Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Αποτελέσματα 2018 [ GRI 103-3a-ii ] Ποιότητα προϊόντων Το 2018, δεν καταγράφηκαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες που αφορούν στις επιδράσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της MYTILINEOS στην υγεία και την ασφάλεια. [ GRI 416-2 ] Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Η MYTILINEOS, το 2018, προχώρησε στην 1η επίσημη αυτοαξι- ολόγηση των βασικών της προμηθευτών, όπως ορίστηκαν από κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, μέσω δομημένου ερωτηματολόγιου. Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν διττός: 1) να διερευνηθεί το αν οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης των σημαντικών υφιστάμενων και πιθανών αρνητικών επιδρά- σεων (περιβαλλοντικών και κοινωνικών) από τη δραστηριότητα τους και 2) η βασική καταγραφή των επιδράσεων αυτών ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να τις αξιολογήσει και να σχεδιάσει τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην πρώτη αυτή προσπάθεια προσέγγισης των βασικών προμηθευτών της εταιρείας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανταποκρίθηκε συνολικά το 53% (146 βασικοί προμηθευτές). Ακολουθούν τα πιο σημαντικά ευρήματα της αξιολόγησης: • 7 στους 10 δήλωσαν ότι διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης περιβαλλοντικών & εργασιακών / κοινωνι- κών επιδράσεων. • Επίσης, 7 στους 10 ανέφεραν πρακτικές τις οποίες εφαρμό- ζουν για τον περιορισμό τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των εργασιακών/κοινωνικών επιδράσεων από τη δραστηριότητα τους. • Σχεδόν 5 στους 10 διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ISO 14001 & OHSAS 18001). • Συνολικά φαίνεται να υπάρχει απόκλιση στη συσχέτιση ύπαρ- ξης μεταξύ της διαδικασίας αναγνώρισης των επιδράσεων / κινδύνων (περιβαλλοντικών και εργασιακών & κοινωνικών) και των πιστοποιημένων συστημάτων είτε Περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Η απόκλι- ση αυτή είναι περισσότερο έντονη στους εγχώριους προμη- θευτές και αποδίδεται κυρίως τόσο στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (έλλειψη ενημέρωσης, υποστήριξης δυσκολία να ανταπεξέλθουν στο σχετικό κόστος), όσο και στην απαλ- λαγή ή τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία, πρακτική που, όπως δηλώνουν, καλύπτει γενικά τη συγκεκριμένη “ανάγκη”. • Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των προμηθευτών που δήλωσαν ότι έχουν διαδικασία αναγνώρισης επιδράσεων/ κινδύνων και της αναφοράς σχετικών πρακτικών που εφαρ- μόζουν για την πρόληψή ή την αντιμετώπισή τους, είναι πολύ ψηλή φτάνοντας στο 97%. Σχετικά με τις πρακτικές που δηλώθηκαν, σε σημαντικό ποσοστό αναφέρεται η συμμόρφωση με την νομοθεσία, ειδικότερα στα εργασιακά θέματα, ενώ περιορισμένη είναι η αναφορά πιο εξειδικευ- μένων πρωτοβουλιών. • Επίσης, υπάρχει κοινή τοποθέτηση (τόσο από τους εγχώ- ριους όσο και από τους προμηθευτές του εξωτερικού) σχετικά με τα θέματα που αναγνωρίζουν ως περιοχές με δυνητικές αρνητικές επιδράσεις. Αναφορικά με τις πιο σημαντικές δυνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις οι προμηθευτές ανέφεραν: τη διαχείριση των αποβλήτων, την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση του φυσικού περιβάλ- λοντος, τις εκπομπές αέριων ρύπων και την κατανάλωση νερού. Αντίστοιχα η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η δίκαιη μεταχείριση, οι αμοιβές – άδειες – υπερωρίες των εργαζομένων, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και τα θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες εργασιακές και κοινωνικές επιδράσεις. Τέλος η εταιρεία, μετά τη μελέτη των αποτελεσμάτων αλλά και των πρακτικών που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν οι προμη- θευτές, προχώρησε στο σχεδιασμό συγκεκριμένων ενερ- γειών βελτίωσης (υλοποίηση β’ κύκλου αυτοαξιολόγησης με προμηθευτές που δεν ανταποκρίθηκαν, εκπαιδευτικές ημερίδες, αποστολή προτρεπτικών επιστολών κ.α.) οι οποίες βρίσκονται στο εγκριτικό στάδιο προκειμένου να υλοποιη- θούν σταδιακά από το 2019. Προστασία προσωπικών δεδομένων πελατών Το 2018, δεν υπήρξαν τεκμηριωμένες αναφορές, προς την εταιρεία, που να αφορούσαν σε παραβιάσεις του απορρήτου των πελατών ή σε απώλειες δεδομένων πελατών. [ GRI 418-1 ] Υπεύθυνη επικοινωνία και σήμανση προϊόντων Η ορθότητα των μορφών επικοινωνίας και marketing που εφαρμόζει η MYTILINEOS, διασφαλίζεται µέσω της παρακο- λούθησης και της ενσωμάτωσης όλων των εξελίξεων της τρέχουσας νοµοθεσίας και της εφαρμογής υπεύθυνων πρα- κτικών που διέπουν την below the line προώθηση των προϊό- ντων και των θυγατρικών του, την above the line επικοινωνία σε κεντρικό επίπεδο καθώς και την επικοινωνία των χορηγιών και των κοινωνικών του προγραμμάτων. Επιδίωξη της εταιρεί- ας αποτελεί η παροχή διαφανούς πληροφόρησης καθώς και η πλήρης κατανόηση των μηνυμάτων της από το σύνολο των υφιστάμενων αλλά και δυνητικών πελατών του. Το 2018, δεν σημειώθηκαν περιστατικά µη συμμόρφωσης κατά την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της MYTILINEOS µε τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς επικοινωνιακούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων των προ- ωθητικών ενεργειών και των χορηγιών. Επίσης τα προϊόντα της εταιρείας δεν εμπίπτουν σε οποιοδήποτε περιορισμό διάθεσης τους σε συγκεκριμένες αγορές, ενώ δεν υπήρξαν σημαντικά ζητήματα, σχετικά με την επικοινωνία των προϊό- ντων, που να απασχολήσαν τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. [ GRI 417-3 ] Αναφορικά με την παροχή επαληθεύσιμων και σαφών πλη- ροφοριών που αφορούν στη σήμανση των προϊόντων της, η MYTILINEOS ανταποκρίνεται πλήρως. Ο εκάστοτε πελάτης διαθέτει τα μέσα ελέγχου όλων των σημαντικών πληροφορι- ών και εφόσον το επιθυμεί προβαίνει στον ανάλογο έλεγχο. Το 2018 δεν καταγράφηκαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που αφορούν στις πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων της εταιρείας. [ GRI 417-2 ] Βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται στις ακόλουθες απαιτήσεις πληροφόρησης Αλουμίνιο Αλουμίνα Έργα EPC Μεταλλικές & Μηχανουργικές Κατασκευές Πληροφορίες για την προέλευση στοιχείων ή συστατικών του προϊόντος. 100% 100% 100% 100% Πληροφορίες για το περιεχόμενο, ιδίως όσον αφορά στις ουσίες που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση. Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μη εφαρμόσιμες απαιτήσεις Μη εφαρμόσιμες απαιτήσεις Πληροφορίες για τη μέθοδο απόρριψης του προϊόντος και των περιβαλλοντικών/ κοινωνικών επιδράσεων που μπορεί να έχει. Στoν Τομέα Μεταλλουργίας προαναφερόμενες απαιτήσεις σήμανσης αφορούν στα προϊόντα προς πώληση, κολόνες και πλάκες αλουμινίου καθώς και σε άνυδρη και ένυδρη αλουμίνα. Για κάθε φορτίο αλουμινίου ή αλουμίνας εκδίδε- ται «Certificate of Conformity», το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το υλικό. Στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, τα έργα και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους των Συμβάσεων και τις Συμβατικές της υποχρε- ώσεις προς τους πελάτες της στους οποίους παραδίδονται όλες οι πληροφορίες και προειδοποιήσεις για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον όπως: • Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και απόρριψης για το σύνολο του παρεχόμενου εξοπλισμού (Operation & Maintenance Manuals) και των υλικών. • Σήμανση όλων των υλικών και εξοπλισμού (σήματα, προειδοποιήσεις και σχετικές οδηγίες) σε εμφανές σημείο. • Οδηγίες χρήσης - ανακύκλωσης ως Material Safety Data Sheets (MSDS) για όλα τα επικίνδυνα υλικά. Τύπος πληροφοριών που αφορούν στη σήμανση των προϊόντων [ GRI 417-1 ] 110 111

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=