ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

58 59 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 Τοπικές κοινότητες H MYTILINEOS στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής της πολιτικής και με κύρια κατεύθυνση την ενίσχυση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, εστιάζει: Στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης: Οι βασικές δραστηριότητες της MYTILINEOS εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία αναγνωρίζει και αποδέχεται το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού της προέρχεται από τοπικούς πληθυσμούς. Επιπροσθέτως, η πρακτική της να συμπεριλαμβάνονται στις διοικητικές ομάδες των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριοποίησης ανώτερα στελέχη που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες, βελτιώνει την ικανότητα της να κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής. Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας: Αρχή όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η προτεραιότητα της επιλογής των τοπικών προμηθευτών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους. Στην ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος Χορηγιών & Δωρεών: Βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας αποτελεί η ανάληψη συντονισμένων δράσεων οικονομικής, αλλά και τεχνικής αρωγής που αποσκοπούν στην υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών, καθώς και σε ενέργειες αντιμετώπισης των άμεσων τοπικών αναγκών. Στην υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην προαγωγή της ισόρροπης και πολύπλευρης βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο, στηρίζοντας συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και αθλητική ζωή, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση της κάθε κοινότητας στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS διαχειρίζονται την εφαρμογή των σχετικών εταιρικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση των ετήσιων διαβουλεύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι τοπικές ανάγκες που προκύπτουν και να εξεταστούν νέες ευκαιρίες σύμπραξης. Παράλληλα, διασφαλίζουν τη διαφάνεια των εταιρικών πρακτικών, ενισχύοντας τους μηχανισμούς πρόληψης ή την αντιμετώπισης κρίσεων. Στόχοι Ουσιαστικού θέματος Διαχρονικός στόχος της MYTILINEOS είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των τοπικών αναγκών και η συμβολή της στην ικανοποίηση τους, προκειμένου να δημιουργηθούν βιώσιμες συνθήκες ανάπτυξης των τοπικών της κοινωνιών. Επίσης, η εταιρεία, θα επιδιώξει στρατηγικά την μεγαλύτερη ενεργοποίηση της, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς (φτώχεια, ανεργία, κοινωφελείς υποδομές, εκπαίδευση, υγεία, κ.α.) όπως προέκυψαν από την ευθυγράμμιση της κοινωνικής της πολιτικής με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες , ΗMYTILINEOS, με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 8 χρόνια, εφαρμόζειτοθεσμότουΑνοιχτούΚοινωνικούΔιαλόγουμετις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Η εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και πρακτικών στις σχέσεις της με τις κοινωνικές ομάδες έχοντας ως εφαλτήριο τις ιδιαιτερότητες των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων της MYTILINEOS πραγματοποίησε την 3η κατά σειρά θεματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς του εταίρους, με τίτλο «Μεταφράζοντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία» . Η συνεχής ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας της MYTILINEOS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αλλά και της κατανόησης των προσδοκιών τους, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εφαρμογή δράσεων υψηλής κοινωνικής αξίας στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε. αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του θεσμού του Ανοιχτού Κοινωνικού Διαλόγου της εταιρείας. Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κοινωνικού Διαλόγου, η MYTILINEOS έχει υλοποιήσει από το 2010 μέχρι σήμερα: 12 τοπικά φόρουμ, 4 θεματικές διαβουλεύσεις, 3 ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις αποκλειστικά σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Σ τόχος της συγκεκριμένης διοικητικής προσέγγισης είναι η πρόσβαση των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της MYTILINEOS σε ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν στην υπεύθυνη διαχείριση της εταιρείας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων των τοπικών της κοινωνιών, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας. Συνάφεια και όρια Ουσιαστικού θέματος H ιστορία της MYTILINEOS από την ίδρυση της μέχρι σήμερα είναι συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες στο σύνολό τους συνεπάγονται τη δέσμευση της εταιρείας να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των τοπικών της κοινωνιών μέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχοντας επίγνωση του σύγχρονου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει, όπου είναι εφικτό, το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ενώ μέσω συλλογικών προσπαθειών χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Οι τοπικές κοινότητες συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες κοινωνικές ομάδες που απασχολούν και ενδιαφέρουν τηνMYTILINEOS.Ηανάπτυξηκαι διατήρηση σχέσεων που βασίζονται σε αμοιβαία κατανόηση, εμπιστοσύνη, προοπτικές και οφέλη, αποτελούν στοιχεία που κατευθύνουν την πολιτική και τις πρακτικές της εταιρείας. Παράλληλα, περιορίζει τους απρόβλεπτους, μη οικονομικούς κινδύνους διευκολύνοντας την εταιρεία στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, βελτιώνοντας συνολικά την ανταγωνιστικότητα της. Οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση της εταιρείας με τις τοπικές κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιείται και λειτουργεί, αποτελεί θέμα εξαιρετικής σπουδαιότητας το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της αλλά και της φήμης της. Όρια: Tα όρια του συγκεκριμένου Ουσιαστικού θέματος περιλαμβάνουν κυρίως τους τοπικούς πληθυσμούς που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS αλλά και την ευρύτερη ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας. Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης: Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της, δύναται να αντιμετωπίσει τους ακόλουθους βασικούς κινδύνους: Αποτελέσματα 2017 GRI 103-1 GRI 102-11 Διοικητική προσέγγιση ªËÁ¶Ä¡°ª¹° ¡¹° ÆÃ˪ ªÆÃÌÃ˪ Ανοιχτός κοινωνικός διάλογος GRI 102-15 Διαχείριση Ουσιαστικού θέματος GRI 103-2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=