ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

46 47 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 Στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών συνέβησαν 2 ατυχήματα με συνολική απώλεια χρόνου εργασίας 28 ημερών. Και τα δύο ατυχήματα αφορούσαν σε τραυματισμό του κάτω άκρου των δύο υπαλλήλων κατά τη διαδικασία της εργασίας σε εργοτάξια. Tα συμβάντα αναλύθηκαν, ενώ ως κύριο διορθωτικό μέτρο πραγματοποιήθηκε η επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Τα θέματα υγείας και υγιεινής αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η MYTILINEOS επενδύει συστηματικά στον τομέα αυτό, παρακολουθώντας, αξιολογώντας και ελέγχοντας, όλους τους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της καλής υγείας και της υγιεινής διαβίωσης των εργαζομένων. Η έκθεση στη σκόνη, το θόρυβο, τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και σε ουσίες όπως: οι ενώσεις του φθορίου, το διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, και οι αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες είναι τα βασικά ζητήματα που παρακολουθούνται συστηματικά. Παράλληλα, επιδιώκοντας τη συνεχή προαγωγή της υγείας των εργαζομένων, οι ιατροί εργασίας συμβάλλουν στην καλλιέργεια υγιεινών τρόπων διαβίωσης στους χώρους εργασίας, ενώ η εταιρεία προσφέρει προγράμματα ιατρικής φροντίδας, πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία. Η διαχείριση της ασφάλειας των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την MYTILINEOS. Η εταιρεία εμμένει στις προσπάθειες της και εστιάζει στην ανάγκη για αλλαγή της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας όλων ως προς την πρόληψη των ατυχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εργολάβοι, που απασχολούν σημαντικό αριθμό προσωπικού εντός των χώρων του εργοστασίου αλουμινίου του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης Υ&Α κατά OHSAS 18001, ενώ η εταιρεία αξιολογεί συστηματικά τις σχετικές επιδόσεις τους με συγκεκριμένα κριτήρια. Το 2017 στη συγκεκριμένη κατηγορία των εργαζομένων, δεν καταγράφηκαν δυστυχήματα, ενώ ο αριθμός και ο δείκτης συχνότητας των ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας παρουσίασαν μείωση κατά 28,5% και 61,2% αντίστοιχα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Συνολικά συνέβησαν 5 ατυχήματα, όλα σε άνδρες εργαζόμενους οι οποίοι στο τέλος του 2017 είχαν επιστρέψει υγιείς στην εργασία τους. Συγκεκριμένα: Στον Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων συνέβη 1 ατύχημα το οποίο οδήγησε συνολικά σε απώλεια 64 εργασιακών ημερών. Το ατύχημα αφορούσε σε κάκωση στην κνήμη του δεξιού ποδιού του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια εργασιών ανυψώσεων. To συμβάν αναλύθηκε με βάση τη μέθοδο της «Ανάλυσης του Δέντρου των Αιτιών», ενώ λήφθηκαν τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα: α) Ενυπόγραφη επανεκπαίδευση του προσωπικού της Εργολαβίας σε εργασίες διαχείρισης ανυψωμένων φορτίων, β) Παρουσίαση του περιστατικού αλλά και της οδηγίαςανυψώσεωνσεόλο τοπροσωπικόπουεμπλέκεται σε εργασίες ανυψώσεων, γ) Εντατικοποίηση ενεργειών ασφάλειας (Επισκέψεις Ασφαλείας, Επιθεωρήσεις κλπ.) Στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών συνέβησαν 4 ατυχήματα με συνολική απώλεια χρόνου εργασίας 53 ημερών. Τρία ατυχήματα αφορούσαν σε τραυματισμό των άκρων εργαζομένων όπου μετά από την αξιολόγηση των συμβάντων διενεργήθηκε σχετική επανεκπαίδευσητωνεργαζομένων.Τοτέταρτοαφορούσε σε περιστατικό ηλεκτροπληξίας με αποτέλεσμα την πτώση από κλίμακα. Τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν: α) η απομάκρυνση φθαρμένων ηλεκτρολογικών υλικών από το εργοτάξιο, β) η κατάθεση από τον Υπεργολάβο των αδειών και λοιπών πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων του, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επάρκεια τους. Σ τόχος της συγκεκριμένης διοικητικής προσέγγισης είναι ο απόλυτος περιορισμός της έκθεσης της εταιρείας σε συνθήκες διαφθοράς & δωροδοκίας. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αποτελεί κομβικό σημείο για τη βιωσιμότητά της. Η επιχειρηματική ηθική της MYTILINEOS εκφράζεται από την πάγια θέση της ενάντια σε ό, τι καταργεί τον ανταγωνισμό, παράγει αδιαφανείς διαδικασίες και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το επιχειρείν. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας. Ηαντιμετώπιση τηςδιαφθοράςκαι τηςδωροδοκίαςαποτελεί ουσιαστικό θέμα για την MYTILINEOS γιατί α) συμβάλει στην καλύτερη αξιολόγηση & διαχείριση των κινδύνων, β) η συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι υποχρεωτική και για την MYTILINEOS, η νομοθετική συμμόρφωση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης της, γ) εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς στόχους (όπως π.χ. κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων) και, δ) συμβάλλει στην προστασία της εταιρείας από τυχόν φαινόμενα απάτης και κατάχρησης ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική της εικόνα. Όρια: Αν και μέχρι σήμερα, από την ίδρυση της εταιρείας, δεν υφίστανται επιδράσεις (σημαντικές ή ασήμαντες) στο θέμα αυτό, εντούτοις τα όρια του συγκεκριμένου θέματος δύναται να εντοπιστούν στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας, τόσο εντός των Τομέων της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, όσο και εκτός αυτών, με τις βασικές ομάδες των κοινωνικών της εταίρων όπως: τις Δημόσιες αρχές, τους Επιχειρηματικούς και Ρυθμιστικούς φορείς, τους Πελάτες, τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και την αλυσίδα εφοδιασμού της. Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης : Η MYTILINEOS δύναται να αντιμετωπίσει τους ακόλουθους βασικούς κινδύνους Συνάφεια και όρια Ουσιαστικού θέματος Αντιμετώπιση Διαφθοράς & Δωροδοκίας GRI 102-11 GRI 103-1 Διοικητική προσέγγιση Στοιχεία έμμεσα εργαζομένων °¥¹Ã¦Ä¶¦¸ª ¶Ä¡°ª¹°º°¹ ùºÃÁû¹º¸ °Á°¦ÆË¥¸ GRI 102-15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=