Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Πως δημιουργούμε αξία Ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί και προσφέρει αξία αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μο- ντέλου. Από την προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση μέχρι και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της και την άντληση εσόδων, η MYTILINEOS δημιουργεί μία σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρή κοινωνική και οικονομική επίδραση. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας η εταιρεία MYTILINEOS υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται πέρα από την εταιρεία, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά. Με απόλυτη συναίσθηση του ρόλου της στην οικονομία της χώρας, η MYTILINEOS έχει υλοποιήσει μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, που δείχνουν τη δέσμευσή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας εντάξει την απασχόληση, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνεισφορά στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Γεγονός που αποτυπώνεται και στον πυρήνα της δραστηριότητας της δημιουργώντας αξία: • με την παραγωγή προϊόντων πρωτόχυτου Αλουμινίου, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέταλλα, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και την εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης και βιώσιμης εξορυκτικής διαδικασίας, • με την κατασκευή ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας, με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύ- πωμα, σε χώρες με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες συμ- βάλλοντας στην πρόσβαση χιλιάδων ανθρώπων στο αγαθό της ενέργειας, • με την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες με καύσιμο το Φυσικό Αέριο με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση και από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρέχοντας ταυτόχρονα εξειδικευμένες Υπηρεσίες Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε όλους τους πελάτες της. Για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω απαιτείται η αξι- οποίηση βασικών πόρων όπως: οικονομικών, βιομηχανικών, ανθρώπινων, φυσικών και κοινωνικών καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση, κατά τη λήψη αποφάσεων, η οποία επηρεάζει την ικανότητά της εταιρείας να δημιουργεί αξία σε ετήσια βάση. Το 2018 οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε €84 εκατ., ενώ για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος δαπανήθηκαν €17,3 εκατ. Η οικονομική αξία που δημιουργήθηκε και κατανεμήθηκε ανά ομάδα βασικών Κοινωνικών Εταίρων είχε ως εξής: • €81,0 εκατ. σε αμοιβές και παροχές εργαζομένων. • €843,0 εκατ. σε εγχώριους προμηθευτές. • €71,2 εκατ. σε πληρωμές φόρων προς τις κρατικές αρχές. • €76,7 εκατ. σε παρόχους κεφαλαίου. • €2,3 εκατ. σε κοινωνικές επενδύσεις. Πίνακας Οικονομικής Αξίας [ GRI 201-1 ] 2017 2018 Αξία που παράγεται Κύκλος εργασιών (€) 1.526.720.983,8 1.526.514.352,9 Αξία που κατανέμεται Λειτουργικό κόστος (€) 1.204.796.213,2 1.229.255.481,6 Μισθοί και παροχές εργαζομένων (€) 72.808.441,0 81.033.170,7 Πληρωμές φόρου εισοδήματος & άλλων φόρων (€) 57.430.814,2 71.250.824,0 Πληρωμές σε πάροχους κεφαλαίου (€)* 36.992.429,2 76.701.562,2 Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€) 2.018.275,3 2.296.020,0 Σύνολο (€) 1.374.046.172,9 1.460.537.058,5 % Οικονομικής αξίας που κατανέμεται 90,0% 95,7% % Οικονομικής αξίας που διατηρείται 10,0% 4,3% *μερίσματα μετόχων, πληρωμές τόκων στους δανειστές αυτό περιλαμβάνει τους τόκους σε όλες τις μορφές χρεών και δανεισμών, καθώς και τις αναδρομικές οφειλές μερισμάτων προς τους προνομιούχους μετόχους. Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση του Επιχειρηματικού Μοντέ- λου και της διαδικασίας δημιουργίας αξίας της MYTILINEOS. Για την κατανόηση του Επιχειρηματικού Μοντέλου της Εταιρείας χρησιμοποιούνται βασικοί δείκτες απόδοσης τους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://scorecard.mytilineos.gr/ . 21 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=