Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Παράμετροι Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS (στο εξής «Έκθεση»), η οποία δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση [ GRI 102-52 ] , αναφέρεται στην επισκόπηση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων της εταιρείας, συμπληρώνοντας τον Ετήσιο Οικονομικό της Απολογισμό και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.mytilineos.gr. Αρχές σύνταξης της Έκθεσης Για τη σύνταξη του περιεχομένου της Έκθεσης λήφθηκαν υπόψη: • Τα Νέα Πρότυπα τoυ Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS). (Μπορείτε να συμβουλευθείτε το σχετικό GRI Content Index στη διεύθυνση: https://www. mytilineos.gr/en-us/csr-reports/publications ) [ GRI 102-55 ] • Το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000. (Μπορείτε να συμβουλευθείτε το σχετι- κό πίνακα στη διεύθυνση: www.mytilineos.gr/el-gr/ membershipsinitiatives-and-standards/about-corporate- socialresponsibility#tab-iso-2006-international-standards ) • Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact. (Μπορείτε να συμβουλευθείτε το την ετήσια Έκθεση προόδου (CoP) στη διεύθυνση: https://www. mytilineos.gr/en-us/csr-reports/publications ) Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης [ GRI 102-45 ] [ GRI 102-50 ] Η παρούσα Έκθεση αφορά στην περίοδο 1/1/2018 έως 31/12/2018 και περιλαμβάνει στοιχεία από: • Τις κεντρικές υπηρεσίες και όλους τους Τομείς Επιχειρη- ματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS στην ελληνική επικράτεια. • Τα εργοτάξια που διατηρεί η εταιρεία μέσω του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, σε χώρες του εξωτερικού. • Τις θυγατρικές εταιρείες, όπου η συμμετοχή της μητρικής εταιρείας είναι άνω του 50% και βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως αναφέρονται στον Ετήσιο Απολογισμό της εταιρείας. Δεν συμπεριλαμβάνονται μη χρηματοοικονομικά στοιχεία από τις δραστηριότητες της Μεταλλουργίας Ψευδαργύρου / Μολύβδου και της Εμπορίας Φυσικού Αερίου καθώς και στοιχεία της εταιρείας METKA EGN που αφορούν στον αριθμό προμηθευτών και στην Περιβαλλοντική επίδοση. Στοιχεία της Έκθεσης Η δομή της Έκθεσης στοχεύει στην παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της MYTILINEOS ως προς την πλήρωση βασικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης (ESG) και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή GRI STANDARDS «Core option». [ GRI 102-54 ] Ο πίνακας περιεχομένων GRI STANDARDS Index δημοσιεύ- εται ξεχωριστά από την παρούσα έκθεση και είναι διαθέ- σιμος στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www. mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications . Τα στοιχεία της Έκθεσης έχουν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί μέσω εσωτε- ρικών διαδικασιών και συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Το περιεχόμενο επικεντρώνεται στα θέματα βιωσιμότητας που είναι σημαντικά για την επίτευ- ξη των στρατηγικών στόχων της MYTILINEOS και τα οποία αναδείχθηκαν μέσω της επίσημης διαδικασίας Ουσιαστικό- τητας σύμφωνα με τα GRI STANDARDS: GRI 102-40 έως GRI 102-47. Oι πληροφορίες της Έκθεσης συμπληρώνονται από τις απαιτούμενες παραπομπές στον Ετήσιο Απολογισμό 2018 της εταιρείας. Επικοινωνία [ GRI 102-53 ] Παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις για το περιεχόμενο της Έκθεσης μπορείτε να αποστείλετε μέσω ενός ειδικά διαμορ- φωμένου ερωτηματολογίου στη διεύθυνση: www.mytilineos. gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-survey , ενώ για περισ- σότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυν- θείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: κ. Γιώργο Γαλάνη Corporate Social Responsibility Manager MYTILINEOS S.A. Αρτέμιδος 8 Μαρούσι, 15125 Αθήνα E-mail: Georgios.galanis@mytilineos.gr Ομάδα διασφάλισης Η ομάδα των στελεχών που συμμετείχαν στο έργο είναι μέλη και υποστηρίζονται από το Διεθνές Δίκτυο Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας (Climate Change & Sustainability Services) της EY, το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια παρόμοιων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αθήνα, 27 Μαΐου 2019 Για την EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Α.Ε. Βασίλειος Καμινάρης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 136 137

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=