ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

26 27 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 Διοικητική προσέγγιση Συνάφεια και όρια Ουσιαστικού θέματος Οι κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η MYTILINEOS στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας της είναι: 1) η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων των ορυκτών και φυσικών πόρων, 2) η κατανάλωση της ενέργειας και ο έλεγχος των αερίων εκπομπών, 3) η διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, 4) ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα και 5) η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου σε εκμεταλλεύσιμες περιοχές από τη διαδικασία εξόρυξης βωξίτη και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ . Επίσης, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις διεθνώς. Η MYTILINEOS, αναγνωρίζει το ζήτημα των εκπομπών διοξειδίου τουάνθρακα (CO 2 ) και της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και των επιπτώσεων τους τόσο στην λειτουργική της αποδοτικότητα όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα. Η αυστηρή τήρηση της εφαρμοστέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει συστηματικά συγκεκριμένες πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Στόχος είναι οι παραγωγικές της διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της να έχουν την ελάχιστη, κατά το δυνατό, περιβαλλοντική επίπτωση. Όρια: Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις που προκαλούνται από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS εντοπίζονται τόσο εντός των ορίων λειτουργίας των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας και των θυγατρικών της εταιρειών, όπως αναφέρεται στη σχετική ενότητα των παραμέτρων της παρούσας Έκθεσης, όσο και εκτός αυτών με αποδέκτες βασικές κοινωνικές ομάδες όπως: οι Τοπικές κοινωνίες, οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, οι Μέτοχοι/επενδυτές, οι Δημόσιες αρχές και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης: Με βάση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, η MYTILINEOS αναγνωρίζει τους ακόλουθους βασικούς κινδύνους, που δύναται να επηρεάσουν τους επιχειρηματικούς της στόχους, για τους οποίους όμως έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών κατάλληλα επιλεγμένες επενδύσεις προκειμένου να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα επέλευσής τους: Σ τόχος της συγκεκριμένης διοικητικής προσέγγισης είναι η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα άτομα που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία της MYTILINEOS ώστε να κατανοήσουν το πως η εταιρεία διαχειρίζεται την εξισορρόπηση των αναγκαστικών επιπτώσεων που έχει η επιχειρηματική της δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη διοικητική προσέγγιση εκφράζει και τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει συστηματικά σε δράσεις, εξοπλισμό, αλλά και στην κουλτούρα των ανθρώπων της, με στόχο να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Διαχείριση Ουσιαστικού θέματος Περιβαλλοντική διαχείριση και Κλιματική αλλαγή H περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, των εταιρικών αρχών καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEOS. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001, το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πολιτικές ανά τομέα Δραστηριοποίησης. Το 2017, ξεκίνησε σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, η αναθεώρηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές όπως καθορίζονται από το πρότυπο ISO14001/2015 . Επίσης, ο καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, η εφαρμογή των μέτρων και των αρχών της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων ως ελάχιστη δέσμευση, η συνεχής αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων και η αρμονική συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, αποτελούν βασικά συστατικά της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της MYTILINEOS. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, σε εγκαταστάσεις νέας τεχνολογίας καθώς και στην επέκταση της χρήσης του Φυσικού Αερίου στο σύνολο των βιομηχανικών της μονάδων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μείωση των αέριων εκπομπών και τη διαχείριση των αποβλήτων. Παράλληλα, η συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤs) κατά την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και η χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων (κυρίως φυσικό αέριο), ιδιαίτερα στους τομείς της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και της Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας αλλά και της δέσμευσής της ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος, σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας μεριμνούν για την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία όλων των βιομηχανικών μονάδων. GRI 102-11 GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 102-15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=