Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική για την MYTILINEOS, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέ- γει η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, προς την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης με εφαλτήριο το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της. Η MYTILINEOS, μέσω της Ε.Κ.Ε. εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εταιρεία αντιλαμ- βάνεται την Ε.Κ.Ε. ως θεμελιώδη παράγοντα που συμβάλλει στην πρόληψη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων αλλά και των κινδύνων που συνδέονται με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της και την παρουσία της στην αγορά συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται και να καινοτομεί δημιουργώντας αξία για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Η Ε.Κ.Ε. στην MYTILINEOS αποτελεί μία πρακτική με σημαντικές ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, που προχωρά πέρα από τη νομοθετική συμμόρφωση (ν.4403/2016). Είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης με στόχο την αύξηση του θετικού της αντίκτυπου προς την ευρύτερη κοινωνία σε συνάρτηση με το εύρος και τη φύση της οικονομικής της δραστηριότητας ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της βελτιώ- νοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπροσθέτως η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact), έχει ευθυγραμμίσει την πολιτική της με τους νέους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί χρησιμοποιούνται πλέον από την εταιρεία ως κοινή βάση διαλόγου και συνεργασίας με τις βασικές ομάδες των Κοινω- νικών της Εταίρων ενώ καθορίζουν και τις βασικές προτεραιό- τητες της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια (2025). Βραβεία και Διακρίσεις Η MYTILINEOS, κατά τη διάρκεια του 2018, έλαβε τα ακόλουθα βραβεία & διακρίσεις: Hellenic Responsible Business Awards 2018: Υψηλές δια- κρίσεις απέσπασαν οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS, καταδει- κνύοντας το υψηλό επίπεδο δράσεων και το άμεσο αντίκτυπό τους στο κοινωνικό σύνολο: • GOLD Βραβείο: στην Ενότητα Ενεργοποίηση & Δέσμευση Ενδιαφερόμενων – Μερών / Καλύτερη έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, για το ενημερωτικό microsite «Integrated Value Creation SCORECARD» . • GOLD Βραβείο: στην Ενότητα Πρότυπο Επένδυσης / Ενί- σχυση της Απασχόλησης για την Εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return on Investment για τη μέτρηση του Δείκτη Κοινωνικής αξίας του Προγράμματος "ΜΗΧΑ- ΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" . • SILVER Βραβείο: στην Ενότητα Αριστεία στη Συνεργασία/ Συνεργασία επιχείρησης – ΜΚΟ, για τον Β’ Κύκλο του προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής , σε συνεργασία με την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». Health & Safety Awards 2018: ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS κατέκτησε δύο υψηλότατες διακρίσεις για δράσεις που προάγουν την Υγεία & την Ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους: • GOLD Βραβείο: για τη «Μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών της Αλουμίνιον της Ελλάδος» . Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης κατα- στάσεων έκτακτης ανάγκης που στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. • GOLD Βραβείο: για τη δράση «Αποστολές Ασφαλείας», μία παγιωμένη πλέον πρακτική στον Τομέα Μεταλλουργίας, όπου κάθε εργαζόμενος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ασφάλειας, είτε αυτά είναι γενικά είτε σχετικά με το αντικείμενό του. BRAVO Sustainability Dialogue & Awards 2018: Στο πλαίσιο του Θεσμού BRAVO η MYTILINEOS απέσπασε δύο νέες δια- κρίσεις για μία ακόμα χρονιά: • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO GOVERNANCE: στο πλαίσιο της προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ΜYTILINEOS βραβεύτηκε για το ενημερωτικό microsite «Integrated Value Creation SCORECARD» • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO SOCIETY: στην ενότη- τα ανάπτυξης προγραμμάτων Υγείας & Ασφάλειας, η MYTILINEOS βραβεύτηκε για την «Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών του Τομέα Μεταλλουργίας» . ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ: Τιμητική Διάκριση στην εταιρεία MYTILINEOS για τη διαχρονική της υποστήριξη στο έργο και τους σκοπούς της Ένωσης. νέες πρακτικές στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στόχων των οποίων η εφαρμογή δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. υφιστάμενες πρακτικές της εταιρείας οι οποίες εντάχθηκαν, το 2017, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων στόχων. πρακτικές της εταιρείας που ήδη εφαρμόζονται ή ξεκίνησε η εφαρμογή τους εντός του 2018. πρακτικές στις οποίες δόθηκε προτεραιότητα και μεγαλύτερη προσπάθεια στην υλοποίηση τους. f ß ± © Στόχοι 2025 Τρόποι Υλοποίησης Status 2017 Status 2018 Η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς ατυχήματα SDG 3, SDG 8, SDG 17 Διατήρηση των ήδη επιτυχημένων πρακτικών ενίσχυσης της εσωτερικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. ß ± Μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση των εργολάβων. ß © Προσαρμογή στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001. f f Ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μέσω της Διαβούλευσης με εξειδικευμένους φορείς και συμβούλους σε θέματα ΥΑΕ. ß ± Η ανάπτυξη, η διαχείριση και η διατήρηση ενός αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού, με πρακτικές που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. SDG 5, SDG 8, SDG 10, SDG 17 Βελτίωση όλων των εργασιακών πρακτικών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της εταιρείας – Ενιαία εταιρική κουλτούρα. ß © Υλοποίηση έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων και αξιοποίηση αποτελεσμάτων. f f Ενημέρωση εργαζομένων σε θέματα Ε.Κ.Ε. ß ± Εκπαίδευση εργαζομένων στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. f f Ανάπτυξη εταιρικού εθελοντισμού. f f Η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 13, SDG 15, SDG 17 Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων (όπου είναι εφικτό). ß ± Αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. ß ± Μείωση των αέριων εκπομπών. ß ± Συνέχιση συμμετοχής σε προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη. ß © Υιοθέτηση περισσότερο καθαρών περιβαλλοντικά καινοτόμων τεχνολογιών & βιομηχανικών μεθόδων. ß © Η ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας (βασικοί προμηθευτές). SDG 8, SDG 12, SDG 17 Ενημέρωση των βασικών προμηθευτών των ΤΕΔ σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της MYTILINEOS. ß ± Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων της δραστηριότητας των βασικών προμηθευτών της εταιρείας. f ± Ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία αγορών. f f Στήριξη επιλεγμένων δράσεων υψηλής κοινωνικής αξίας που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 11, SDG 16, SDG 17 Εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS σύμφωνα με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. f © Έμφαση στη στήριξη τοπικών κοινωφελών έργων υποδομής και υπηρεσιών. ß © Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της δέσμευσης μας στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A.(Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη νεολαία) για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. f ± 26 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=