ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

42 43 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 Η συγκεκριμένη διοικητική προσέγγιση περιλαμβάνει ποιοτικές πληροφορίες και ποσοτικά στοιχεία, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανόηση εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για το πώς η εταιρεία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ουσιώδες θέμα το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξή της. Συνάφεια και όρια Ουσιαστικού θέματος Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί διαχρονικά το βασικό θεμέλιο της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση η MYTILINEOS, αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για την διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων της να εργάζονται χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια. Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της και εν γένει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, από τη φύση τους, εμπίπτουν σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ατυχήματαμεαπώλειαχρόνουεργασίαςκαι επαγγελματικές ασθένειες) τα οποία δύναται να προκαλέσουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις που εστιάζονται στα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Επιπροσθέτως, μπορεί να προκαλέσουν και άλλους κινδύνους που αφορούν: στην ελάττωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην πτώση του ηθικού των εργαζομένων, στο αυξημένο κόστος ατυχημάτων/απουσιών αλλά και στην αρνητική επίδραση στην εικόνα και τη φήμη της MYTILINEOS. Όρια: Οι επιδράσεις της λειτουργίας της MYTILINEOS στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων της εντοπίζονται τόσο εντός των ορίων λειτουργίας των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας και των θυγατρικών της εταιρειών, όσο και εκτός αυτών, με αποδέκτες βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, όπως την ομάδα του εργολαβικού προσωπικού που εκτελεί σημαντικές εργασίες για την εταιρεία, όσο και την ομάδα των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών που λειτουργεί και δραστηριοποιείται. Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης: Η εταιρεία δύναται να αναγνωρίσει τους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος που βλάπτουν την υγεία και την ασφάλειά τους. H Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των εταιρικών αρχών της MYTILINEΟS. H MYTILINEOS τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κατά εθνικές κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Αρκετές φορές, η διασφάλιση της εναρμόνισης της λειτουργίας των τομέων δραστηριοποίησης της με τη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω πολύ αυστηρότερων ορίων που θέτει η ίδια μέσω των σχετικών προγραμμάτων και συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά OHSAS 18001 σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες συγκεκριμένες βασικές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας: Συνεχήαναγνώρισηκαιαξιολόγησητωνεπαγγελματικών κινδύνων όπου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και λήψης των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Εφαρμογή προηγμένων εργαλείων πρόληψης και ανάλυση σε βάθος όλων των ατυχημάτων, παρ’ ολίγον ατυχημάτων και συμβάντων ασφάλειας. Συνεχής πληροφόρηση και συστηματική συμμετοχή του προσωπικού σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, με στόχο την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες της MYTILINEOS, φροντίζοντας για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των πελατών, των συνεργατών και των επισκεπτών των εγκαταστάσεών της. Οι επιμέρους σχετικές πολιτικές, ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, ως πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο αποτελώντας παράλληλα δέσμευση για τη Διοίκηση της MYTILINEOS. Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μίας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας που ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των συναδέλφων τους, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση. Η υλοποίηση προγραμματισμένων ή έκτακτων επιθεωρήσεων/ελέγχων ασφαλείας από εσωτερικούς και ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές, τα αποτελέσματα των οποίων συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργειών περαιτέρω βελτίωσης της Ασφάλειας. Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία λειτουργούν αντίστοιχες Διευθύνσεις σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS, όπως επίσης και ειδικές επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας στους Τομείς της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και των Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους. Στόχοι Ουσιαστικού θέματος Υψίστη προτεραιότητα της MYTILINEOS, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η εταιρεία συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» , που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στο χώρο της βιομηχανίας. Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Διοικητική προσέγγιση Διαχείριση Ουσιαστικού θέματος GRI 103-2 GRI 102-11 GRI 103-1 GRI 102-15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=