ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

48 49 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEΟS. Για την MYTILINEOS, το σημείο αναφοράς στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποτελεί η αρχή της ακεραιότητας, η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευση της εταιρείας για μηδενική ανοχή στα θέματα αυτά και υλοποιείται με την αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που μπορεί να έχει υποπέσει ή υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία συνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας. H πολιτική πρόληψης φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανάλυση των συνθηκών και την αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών στο εταιρικό περιβάλλον, μέσω μιας επίσημης διαδικασίας δέουσαςεπιμέλειας. Ησυγκεκριμένηπρακτικήκαλύπτει εταιρικές δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους (σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες) για την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, όπως: οι φιλανθρωπικές συνεισφορές, οι χορηγίες, οι πληρωμές διευκόλυνσης, τα δώρα και η φιλοξενία με στόχο τη δημιουργία διαδικασιών πρόληψης, όπου δεν υφίστανται. Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της εταιρείας, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, και των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της, διέπονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών-Προμηθειών για την επιλογή προμηθευτών και άλλων συνεργατών, ελέγχονται σε ετήσια βάση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διαφθοράς. Το τρίτο στάδιο αφορά στη λειτουργία της εταιρείας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που αποτυπώνεται σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως: η συμμετοχή σε διεθνή πρότυπα ενίσχυσης της διαφάνειας και γενικότερα, η προσήλωσή της στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Η Γενική Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) της εταιρείας, έχει αναλάβει ήδη τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός συστήματος μηχανισμών διασφάλισης της προστασίας εταιρείας από συνθήκες διαφθοράς και δωροδοκίας. Στόχοι Ουσιαστικού θέματος Το 2018, η MYTILINEOS στοχεύει να θέσει σε εφαρμογή τη σχετική επίσημη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, που ολοκλήρωσε το 2017, προκειμένου να θωρακίσει την πολιτική πρόληψης που ακολουθεί στα θέματα αυτά. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η εταιρεία επιδιώκει τη συστηματική αξιολόγηση, την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των Τομέων ΕπιχειρηματικήςτηςΔραστηριότηταςμετιςθεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών & Συνεργατών, σε συνδυασμό πάντα με την πλήρη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις. Το 2017, η MYTILINEOS εφάρμοσε όλες τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της πολιτικής της. Μέσω των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών - Προμηθειών των Τομέων Δραστηριότητας της εταιρείας, όπου εξετάστηκαν τόσο η επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή, δεν αναφέρθηκαν ή εντοπίστηκαν συνθήκες που να ενθαρρύνουν την ύπαρξη περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας. Η παρούσα διοικητική προσέγγιση εμπεριέχει βασικές πληροφορίες προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS ώστε να κατανοήσουν το πώς η εταιρεία διαχειρίζεται το Ανθρώπινο Κεφάλαιο της, που συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία της προστιθέμενης αξίας της εταιρείας. Παράλληλα, αναδεικνύοντας τις υφιστάμενες θετικές πρακτικές, η παρούσα προσέγγιση, λειτουργεί ως μέσω πρόληψης τυχόν αρνητικών επιδράσεων στην ολοκλήρωση του νέου λειτουργικού μοντέλου της εταιρείας στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της. Συνάφεια και όρια Ουσιαστικού θέματος Η MYTILINEOS, βρίσκεται σε μια νέα περίοδο εξέλιξης με μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, επιδιώκοντας υψηλότερους στόχους και επιδόσεις. Ηεταιρείααναγνωρίζει ότι η επιτυχία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη λήψη αποφάσεων από κάθε εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ταλαντούχων εργαζομένων, η επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και η ενθάρρυνσή τους να λειτουργούν στο μέγιστο εύρος των δυνατοτήτων τους αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη του στρατηγικού επιχειρησιακού οράματος. Παράλληλα, η διασφάλιση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ανάπτυξη εργασιακών σχέσεων που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και την αναγνώριση, συμβάλουν στην ατομική βελτίωση αλλά και στην ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων της εταιρείας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της MYTILINEOS, καθώς σε αυτό στηρίζεται η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και η συνεχής ανάπτυξη της. Η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων και η ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων αποτελούν προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών αναγκών της Εταιρίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, όπως τα μέταλλα, τα εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα καθώς και η ενέργεια, απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες και συνεχή αναβάθμιση αυτών, η οποία πραγματοποιείται μέσω ενός πλαισίου συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. Το πλαίσιο αυτό προσφέρει στους εργαζόμενους ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων καθώς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Μέσω του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων, η MYTILINEOS διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία καθώς και την ευθυγράμμιση των πρακτικών της με το όραμα, τις αξίες της και τους στρατηγικούς της στόχους. Η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν: στα άμεσα συνδεδεμένα κόστη, που μπορεί να προκύψουν από τυχόν εθελοντικές αποχωρήσεις και πιο συγκεκριμένα την απώλεια πολύτιμων γνώσεων και εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσωτηςαπασχόλησηςκαι κατάρτισης των εργαζομένων από την MYTILINEOS, την οικονομική επένδυση καθώς και την επένδυση χρόνου και πόρων που απαιτήθηκαν για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Η δημιουργία ευκαιριών για μακροχρόνια απασχόληση ικανών και ταλαντούχων εργαζομένων δεν ωφελεί μόνο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MYTILINEOS σε καθημερινή βάση, αλλά συμβάλλει και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας καθορισμού Ουσιωδών θεμάτων της εταιρείας, η Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί σημαντικό θέμα και για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Όρια: To πλαίσιο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της MYTILINEOS έχει εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται στους τομείς επιχειρηματικής της δραστηριοποίησης, ενώ τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούν ουσιώδες θέμα για όλους τους εργαζόμενους, τις ρυθμιστικές αρχές και τις τοπικές κοινότητες που λειτουργεί και δραστηριοποιείται η εταιρεία. Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης: Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των Τομέων της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εντάσεως εργασίας και ποιότητας Ανθρώπινου Δυναμικού, δύναται να αντιμετωπίσει τους ακόλουθους βασικούς κινδύνους: GRI 103-1 GRI 102-11 GRI 205-3 Διαχείριση Ουσιαστικού θέματος Εργασιακά θέματα & Ανθρώπινα δικαιώματα Αποτελέσματα 2017 Διοικητική προσέγγιση GRI 103-2 GRI 102-15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=