Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Μήνυμα Προέδρου Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουν να καθορί- ζουν και πεδίο δράσης του 2019, ενώ ζητήματα όπως: η συνε- χόμενη προσαρμογή των επιχειρήσεων στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη βάση των οποίων έχει αλ- λάξει άρδην η κοινωνική ατζέντα, η πραγματική προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και η κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη υπεύθυνων προμηθευτών, η δημιουργία βιώσιμων «έξυπνων» πόλεων και κοινοτήτων που με την αξιοποίηση των νέων τε- χνολογιών προάγουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, η καλύτερη χρήση των πόρων και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για μη-χρηματοοικονομι- κή πληροφόρηση και η βιώσιμη χρηματοδότηση που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζουν νέες προτεραιότητες ως προς τη λειτουργία της σύγχρονης υπεύθυνης επιχείρησης. Στην MYTILINEOS, η δέσμευση μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί πρωτίστως μία διαδικασία συνεχούς μάθησης και αυτο-βελτίωσης, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μας, ανανεώνει και ενισχύει την κοινωνική άδεια λειτουργίας μας, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την δημι- ουργία αξίας προς όλες τις ομάδες των Κοινωνικών μας Εταί- ρων. Παράλληλα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρημα- τικές μας λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε κάθε φορά να προχωράμε, με σταθερά βήματα, προς την επίτευξη των στόχων μας, με γνώμονα πάντα το όραμα, την αποστολή και τις αξίες μας. Οι προαναφερθείσες υφιστάμενες και επερχόμενες εξελίξεις λειτουργούν για εμάς ως πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, αφού μπορούμε, συν- δυάζοντας την προσαρμογή μας στις αυξημένες νομοθετικές απαιτήσεις με την εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων, να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η πορεία προς την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές μας προτεραιότητες στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέχρι το 2025 συνδέονται με: • την αέναη προσπάθειά μας για τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, • την ανάπτυξη, διαχείριση και τη συντήρηση ενός αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού, με πρακτικές που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, • την σταθεροποίηση και μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, • την προώθηση των αρχών της Ε.Κ.Ε. και της Βιώσιμης Ανά- πτυξης στους βασικούς προμηθευτές και συνεργάτες μας, • την υλοποίηση και στήριξη επιλεγμένων δράσεων υψηλής κοινωνικής αξίας που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης μας με τις τοπικές κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Η δέσμευσή μας να λειτουργούμε υπεύθυνα αντανακλάται τόσο στην ανανέωση της συμμετοχής μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, δεσμευόμενοι στις αρχές του, όσο και στην αυξανόμενη ένταξη μας σε διεθνείς ESG & CSR δείκτες που μετρούν την επίδοση των εταιριών που εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Σχετικά με την Περιβαλλοντική μας Επίδοση, το 2018, ολοκλη- ρώσαμε σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής μας Δραστη- ριότητας, την αναθεώρηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές όπως καθο- ρίζονται από το πρότυπο ISO14001/2015. Διατηρήσαμε την παραγωγικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μας στην καμπύλη υψηλής απόδοσης αξιοποιώντας το φυσικό αέριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι συνολικές εκπομπές CO 2 παρέμειναν σταθερές παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση συγκριτικά με το μέσο όρο εκπομπών της τελευταίας 5ετίας, ενώ οι βασικές ενεργειακές εντάσεις ανά προϊόν παρουσίασαν περαιτέρω βελτιώσεις. Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλή- των η ποσότητα που συλλέχθηκε, ανακυκλώθηκε ή επαναχρη- σιμοποιήθηκε με διάφορους τρόπους, σημείωσε αύξηση κατά 98%, ήτοι 80.706 επιπλέον τόνων, συγκριτικά με την αντίστοιχη ποσότητα του 2017. Στην κατεύθυνση της καινοτομίας στη διαχείριση καταλοίπων βωξίτη, συνεχίσαμε την ερευνητική μας προσπάθεια, μέσω της συμμετοχής του Τομέα Μεταλλουργίας, στο πρόγραμμα Το 2018 αποδείχτηκε ένα δραστήριο έτος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, όπου αναδείχθηκαν θέματα τα οποία σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την παγκοσμιοποίηση, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις φυσικές καταστροφές οι οποίες όλο και πιο συχνά εμφανίζονται στο προσκήνιο. 4 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=