσικών πόρων, 2) η κατανάλωση της ενέργειας και ο έλεγχος των αερίων εκπομπών, 3) η διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, 4) ο έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας και 5) η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των περιοχών που συνδέονται με τη διαδικασία εξόρυξης βωξίτη και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις διεθνώς. Η MYTILINEOS, αναγνωρίζει το ζήτημα της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ’ επέκταση των εκπο- μπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και των επιπτώσεών τους τόσο στην λειτουργική της αποδοτικότητα όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα. Η εταιρεία, στους τομείς της επιχειρη- ματικής της δραστηριότητας που χαρακτηρίζονται ως τομείς υψηλής ενεργειακής έντασης, παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις αέριες εκπομπές και με έγκαιρη υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών διασφαλίζει ότι είναι συμβατές με τις νομοθετικά κατανεμημένες και κυρίως όσο το δυνατόν χαμηλότερες. Η αυστηρή τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί βασική μέριμνα όλων των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Τόσο η συμμόρφωση με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όσο και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί εθελοντικά πέραν των πρώτων, συμβάλλουν στο να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στόχος είναι οι παραγωγικές της διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας να έχουν την ελάχιστη, κατά το δυνατό, περι- βαλλοντική επίπτωση. Όρια Ουσιαστικών Θεμάτων [ GRI 103-1b ] Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις που προκαλούνται από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS εντοπίζονται στα βιοτικά και αβιοτικά φυσικά συστήματα (έδαφος, ύδατα και οικοσυ- στήματα) στο πλαίσιο των ορίων λειτουργίας των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας και των θυγατρικών της εταιρειών, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας καθώς και στην ευρύτερη συμβολή της στις εθνικές εκπομπές αέριων ρύπων. Άμεση συμβολή στις παραπάνω επιδράσεις έχει η ίδια η εταιρεία ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των επιχει- ρηματικών της τομέων και των θυγατρικών της εταιρειών. Έμμεση συμβολή έχουν οι προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας κυρίως μέσω της χρήσης μη ανανεώσιμων βασικών πρώτων υλών & υλικών στις παραγωγικές τους διαδικασίες, αλλά και οι πελάτες της κατά τις διαδικασίες μεταποίησης και χρήσης των προϊόντων της. Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης [ GRI 103-2a ] Με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, η MYTILINEOS αναγνωρίζει τους ακόλουθους βασικούς κινδύνους, που δύνανται να επηρεάσουν τους επιχειρηματικούς της στόχους, για τους οποίους όμως έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών κατάλληλα επιλεγμένες επενδύσεις προκειμένου να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να συμβούν: Ουσιαστικά Θέματα Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης Η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων χώρων απόθεσης καταλοίπων βωξίτη αποτελούν βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο στον Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS με πιθανές αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική επίδοση της εταιρείας. Αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία ή τροποποιήσεων αυτής, που σχετίζονται με θέματα Περιβάλλοντος ή Κλιματικής Αλλαγής. Περαιτέρω αύξηση του κόστους δικαιωμάτων εκπομπών CO 2 όπως τυχόν θα διαμορφωθεί από τις μελλοντικές πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα. Πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και ρύπανσης εδαφών. Αφορά σε δυνητικό κίνδυνο περιορισμένης έκτασης και εντός των ορίων της Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας, με δεδομένη την μεγάλη απόσταση από οργανωμένους οικισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην έρευνα για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποδοτικών πράσινων τεχνο- λογιών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και υλικών καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την εξαγωγή σπάνιων γαιών. Η MYTILINEOS παρακολουθεί συστηματικά τις σχετικές νομοθετικές εξελίξεις και λαμβάνει προληπτικά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες. H εταιρεία πιθανώς θα πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο μέλλον σαν αποτέλεσμα της απαραίτητης συμμόρφωσης της με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις νέες ρυθμίσεις. Για όλες τις υφιστάμενες βιομηχανικές της μονάδες η εταιρεία έχει λάβει τις προβλε- πόμενες κατά το νόμο άδειες εκπομπής αερίων του θερμο- κηπίου και έχει παράλληλα αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή την κατάλληλη υποδομή για την παρακολούθηση εκπομπών και την υποβολή εκθέσεων. Βασικό στόχο αποτελεί η αποφυγή οποιουδήποτε συμβάντος υποβάθμισης περιβάλλοντος. Τα μέτρα πρόληψης συνίστανται στην αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας, στην τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016) και στην καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ). Η ποιότητα των υδάτων και των εδαφών παρακολουθείται συστηματικά. 48 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=