Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Εφοδιαστική αλυσίδα Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής της θέσης, η MYTILINEOS στοχεύει στη βελτιστοποίηση των προμηθευτών και συνεργατών της, μέσα από τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων που προσθέτουν αξία, με έμφαση στην μείωση του συνολικού κόστους κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, τη διαφάνεια στη συνεργασία αλλά και την προαγωγή μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η MYTILINEOS αναπτύσσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με έναν σημαντικό αριθμό προμηθευτών. Ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της απαιτούμενης προμήθειας, προτεραιότητα δίνεται σε τοπικούς προμηθευτές 1 σύμφωνα με την οικονομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, καθώς και με γνώμονα την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα αλλά και την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών οι οποίες τίθενται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριό- τητας της εταιρείας. Αυτό ωφελεί τις κοινότητες, συμβάλλο- ντας έμμεσα τόσο στη διατήρηση θέσεων εργασίας όσο και στη δημιουργία εισοδήματος σε τοπικό επίπεδο. Στο τέλος του 2018, η αλυσίδα εφοδιασμού της MYTILINEOS αριθμούσε περισσότερους από 7.000 προμηθευτές και συνεργάτες. Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας προς την αλυσίδα εφοδιασμού της ανήλθαν σε €1.2 δισ., ενώ η αναλο- γία δαπάνης προς τους εγχώριους/τοπικούς προμηθευτές άγγιξε το 70% συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των θετικών τοπικών οικονομικών επιδράσεων από τη δραστηριότητα της εταιρείας. [ GRI 204-1 ] Κατά τη διάρκεια του 2018, δεν υπήρξαν, σημαντικές αλ- λαγές συνολικά στη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας της MYTILINEOS είτε σε επίπεδο τοποθεσίας είτε στις διαδι- κασίες επιλογής προμηθευτών ή τερματισμού της συνερ- γασίας τους με την εταιρεία. Εντούτοις, ως βασική αλλαγή στη σχέση της MYTILINEOS, με την ομάδα των βασικών της προμηθευτών, καταγράφεται η υλοποίηση της 1ης επίσημης αυτοαξιολόγησης των τελευταίων σχετικά με τις περιβαλλο- ντικές και κοινωνικές επιδράσεις από τη δραστηριότητα τους και η καταγραφή των επιδράσεων αυτών γεγονός που θα επιτρέψει στην εταιρεία να τις αξιολογήσει και να σχεδιάσει τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. [ GRI 102-10 ] Βασικός στόχος της εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι η ενσωμάτωση απαιτήσεων σχετικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη στη διαδικασία επιλογής βασικών προμη- θευτών καθώς και η δέσμευση των υφιστάμενων στις καλές και υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων για καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων και την αμοιβαία εναρμόνιση στόχων και προσδοκιών. 1 Ο όρος «εγχώριοι/τοπικοί προμηθευτές», αναφέρεται σε παρόχους υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βιομηχανικών και μη, με έδρα στην Ελλάδα. Βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν υπηρεσίες ή προϊόντα από την αλυσίδα εφοδιασμού. • Παραγωγή & Συντήρηση της χημικής βιομηχανίας αλουμίνας και της μεταλλουργίας πρωτόχυτου αλουμινίου. • Παραγωγή Εργοστασίου για την αγορά πρώτων υλών ή άλλων υλικών. • Κατασκευή για την αγορά εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων EPC. • Διακινήσεων για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε διάφορες χώρες. • Λειτουργία και συντήρηση Ενεργειακών Κέντρων (Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί). • Ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικά, Φωτοβολταικά, Υδρουλεκτρικά έργα). • Δραστηριότητα λιανικής (retail). • Μελέτες – Επενδύσεις. • Διοικητικών, Οικονομικών, Νομικών και λοιπών Υπηρεσιών. Βασικές κατηγορίες προμηθευτών • Παραγωγοί & Προμηθευτές Ενέργειας και άλλων πρώτων υλών • Υπεργολάβοι • Κατασκευαστές • Διανομείς / Διαμεταφορείς • Προμηθευτές Ανταλλακτικών/υλικών • Χονδρέμποροι • Προμηθευτές συμβουλευτικών υπηρεσιών & μελετών Στοιχεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2018 Συνολικός αριθμός προμηθευτών 7.283 Γεωγραφική ποσοστιαία κατανομή Ελλάδα: 81,66% Εξωτερικό: 18,34% Συνολικές Δαπάνες 1.206.607.399,00 Γεωγραφική ποσοστιαία κατανομή Ελλάδα: 69,87% Εξωτερικό: 30,13% Βασική περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της MYTILINEOS [ GRI 102-9 ] 18 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=