Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Διακυβέρνηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η διαχείριση των θεμάτων της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας βρίσκεται στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο της MYTILINEOS και αφορά σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Κοινωνικών της Εταίρων πέρα και πάνω από νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Το σύστημα διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διαθέτει η εταιρεία παρουσιάζεται παρακάτω: Επιτροπή Ε.Κ.Ε. [ GRI 102-32 ] Η Επιτροπή έχει ως βασική της αρμοδιότητα την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ παράλληλα ελέγχει και εγκρίνει τα ουσιαστικά θέματα που καθορίζουν τη δομή της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας. Επίσης, δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση της MYTILINEOS σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Γενική διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος συμβούλου Η Γενική Διεύθυνση του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβού- λου, μέσα από το νευραλγικό και συντονιστικό της ρόλο και μέσω της εξειδικευμένης υπηρεσίας Ε.Κ.Ε . που διαθέτει, καθορίζει τις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες αλλά και τη μακροπρόθεσμή συνολική στρατηγική Ε.Κ.Ε. της εταιρείας. Επίσης έχει την ευθύνη της παροχής υποστήριξης όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εται- ρείας για τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και τους στόχους Ε.Κ.Ε. της MYTILINEOS. Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Οι υπεύθυνοι των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας εμπλέκονται στη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλο- ντικών θεμάτων δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις αντίστοιχες ομάδες Ε.Κ.Ε. του τομέα τους εξασφαλίζοντας ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου. Επίσης, οι ομάδες Ε.Κ.Ε. λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες και καταγε- γραμμένες σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των κεντρικών στρατηγικών στόχων και πολιτικών καθώς και της υλοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. Θεσμός Κοινωνικού Διαλόγου Η διαδικασία της Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αποτελεί διαχρονική αρχή της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφά- νειας και της περαιτέρω βελτίωσης της στρατηγικής και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. των επιμέρους Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριοποίησης της εταιρείας. Κώδικες Δεοντολογίας Σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. κατέχουν: 1. O «Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας» της εταιρείας που αφορά στους κανόνες αποδεκτής συμπεριφοράς της Διοίκησης της MYTILINEOS απέναντι στους εργαζομένους, τις αρχές της επαγγελματικής ηθικής, αλλά και τους κανόνες που καθορίζουν την συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων και τρίτων. 2. O «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» ο οποίος περιγράφει τις ελάχιστες προϋποθέσεις - προσδοκίες της εταιρείας από την αλυσίδα εφοδιασμού της σε θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις εμπορικής συνεργασίας. Περιγραφή συστήματος διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. • Η ανάδειξη της ουσίας και του βάθους που αποδίδεται στην έννοια της Ε.Κ.Ε., με απώτερο σκοπό την πρόληψη των επιχειρηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. • Η υιοθέτηση πρωτοβουλιών και δράσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) και τις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες. Στόχοι του συστήματος διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. • Η εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών, και πε- ριβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας της MYTILINEOS με ταυτόχρονη ενίσχυση της παραγόμενης αξίας όχι μόνο προς τους μετόχους αλλά προς όλες τις ομάδες των βασικών Κοινωνικών Εταίρων της εταιρείας. Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης κινδύνου [ GRI 102-11 ] - [ GRI 102-15 ] Η MYTILINEOS, δραστηριοποιούμενη σε τρεις βασικούς επι- χειρηματικούς τομείς, αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετι- κών παραγόντων κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της, τη χρηματοοικονομική και τη μη χρηματοοικο- νομική της κατάσταση ή τα λειτουργικά της αποτελέσματα. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Κα- ταστάσεων της εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων 10 . Η εταιρεία έχει ορίσει τον κίνδυνο ως ένα σύνολο αβέβαιων και απρογραμμάτιστων καταστάσεων που μπορεί να επηρε- άσουν συνολικά τις δραστηριότητές της, την επιχειρηματική της δράση, την οικονομική της απόδοση καθώς και την εκτέ- λεση της στρατηγικής της και την επίτευξη των στόχων της. Μια συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων έχει καθιερωθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπου ορι- σμένοι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί ως ακολούθως: • Αναγνώριση και εκτίμηση παραγόντων κινδύνου. • Σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. • Εκτέλεση και αξιολόγηση της πολιτικής κινδύνων. Η εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων. Όλα τα διευθυντικά στελέ- χη εμπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίμησης των κινδύνων ώστε να διευκολύνουν το έργο των Συμβουλίων Διοίκησης κάθε επιχειρηματικού τομέα καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε νομικού προσώπου στο σχεδιασμό και την έγκριση συγκεκριμένων δράσεων στα πλαίσια των εγκεκριμένων Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων. Αναφορικά με τα Μη Χρηματοοικονομικά στοιχεία η MYTILINEOS από το 2010, έχει θεσμοθετήσει μια συγκεκρι- μένη διαδικασία προσέγγισης με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των θεμάτων βιωσιμότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία της και που σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ιεράρχηση των θεμάτων αυτών, εκ μέρους των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο της πολιτικής λογοδοσίας που εφαρμόζει. Η διαδικασία καθορισμού των Ουσιαστικών θεμάτων βιωσι- μότητας αποτελεί μια διαρκή άσκηση η οποία αναπτύσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ανάδειξη των θεμάτων που αντανακλούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της MYTILINEOS και επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις των Κοινωνικών της Εταίρων. Η παρουσίαση των κινδύνων αυτών, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους αναλύονται στις ειδικές Διοικητικές Προσεγγίσεις κάθε Ουσιαστικού θέματος, στις σχετικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης, ενώ περισσότερες πληρο- φορίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η MYTILINEOS παρουσιάζονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 2018. Επιπροσθέτως, η MYTILINEOS διεξάγει περιοδικούς εσω- τερικούς ελέγχους για να διασφαλίσει την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και των πολιτικών διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνο- νται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου καθώς και η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετάζει την εταιρική στρατηγική και τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδιαιτέρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει τις εκθέσεις πεπραγμένων για τους διενεργηθέντες ελέγχους από την Επιτροπή Ελέγχου βάσει του ετήσιου προγράμματος των σκοπούμενων ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Τα ανωτέρω, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών της εταιρείας. 10 Το πλαίσιο συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρεται αναλυτικότερα στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της MYTILINEOS που περιλαμβάνεται στoν Eτήσιo Απολογισμό του 2018 ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.mytilineos.gr. 128 129

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=