ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

14 15 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 Η διαδικασία αναγνώρισης και κατανόησης των Ουσιαστι- κών θεμάτων βιωσιμότητας αποτελεί σημαντική πρακτι- κή της λειτουργίας της MYTILINEOS. Μέσω της συγκεκρι- μένης διαδικασίας η εταιρεία διαμορφώνει το περιεχόμενο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των Κοινωνικών της Εταίρων και ευθυγραμμίζει τη στρατηγική, τους στόχους, τις κοινωνικές και περιβαλλο- ντικές της πρωτοβουλίες, λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλο το εύρος της δραστηριότητας της (τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο). Παράλληλα,οανοιχτόςδιάλογοςμετιςομάδεςτων Κοινωνικών Εταίρων βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS καθώς βελτιώνει την κατανόηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας ανατροφοδοτώντας ταυτόχρονα με νέα δεδομένα τη διαδικασία καθορισμού των Ουσιαστικών θεμάτων. Το 2017, η MYTILINEOS, ακολουθώντας τις πιο σύγχρο- νες διεθνείς καλές πρακτικές (GRI STANDARDS) και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τη διαφο- ρετικότητα των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστη- ριότητας, επικαιροποίησε την αξιολόγηση των θεμάτων που συνδέονται με την επιχειρηματική της λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα θέματα εξετάστηκαν τόσο ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όσο και ως προς την σημαντικότητα που απο- δίδουν σε αυτά οι βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων και μπορούν να επηρεάσουν την κρίση και τις αποφάσεις τους (μέσω ειδικής έρευνας γνώμης που δι- εξήχθη σε 1.085 άτομα). Αναλυτικά, το πλαίσιο διαδικασίας αναγνώρισης και ιε- ράρχησης των θεμάτων Ουσιαστικότητας που εφαρμόζει η MYTILINEOS απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφημα: Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας Η σύνθεση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω διαδικασίας αποτυπώνεται στον πίνακα Ουσιαστικότητας που ακολουθεί, ενώ τα σχετικά θέματα αναγνωρίστηκαν και μεταξύ των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με χρονικό ορίζοντα το 2030. Συμπερασματικά, για το 2017, τα Ουσιαστικά θέματα παραμένουν κοινά με αυτά του 2016, ενώ παρατηρήθηκαν περιορισμένες αλλαγές στο βαθμό σημαντικότητας των Κοινωνικών Εταίρων για κάποια από αυτά, χωρίς όμως να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. GRI 102-11 GRI 102-15 GRI 102-47 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ GRI Αποτελέσµατα ετήσιας ∆ιαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων Αποτελέσµατα έρευνας γνώµης Κοινωνικών Εταίρων (σε διετή βάση) Κοινωνικο- οικονοµικό περιβάλλον Τοµέων ∆ραστηριοποίησης Νόµοι, & διεθνείς ή εθελοντικές συµφωνίες στρατηγικής σηµασίας Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιδράσεις & κίνδυνοι βιωσιµότητας ανά Τοµέα ∆ραστηριοποίησης Παγκόσµιοι Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης ΟΥΣΙΩ∆Η ΘΕΜΑΤΑ Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη σε 1ο επίπεδο Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη σε 2ο επίπεδο

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=