Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Διαδικασία Ουσιαστικότητας Η διαδικασία αναγνώρισης, κατανόησης και αξιολόγησης των θεμάτων βιωσιμότητας, αποτελεί σημαντική πρακτική της λειτουργίας της MYTILINEOS. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας και σε συνδυασμό με τις προσδοκίες των Κοινω- νικών της Εταίρων, η εταιρεία βελτιώνει τη στρατηγική, τους στόχους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της πρωτο- βουλίες, με στόχο να λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το εύρος της δραστηριότητας της, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Tα αποτελέσματα της διαδικασίας της Ουσιαστικότητας διαμορφώνουν το βασικό περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS συμπεριλαμβάνοντας όσα θέματα εύλογα μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά αντανακλώντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιδράσεις και επηρεάζουν τις αποφάσεις των Κοινωνικών της Εταίρων. Επιπροσθέτως, ο θεσμός της Διαβούλευσης με τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων, που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS, βελτιώνει την κατανόηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας ανατροφοδοτώντας ταυτόχρονα με νέα δεδομένα τη διαδικασία του καθορισμού των Ουσιαστικών θεμάτων. Η διαδικασία Ουσιαστικότητας υλοποιείται εντός της εταιρείας , σε ετήσια βάση με τη διαδικασία της εσωτερικής ιεράρχησης των Ουσιαστικών θεμάτων και εκτός της εταιρείας όπου διενεργείται σχετική έρευνα γνώμης με δομημένο ερωτημα- τολόγιο, κάθε δύο χρόνια, στις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. [ GRI 102-46 ] Απεικόνιση της Διαδικασίας Ουσιαστικότητας της MYTILINEOS [ GRI 102-11 ] Εσωτερικές πηγές • Αποτελέσματα του ετήσιου θεσμού της Διαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων (σε τοπικό επίπεδο). • Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής έρευνας Κοινωνικών Εταίρων (σε διετή βάση). • Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ανά Τομέα Δραστηριότητας. • Στρατηγικές κατευθύνσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στόχοι & KPIs. • Εταιρικό όραμα & αξίες και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. • Επισκόπηση θεμάτων των συνεδριάσεων του Executive Committee της εταιρείας. Εξωτερικές πηγές • Πρότυπα GRI. • Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Εθνικές προτεραιότητες) . • Αρχές United Nations Global Compact. • Δημοσιοποιήσεις CDP (Water Security). • Νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4403/2016). • Επενδυτικοί δείκτες ESG. • Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ και του Συμβουλίου ΒΑ του ΣΕΒ. • Αρχές ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Αναγνώριση Το στάδιο της Αναγνώρισης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει ειδικές συναντήσεις εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Ε.Κ.Ε. με τις ομάδες Ε.Κ.Ε. των Τομέων Επιχειρη- ματικής Δραστηριότητας της εταιρείας κατά τη διάρκεια των οποίων διενεργείται η βασική επισκόπηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος σε θέματα βιωσιμότητας, καθώς και η μελέτη των σχετικών εσωτερικών & εξωτερικών πηγών όπως παρου- σιάζονται παρακάτω με κύριο στοιχείο την ενσωμάτωση των βασικών προσδοκιών που αναδεικνύονται κατά την υλοποίηση της Ετήσιας Διαδικασίας Διαβούλευσης της εταιρείας με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων σε τοπικό επίπεδο. Ιεράρχηση Το στάδιο της Ιεράρχησης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποιείται με την αποστολή, προς τους Τομείς Δραστηριότητας της εταιρείας, ειδικού αρχείου αξιολόγησης (5βάθμιας κλίμακας) για κάθε θέμα βιωσιμότητας που έχει ήδη αναγνωριστεί ενώ ακολουθούν συναντήσεις εργασίας μεταξύ εξειδικευμένων στελεχών, των επιμέρους ομάδων Ε.Κ.Ε. και της Κεντρικής Υπηρεσίας Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS για την αρτιότερη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την αναγνώριση των επιδράσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παράλληλα, κάθε δύο χρόνια, διεξάγεται αντίστοιχη έρευνα με την αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης (5βάθμιας κλίμακας) στις βασικές ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της εταιρείας ώστε να αξιολογήσουν με τη σειρά τους τη σημαντικότητα των θεμάτων αυτών. Επικύρωση Η Επικύρωση των Ουσιαστικών θεμάτων γίνεται από τις Γενικές Διευθύνσεις των Τομέων Δραστηριότητας, ενώ η τελική έγκριση για τη δημοσιοποίηση τους δίνεται από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. της εταιρείας. 3 βασικά στάδια Αναγνώριση Ιεράρχηση Επικύρωση Το 2018 η MYTILINEOS, εφάρμοσε τη διαδικασία της εσω- τερικής ιεράρχησης των Ουσιαστικών θεμάτων. Τα θέματα εξετάστηκαν τόσο ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όσο και ως προς το βαθμό επίδρασής τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (17 Παγκόσμιοι Στόχοι - Ατζέντα 2030), όπως προβλέπεται από τα GRI Standards, με αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των ορίων των θεμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. [ GRI 102-49 ] Παράλληλα, τα θέματα συνδυάστηκαν με τη σημαντικότητα που αποδίδουν σε αυτά οι βασικές ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της εται- ρείας, διατηρώντας τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας του 2017 που διεξήχθη σε 1.085 άτομα με ποσοστό ανταπόκρισης 40%. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω διαδικασίας αποτυπώνεται στον πίνακα Ουσιαστικότητας που ακολουθεί. Συμπερασματικά, για το 2018, τα Ουσιαστικά θέματα παραμέ- νουν κοινά με αυτά της προηγούμενης χρονιάς. Εν τούτοις, η φετινή διαδικασία ανέδειξε μεγαλύτερη έμφαση, συγκρι- τικά με το 2017, στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και των τοπικών κοινωνιών, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ση- μαντικότητας των επιδράσεων αυτών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Σημαντικότητα επιδράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη 1 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2 Οικονομική επίδοση 3 Κλιματική Αλλαγή 4 Καταπολέμηση διαφθοράς 5 Περιβαλλοντική διαχείριση 6 Τοπικές Κοινότητες 7 Εργασιακές πρακτικές 8 Παρουσία στην Αγορά 0 2,5 2,5 5 5 Πίνακας Ουσιαστικών θεμάτων 2018 [ GRI 102-47 ] 1 5 3 7 2 6 4 8 Ακολουθεί η σύνοψη των Ουσιαστικών Θεμάτων προσδιορίζοντας τα όρια των επιδράσεων τους, καθώς και τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στους οποίους αυτά συνεισφέρουν. 28 29

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=