MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 14-15

12
13
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
Οικονομική επίδοση 2015
Το 2015 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανά-
πτυξης και συνέχισε να ενισχύει τη θέση του και στις τρεις βασικές
δραστηριότητες εστιάζοντας στην είσοδο σε νέες αγορές στον Το-
μέα των Κατασκευαστικών Έργων EPC, στην περαιτέρω ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας και στην ενδυ-
νάμωση της παρουσίας της Protergia στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2015 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο ερ-
γασιών €1.383 εκατ. έναντι €1.233 εκατ. το 2014 (αύξηση 12,2%). Τα
λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε €234,4 εκατ. από €253,9 εκατ. το 2014 (μείω-
ση 7,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €47,6 εκατ., έναντι €64,9 εκατ. το
προηγούμενο έτος (μείωση 26,7%).
Η συγκεκριμένη επίδοση υπογραμμίζει το ανθεκτικό προφίλ του
Ομίλου αλλά, ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει την πίεση που επέφερε
μια σειρά από ανασταλτικούς παράγοντες όπως το αδύναμο εγχώ-
ριο οικονομικό περιβάλλον, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση
της ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής, οι αρνητικές εξελί-
ξεις στις διεθνείς αγορές των εμπορευμάτων (commodities) και η
επιβράδυνση επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα λόγω γεωπολι-
τικών εξελίξεων σε διάφορες αγορές.
Προοπτικές 2016
G4-1 G4-8
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο
αναμένεται να παραμείνει ισχυρός και το 2016, δρώντας υποστη-
ρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου. Τα Premia μετά την καταγρα-
φή ιστορικά υψηλών επιπέδων στο τέλος του 2014 και τη ραγδαία
πτώση κατά τη διάρκεια του 2015 φαίνεται να παρουσιάζουν πλέον
τάσεις σταθεροποίησης. Στον αντίποδα, η σημαντική μείωση των
τιμών ενέργειας, των πρώτων υλών και των μεταφορικών οδη-
γεί το μέσο κόστος παραγωγής σε συνεχώς χαμηλότερα επίπεδα.
Αντίστοιχα, οι χαμηλές τιμές Αλουμινίου όπως καταγράφονται στις
αρχές του 2016, θέτουν ισχυρές προκλήσεις για τους λιγότερο
ανταγωνιστικούς παραγωγούς που αναμένεται να συνεχίσουν να
μειώνουν την παραγωγή τους το επόμενο διάστημα.
Οι εξελίξεις αναφορικά με τα θεμελιώδη μεγέθη, την πορεία των
αναδυόμενων οικονομιών και ιδιαίτερα της Κίνας, το ενεργειακό
κόστος, την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου, αλλά και τη νο-
μισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι Κεντρικές Τράπεζες,
αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα κα-
θορίσουν την πορεία του κλάδου το επόμενο διάστημα.
Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο ο Όμιλος εστιάζει στην περαιτέρω ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και αναμένει ο Τομέας Μεταλλουρ-
γίας & Μεταλλείων να καταγράψει ικανοποιητικές οικονομικές
επιδόσεις και το 2016.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Το 2016 αναμένεται να συνεχιστεί η εκτέλεση του υπογεγραμμένου
ανεκτέλεστου που ανέρχεται σε € 1,2 δισ. Η θυγατρική εταιρία ΜΕ-
ΤΚΑ έχει θέσει τις βάσεις για μια ακόμα χρονιά με ικανοποιητικές
επιδόσεις, στηριζόμενη κυρίως στα έργα που έχει αναλάβει στις
αγορές της Γκάνας, της Αλγερίας και του Ιράκ. Το αμέσως επόμενο
διάστημα, η εταιρία θα επικεντρωθεί στην επιτυχημένη εκτέλεση
των συμβάσεων στο εξωτερικό, αλλά και στην αναζήτηση νέων
έργων, στις υφιστάμενες ή και σε νέες αγορές.
Ταυτόχρονα, η σύσταση της METKA – EGN, με έδρα το Λονδίνο,
και η ανάληψη σημαντικών έργων σε Αγγλία και Πουέρτο Ρίκο
σηματοδοτεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στα
έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο και δημιουργεί θετικές
προοπτικές για την ανάληψη νέων συμβάσεων.
Τομέας Ενέργειας
Το 2016, αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τον Τομέα
Ενέργειας καθώς η μείωση των τιμών του ΦΑ ενισχύει σημαντικά
την ανταγωνιστικότητα των θερμικών μονάδων του Ομίλου στην
ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα
δε στη σειρά έγχυσης σε σχέση με τα αντίστοιχα λιγνιτικά εργο-
στάσια. Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, PROTERGIA,
αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας ενώ επίσης εκτελείται κανονικά το πρόγραμ-
μα επενδύσεων της σε νέες μονάδες ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, έχουν ολο-
κληρωθεί όλες οι διαδικασίες και αναμένεται η τελική έγκριση της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ώστε να τεθεί σε ισχύ
και ο μεταβατικός μηχανισμός διασφάλισης ισχύος εντός του 2016.
Σε αυτό το πλαίσιο, για το 2016, η αυξημένη συνεισφορά από τον
Τομέα της Ενέργειας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα ενο-
ποιημένα μεγέθη του Ομίλου.
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µε γνώµονα τη συνεχή ανάπτυξη και
πρόοδο και µε στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε κάθε
τοµέα δραστηριοποίησής του, προωθεί µε συνέπεια το όραµά του
να αποτελέσει έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όµιλο
στο πεδίο της βαριάς βιοµηχανίας. Ο Όµιλος, βασιζόµενος στο
άριστα εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό του, στα σηµαντικά
πάγια και στην οικονοµική ευρωστία που διαθέτει, στοχεύει στη
σταθερή οργανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α.
5.
Στρατηγική & προοπτικές 2016
Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στην
εδραίωση σηµαντικών συνεργειών στους βασικούς τοµείς της
δραστηριότητάς του επιδιώκοντας την ισόρροπη ανάπτυξή τους.
Παράλληλα µε τo επενδυτικό του πρόγραµµα, αναπτύσσει
µεθόδους περιορισµού των δαπανών αξιοποιώντας τις
δυνατότητες εξελιγµένων εργαλείων και µεθόδων αντιστάθµισης,
για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης της οικονοµικής
απόδοσής του στα επόµενα χρόνια.
1.382.872.590,1
1.122.043.109,6
87.258.503,0
64.350.111,0
64.539.251,1
1.135.037,0
1.399.326.01,7
96,9%
3,1%
2014
2015
Αξία που παράγεται
Κύκλος εργασιών (€)
Αξία που κατανέµεται
Λειτουργικό κόστος (€)
Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€)
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€)
Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου (€)*
Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€)
Σύνολο (€)
% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται
% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται
1.232.604.268,9
965.796.625,7
83.876.209,0
53.641.409,8
62.250.594,0
852.000
1.166.416.838,5
94,6%
5,4%
Ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου και στους τρεις τοµείς δραστηριοποίησης.
Μεγιστοποίηση των λειτουργικών συνεργειών
∆ηµιουργία αξίας για τις οµάδες των Κοινωνικών Εταίρων
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 2015-2019
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Υπεύθυνης Ανάπτυξης 2015-2019
• Αύξηση µεριδίου αγοράς στην λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και εδραίωση του Οµίλου ως ο
µεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα.
• Συνέχιση του προγράµµατος επενδύσεων σε νέες
µονάδες ΑΠΕ στην κατεύθυνση της δηµιουργίας του ως
πλήρως ολοκληρωµένος παραγωγός/προµηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας.
• Επιδίωξη στρατηγικών συµµαχιών.
• Βελτιστοποίηση µε ανταγωνιστικούς όρους της
κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών σε φυσικό
αέριο καθώς και η επίτευξη στρατηγικών συνεργειών
στην εµπορία φυσικού αερίου σε τρίτους.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της
υλοποίησης του νέου προγράµµατος µείωσης του
κόστους «Excellence».
• Προσήλωση στην εξαγωγική δραστηριότητα.
• Συνέχιση των επενδύσεων.
• Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης
του Μεταλλουργικού κλάδου.
• Συνεχής τήρηση της νοµοθετικής συµµόρφωσης σε όλα
τα ιεραρχικά επίπεδα και τις δραστηριότητες του Οµίλου.
• Αυστηρή προσήλωση στην Υγεία και την Ασφάλεια των
εργαζοµένων.
• Συνεχής διαβούλευση και συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους.
• Εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την
αρµονική συνύπαρξη µε τις τοπικές κοινωνίες.
• ∆ιατήρηση της διαφάνειας και ενίσχυση του συστήµατος
εταιρικής διακυβέρνησης
• Ενίσχυση του ρόλου του Οµίλου ως σηµαντικός
παράγοντας αειφορίας στην Ελλάδα.
• Βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης και αξιοποίησης
αποβλήτων.
• Σταθεροποίηση και µείωση των εκποµπών
ατµοσφαιρικών ρύπων.
• ∆ιατήρηση του υψηλού δείκτη απόδοσης των µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής
• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
• Επέκταση σε υφιστάµενες και σε νέες αναπτυσσόµενες
αγορές µε αξιοποίηση της σηµαντικής βιοµηχανικής
τεχνογνωσίας και υποδοµής.
• Προσήλωση στην δραστηριοποίηση ολοκληρωµένων
έργων ευρείας κλίµακας (Turn-key)
• ∆ιεύρυνση δραστηριοτήτων σε νέα προϊόντα.
• ∆ιερεύνηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αναδοχής
έργων υποδοµής στην εγχώρια αγορά.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Τοµέας Ενέργειας
* µερίσµατα µετόχων, πληρωµές τόκων στους δανειστές αυτό περιλαµβάνει τους τόκους σε όλες τις µορφές χρεών και δανεισµών, καθώς και τις αναδροµικές οφειλές
µερισµάτων προς τους προνοµιούχους µετόχους
Στρατηγική Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ “Συνεχής Υπεύθυνη Ανάπτυξη”
Πίνακας Οικονοµικής Αξίας
G4-EC1
1
4
7
8
9
17
15
20
23
24
25
26
27
29
30
28
21
10
11
22
12
13
5
2
3
18
16
6
14
19
5. Στρατηγική & προοπτικές 2016
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρό-
οδο και με στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε κάθε τομέα
δραστηριοποίησής του, προωθεί με συνέπεια το όραμά του να
αποτελέσει έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο στο
πεδίο της βαριάς βιομηχανίας. Ο Όμιλος, βασιζόμενος στο άριστα
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό του, στα σημαντικά πάγια και
στην οικονομική ευρωστία που διαθέτει, στοχεύει στη σταθερή ορ-
γανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, της
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στην εδραίωση σημαντικών
συνεργειών στους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς του επιδι-
ώκοντας την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Παράλληλα με τo επενδυ-
τικό του πρόγραμμα,  αναπτύσσει μεθόδους περιορισμού των δα-
πανών αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξελιγμένων εργαλείων και
μεθόδων αντιστάθμισης, για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης
της οικονομικής απόδοσής του στα επόμενα χρόνια.
G4-1
Ο Όµιλ ς ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µε γνώµο τη συνεχή ανάπτυξη και
πρόοδο κ ι µε στόχο να συνεχίσε να πρωταγωνιστεί σε κάθε
τοµέα δρ στηριοποίησής του, προωθεί µε συνέπεια το όραµά του
να αποτελέσει έν ισχυρό και ανταγωνιστικό υρωπαϊκό Όµιλο
στο πεδίο της βαριάς βιοµηχανίας. Ο Όµιλος, βασιζόµενος στο
άριστα εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό του, στα σηµαντικά
πάγια και στην οικονοµική ευρωστία που διαθέτει, στοχεύει στη
σταθερή οργανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α.
5.
Στρατηγική & προοπτικές 2016
Ευρώπης, της Αφ κής και της Μέσης Ανατολής και στην
εδραίωση σ µαντικών συνεργειών στους βασικούς τοµείς της
δραστηριότητάς του επιδιώκοντας την ισόρροπ ανάπτυξή τ υς.
Παράλληλα µε τo επ νδυτικό του πρόγραµµα, αναπτύσσει
µεθόδους περιορισµού των δαπανών αξιοποιώντας τις
δυνατότητες εξελιγµένων εργαλείων και µεθόδων αντιστάθµισης,
για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης της οικονοµικής
απόδοσής του στα επόµενα χρόνια.
1.382.872.590,1
1.122.043.109,6
87.258.503,0
64.350.111,0
64.539.251,1
1.135.037,0
1.399.326.01,7
96,9%
3,1%
2014
2015
Αξία που παράγεται
Κύκλος εργασιών (€)
Αξία που κατανέµεται
Λειτουργικό κόστος (€)
Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€)
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€)
Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου (€)*
Επενδύσεις σε ε ίπεδο κοινότητας (€)
Σύνολο (€)
% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται
% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται
1.232.604.268,9
965.796.625,7
83.876.209,0
53.641.409,8
62.250.594,0
852.000
1.166.416.838,5
94,6%
5,4%
Ισχυροποίηση της θέσης του Οµίλου και στους τρεις τοµείς δραστηριοποίησης.
Μεγιστοποίηση των λειτουργικών συνεργειών
∆ηµιουργία αξίας για τις οµάδες των Κοινωνικών Εταίρων
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 2015-2019
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Υπεύθυνης Ανάπτυξης 2015-2019
• Αύξηση µεριδίου αγοράς στην λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και εδραίωση του Οµίλου ως ο
µεγαλύτερος ανεξά τητο παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας στ ν Ελλάδα.
• Συνέχιση του προγράµµ τος επενδύσεων σε νέες
µονάδες ΑΠΕ στην κατ ύθυνση της δηµιουργίας του ως
πλήρως λοκληρωµένος παραγωγός/προµηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας.
• Επιδίωξη στρατηγικών συµµαχιών.
• Βελτιστοποίηση µε ανταγωνιστικούς όρους της
κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών σε φυσικό
αέριο καθώς και η επίτευξη στρατηγικών συνεργειών
στην εµπορία φυσικού αερίου σε τρίτους.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της
υλοπ ίησης του νέου προγρ µµατος µείωσης του
κόστους «Excellence».
• Προσήλωση στην εξαγωγική δραστηριότητα.
• Συνέχιση των επενδύσεων.
• Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης
του Μεταλλουργικού κλάδου.
• Συνεχής τήρηση της νοµοθετικής συµµόρφωσης σε όλα
τα ιεραρχικά επίπεδα και τις δραστηριότητες του Οµίλου.
• Αυστηρή προσήλωση στην Υγεία και την Ασφάλεια των
εργαζοµένων.
• Συνεχής διαβούλευση και συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους.
• Εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την
αρµονική συνύπαρξη µε τις τοπικές κοινωνίες.
• ∆ιατήρηση της δι φάνειας και ενίσχυση του συστήµατος
εταιρικής διακυβέρνησης
• Ενίσχυση του ρόλου του Οµίλου ως σηµαντικός
παράγοντας αειφορίας στην Ελλάδα.
• Βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ανακύκλωσης και αξιοποίησης
αποβλήτων.
• Σταθεροποίηση και µείωση των εκποµπών
ατµοσφαιρικών ρύπων.
• ∆ιατήρηση του υψηλού δείκτη απόδοσης των µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής
• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
• Επέκταση σε υφιστάµενες και σε νέες αναπτυσσόµενες
αγορές µ αξιοποίηση της σηµαντικής βιοµηχανικής
τεχνογν σίας και υποδοµής.
• Προσήλωση στην δραστηριοποίηση ολοκληρωµένων
έργων ευρείας κλίµακας (Turn-key)
• ∆ιεύρυνση δραστηριοτήτων σε νέα προϊόντα.
• ∆ιερεύνηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αναδοχής
έργων υποδοµής στην εγχώρια αγορά.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Τοµέας Ενέργειας
* µερίσµατα µετόχων, πληρωµές τόκων στους δανειστές αυτό περιλαµβάνει τους τόκους σε όλες τις µορφές χρεών και δανεισµών, καθώς και τις αναδροµικές οφειλές
µερισµάτων προς τους προνοµιούχους µετόχους
Στρατηγική Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ “Συνεχής Υπεύθυνη Ανάπτυξη”
Πίνακας Οικονοµικής Αξίας
G4-EC1
1
4
7
8
9
17
15
20
23
24
25
26
27
29
30
28
21
10
11
22
12
13
5
2
3
18
16
6
14
19
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,...76
Powered by FlippingBook