Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Στρατηγικές προτεραιότητες Βασικός στόχος της MYTILINEOS είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξη της, καθώς και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας μέσω της συνεχούς επανεπένδυσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της και τις σταθερές αποδόσεις των μετόχων της. Ο στόχος αυτός μεταφράζεται στις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες: Τομέας Μεταλλουργίας • Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικό- τητας με στόχο τη διατήρηση της θέσης της στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους παραγωγής. • Απόκτηση τεχνογνωσίας και επέκταση στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου μέσω της εξαγοράς της εταιρείας ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ . • Σε διαδικασία ολοκλήρωσης η βασική τεχνική μελέτη για τη νέα μονάδα Αλουμίνας με δυναμικότητα παραγωγής 1 εκ. τόνων ετησίως. Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών • Προσήλωση στην ανάληψη ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας. • Επέκταση σε υφιστάμενες και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. • Διερεύνηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αναδοχής μεγάλων έργων υποδομής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου • Μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. • Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω περαιτέρω επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. • Υλοποίηση νέας επένδυσης που αφορά στην δημιουργία ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυα- σμένου κύκλου, ισχύoς 665MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότητσης, προς αντικατάσταση των εργοστασίων λιγνίτη. • Κορυφαίος ιδιώτης προμηθευτής στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παρακάτω αναφέρονται οι στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. [ GRI 102-12 ] - [ GRI 102-13 ] Παράλληλα, η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Βιώσιμη Ανάπτυξη για την MYTILINEOS σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο εταιρικό όραμα και με σεβασμό προς την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, ενώ η ανάπτυξη σημαντικών συνεργειών, στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας, σε εναρμόνιση με το πλαίσιο των αξιών της. Η MYTILINEOS, από το 2008, δηλώνει ανελλιπώς τη δέσμευσή της στην τήρηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις. Από το 2016, η εταιρεία συμμετέχει οικειοθελώς στην παγκόσμια βιώσι- μης ανάπτυξης πρωτοβουλία CDP – WATER Security δημοσιοποιώντας εκτενώς ποσοτικά & ποιοτικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της δραστηριότητας της. H MYTILINEOS, από το 2012, έχει ενσωματώσει τις Αρχές του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της, δημοσιο- ποιώντας σε ετήσια βάση την πρόοδο και τις επιδόσεις της. Η MYTILINEOS ακολουθεί, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI STANDARDS για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επίσης, η εταιρεία, ως μέλος του Gold Community του οργανισμού, υποστηρίζει την αποστολή του στην ανάπτυξη και διάδοση των κοινά αποδεκτών αρχών στη δημιουργία των Εκθέσεων Βιωσιμότητας. Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι επίσημο μέλος του Δικτύου CSR Hellas συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις ποικίλες πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η MYTILINEOS ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ, από το 2008, δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η MYTILINEOS, είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, από το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στη συνδιαμόρφωση του, είτε καταθέτοντας τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες του μέσω της διαδικασίας της ανοιχτής διαβούλευσης στο πλαίσιο του σχετικού διαλόγου, είτε συμμετέχοντας στις σχετικές ομάδες εργασίας. Η MYTILINEOS, είναι μέλος του «Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας», από το 2010, μιας πρωτοβουλίας με βασικό στόχο την προώθηση και διαχείριση θεμάτων παραγωγής και διάθεσης αξιόπιστης, οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς όλων των ενεργειακών πρώτων υλών. Η MYTILINEOS, μέσω του ΣΕΒ, ανήκει στην πρωτοβουλία Bussiness Europe που έχει στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών για τα ζητήματα που επηρεάζουν περισσότερο τις επιδόσεις τους. 16 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=