Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Παρουσία στην Αγορά Διοικητική προσέγγιση [ GRI 102-11 ] - [ GRI 102-15 ] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η παροχή βασικών πληροφοριών προς τους Κοινωνικούς Εταίρους της MYTILINEOS ώστε να κατανοήσουν το πως η εταιρεία διαχειρίζεται τη διασφάλιση: α) της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων της, β) της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, γ) των υπεύθυνων μεθόδων και ενεργειών που χρησιμοποιεί για να προωθήσει τη φήμη, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και δ) το πώς στοχεύει να εντάξει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην εφοδιαστική της αλυσίδα. [ GRI 103-2b ] Συνάφεια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1a ] • Στην MYTILINEOS, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων της ως σημαντικός παράγοντας της ανά- πτυξής της. Στον Τομέα Μεταλλουργίας, οι επιδράσεις στις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των πρωτογενών προϊόντων της εταιρείας σχετίζονται με την τελική χρήση των δευτερογενών προϊόντων που θα προκύψουν από τους μεταποιητές πελάτες της. Η εταιρεία δεσμεύεται και φροντίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων της (Αλουμίνα και πρωτόχυτο Αλουμίνιο), σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών της. Στον Τομέα των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, εκτός του ότι λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς ισχύοντες κανονισμοί για τη σχεδίαση όλων των έργων βιομηχανικής παραγωγής, υφίσταται λεπτομερής παρακο- λούθηση των μέτρων και των χαρακτηριστικών ποιότητας αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των καθορισμένων απαιτήσεων των πελατών. Στον Τομέα Ηλε- κτρικής Ενέργειας είναι πολύ σημαντικό για την MYTILINEOS να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα των θερμικών της μονάδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμε- νης ενέργειας και των υπηρεσιών που τη συνοδεύουν, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες εξελίξεις σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο συμψηφισμός ενέργειας. • Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική της λειτουργία, προμηθεύοντας την με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών από την εξορυκτική διαδικασία και την παραγωγή & συντήρηση της βιομηχανίας αλουμινίου, την κατασκευή και αγορά εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων EPC, μέχρι τη λειτουργία και συντήρηση Ενεργειακών Κέντρων και την ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με δεδομένο ότι η ζήτηση προϊόντων με κύκλο ζωής μεγαλύτερης διάρκειας και μειωμένης περιβαλλοντικής επίδρασης γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, η εταιρεία επενδύει στην αναζήτηση λύσεων που να μπορούν να ικανοποιούν τις εκάστοτε πελατειακές της ανάγκες με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευτών είναι καταλυτικός αφού αποτελεί αναπό- σπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειάς. • Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί αναγνωρισμένο εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο στο πλαίσιο της οικοδόμησης αποδοτικών, αξιόπιστων και διάφανων θεσμών και αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας για την MYTILINEOS. Η τήρηση της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται από την εταιρεία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συμβάλλει στην αποφυγή άμεσων οικονομικών συνεπειών αλλά και στην αφοσίωση και την ικανοποίηση κυρίως των πελατών της. • Tέλος, σημαντική για την εταιρεία είναι η διασφάλιση της παροχής διαφανούς πληροφόρησης καθώς και η πλήρης κατανόηση των μηνυμάτων της από το σύνολο των υφι- στάμενων αλλά και δυνητικών πελατών της σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα η διαφήμιση και προώθηση των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία περί διαφήμισης που αφορά στην προστασία των καταναλωτών και στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Όρια Ουσιαστικού θέματος [ GRI 103-1b ] Άμεση εμπλοκή στις προαναφερόμενες επιδράσεις έχουν όλοι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS, ενώ έμμεση εμπλοκή έχουν οι εργολάβοι, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες αλλά και οι πελάτες της εταιρείας. Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης [ GRI 103-2a ] Aν και όλα τα προαναφερθέντα θέματα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS, εν τούτοις σε δύο από αυτά (ποιότητα προϊόντων και εφο- διαστική αλυσίδα) η εταιρεία αναγνωρίζει τους ακόλουθους βασικούς κινδύνους: Ουσιαστικό Θέμα Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας επηρεάζει την υπεύθυνη λειτουργία της, με επιπτώσεις στο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της, στη φήμη, την αξιοπιστία και κατ’ επέκταση στα οικονομικά της αποτελέσματα. • Στον Τομέα Μεταλλουργίας οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν εναρμονιστεί με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού «REACH» περί αποτελεσματικής διαχείρισης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές διεργασίες. Επίσης, εφαρμόζονται μεθοδολογίες για την αναγνώριση και ανάλυση λειτουργικών κινδύνων αλλά και ευκαιριών βελτίωσης όπως η ανάλυση διακινδύνευσης στα πλαίσια του ISO 9001:2015. Τέλος, το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του Τομέα, είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17025:2005, από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών, του αλουμινίου και των κραμάτων του. • Στον Τομέα Ολοκληρωμένων έργων και Υποδομών σε όλα τα στάδια βιομηχανικής παραγωγής, εφαρμόζονται τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας και οι απαιτήσεις εξειδικευμένων διεθνών προδιαγραφών και κωδίκων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των βαριών και/ή σύνθετων μεταλλικών κατασκευών που αναλαμβάνει. Για κάθε κατασκευαστικό έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία και πριν την έναρξη της κατασκευής, διενεργείται Μελέτη Επικινδυνότητας και Λειτουργικότητας (Hazard and Operability Study - HAZOP). Σκοπός του HAZOP είναι να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν κινδύνους για το προσωπικό ή τον εξοπλισμό που δεν έχουν εντοπιστεί στα στάδια της μελέτης και σχεδιασμού του έργου. Η εφαρμογή μη υπεύθυνων πρακτικών (επιχειρηματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών) εκ μέρους των βασικών προμηθευτών και των συνεργατών της, μπορεί να έχουν σαν αντίκτυπο τη γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων αλλά και της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω αθέτησης συμβατικών όρων. • Στον Τομέα Μεταλλουργίας κατά την επιλογή των προμηθευτών, εφαρμόζονται αξιοκρατικές διαδικασίες, με συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν εκτός από τις προϋποθέσεις για θέματα ποιότητας, συμμόρφωσης με τεχνικές προδιαγραφές, αξιοπιστίας, ανταγωνιστικότητας και εντοπιότητας, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. • Στις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία, μέσω του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, υφίσταται στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Σχετικά με τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων η εταιρεία κοινοποιεί στους υπεργολάβους ειδικό Περιβαλλοντικό Σχέδιο του εκάστοτε έργου προς υλοποίηση, το οποίο, σύμφωνα με την σύμβαση υποχρεούνται να εφαρμόσουν με σκοπό να ελαχιστοποιη- θούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την δραστηριότη- τα τους. Αντίστοιχα η διαχείριση των θεμάτων Υγείας και ασφάλειας διέπεται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον να υλοποιούν, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και την λήψη των καταλλήλων μέτρων. Παράλληλα, στις συμβάσεις που υπογράφονται με τους εργολάβους και τους προμηθευτές υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποφυγής συνθηκών διαφθοράς και δωροδοκίας. 106 107

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=