MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 20-21

18
19
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
Βασικοί στόχοι της Διαβούλευσης
Στόχος 1
ος
Περιεκτική αλλά ουσιαστική
ενημέρωσή των Κοινωνικών
Εταίρων για τις βασικές πρω-
τοβουλίες και τις επιδόσεις της
ΜΕΤΚΑ στο πλαίσιο της υπεύθυ-
νης επιχειρηματικότητας.
Αποτέλεσμα:
Συνολικά προσεγγίστηκαν
117
άτομα από τη βάση δεδομένων της ΜΕΤΚΑ. Ο
δείκτης ανταπόκρισης (Response Rate - RR) ανήλθε στο ποσοστό του
32,5%
.
Στόχος 2
ος
Η άμεση αξιολόγηση των συ-
γκεκριμένων ενεργειών και των
επιδόσεων της εταιρίας εκ μέ-
ρους των Κοινωνικών Εταίρων.
Αποτέλεσμα:
Οι ομάδες των Κοινωνικών
Εταίρων που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση της εταιρίας,
αξιολόγησαν τις πρωτοβουλίες
και την επίδοσή της, στο πλαίσιο
της ΕΚΕ, για το 2014, ως εξής
:
Στόχος 3
ος
Η ενεργή συμμετοχή των Κοι-
νωνικών Εταίρων καταθέτοντας
προτάσεις, προσδοκίες ή ιδέες
τις οποίες θα μπορούσε να αξι-
οποιήσει η εταιρία στο πλαίσιο
της συνεχούς βελτίωσης και της
υπεύθυνης ανάπτυξής της.
Αποτέλεσμα:
Η ενεργή συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων της ΜΕΤΚΑ, (δηλαδή τα
ερωτηματολόγια που είχαν σχόλια ή προτάσεις τουλάχιστον σε μία από τις επτά
κατηγορίες της Ε.Κ.Ε.) ανήλθε στο
39,5%
με βάση το σύνολο των απαντητικών
ερωτηματολογίων και στο
13%
του συνόλου των ερωτηματολογίων. Συνολικά
καταγράφηκαν
17 βασικές
παρεμβάσεις.
Εξαιρετικά
σηµαντική
61,7%
Πολύ σηµαντική
Σηµαντική
12,8%
Λιγότερο σηµαντική
1,9%
23,7%
Αναλυτικά τα κύρια ζητήματα που ανέδειξε η διαδικασία Διαβούλευσης της ΜΕΤΚΑ για το 2015, μαζί με την αξιολόγηση των Κοινωνικών
Εταίρων ανά κατηγορία θεμάτων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Κατηγορία ∆ιαβούλευσης
Κλιµατική Αλλαγή
& Προστασία του
Περιβάλλοντος:
Εργασιακές πρακτικές:
Βασικές προσδοκίες Κοινωνικών Εταίρων
Στην πρόταση για έλεγχο των προµηθευτών σε θέµατα
προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας εργασίας. Οι
προµηθευτές / υπεργολάβοι και άλλοι συνεργάτες να
έχουν τουλάχιστον πιστοποιηµένο κατά ISO14001 σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Στην υποστήριξη ακαδηµαϊκής έρευνας / υποτροφιών σε
θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας
περιβάλλοντος.
Στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης και διαχείρισης πόρων.
Στη θέσπιση µιας διαδικασίας που θα επιβραβεύει την
κατάθεση προτάσεων (εφόσον είναι υλοποιήσιµες) εκ
µέρους των εργαζοµένων για τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών και της αποτελεσµατικότητας της εταιρίας.
Στην εκπαίδευση του προσωπικού (µηχανικών τεχνικών)
σε θέµατα εφαρµοσµένων τεχνολογιών στα έργα της
εταιρίας.
Στην εκπαίδευση εργαζοµένων µε µη ακαδηµαϊκή
µόρφωση.
παρεµβάσεις
που αφορούν:
3
παρεµβάσεις
που αφορούν:
3
Αξιολόγηση Κοινωνικών
Εταίρων
Εξαιρετικά σηµαντική
Πολύ σηµαντική:
31,6%
63,2%
Αξιολόγηση Κοινωνικών
Εταίρων
Εξαιρετικά σηµαντική
Πολύ σηµαντική:
23,7%
65,8%
G4-27
Η Διαβούλευση επικεντρώθηκε αρχικά στην ενημέρωση των συμ-
μετεχόντων από τα στελέχη της εταιρίας σχετικά με την πολιτική,
τους στόχους και το σύστημα διαχείρισης OHSAS 18001 της ΑτΕ,
τονίζοντας τη δέσμευσή της, για τη συστηματική μέτρηση, αξιολό-
γηση και μείωση των κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας στους χώ-
ρους εργασίας της.
Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των Κοι-
νωνικών Εταίρων η οποία υλοποιήθηκε με την κατανομή τους σε
τρεις ομάδες εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο αρχικός στό-
χος της Διαβούλευσης, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ έθεσε δύο
συγκεκριμένα ζητήματα προς συζήτηση, στις ομάδες εργασίας, τα
οποία αφορούσαν:
α) στην ενίσχυση της εφαρμογής των οδηγιών Υγείας και Ασφά-
λειας και
β) στην ενίσχυσης της χρήσης των προβλεπόμενων Μέσων Ατομι-
κής Προστασίας (Μ.Α.Π.) τόσο από τους εργαζόμενους της εταιρίας
όσο και από τους εργαζόμενους των εργολάβων που συνεργάζεται.
Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των προτάσε-
ων εκ μέρους των εκπροσώπων των ομάδων εργασίας καθώς και
με τις απαντήσεις τους επί των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από
τους εκπροσώπους της εταιρίας.
Οι βασικές προτάσεις των Κοινωνικών Εταίρων ήταν
G4-27
:
• Να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της συλλογικότητας των μέ-
τρων Ασφάλειας, με στόχο κάθε ομάδα εργασίας να είναι αλλη-
λέγγυα προς την άλλη και ο κάθε εργαζόμενος να φροντίζει για
την ασφάλεια του συναδέλφου του.
• Να δοθεί έμφαση στην προσέγγιση των εργοδηγών (γενικά της
μεσαίας ιεραρχίας) και στην κατανόηση της ευθύνης που έχουν
απέναντι στους συναδέλφους τους ενεργοποιώντας τον ηγετικό
τους ρόλο στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας με προτεραιότητα
στα θέματα Υγιεινής.
• Η εφαρμογή του θεσμού του «εργαζόμενου παρατηρητή» που
θα έχει ως αντικείμενο την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των
κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την
ταυτόχρονη, όπου είναι εφικτό, εναλλαγή ρόλων και θέσεων ερ-
γασίας.
• Αναγνωρίστηκε η αξία της εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων στα παιδιά. Έγινε αναφορά στο πρόγραμμα «Ασφάλεια
στο Σπίτι» που υλοποιούν οι εργαζόμενοι-εθελοντές της εταιρί-
ας ΤΙΤΑΝ στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την πρόληψη του παι-
δικού ατυχήματος. Η ΑτΕ δεσμεύτηκε να διερευνήσει τη συνερ-
γασία της με την εταιρία ΤΙΤΑΝ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
• Να εξεταστεί η δυνατότητα παρέμβασης στους μεταφορείς πρώ-
των υλών και προϊόντων όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά
και την ασφάλιση των φορτίων.
• Αναγνωρίστηκε η σημαντικότητα της αλλαγής της κουλτούρας
των εργαζομένων καθώς και ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας που
ενέχει η αλλαγή της (ειδικά στις εργολαβίες). Προτάθηκε να δο-
θεί περαιτέρω έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων των
εργολάβων σε σχέση με τα μέτρα Ασφάλειας αλλά και στις συ-
νέπειες που μπορεί να έχει η μη συμμόρφωση με αυτά.
• Η διενέργεια έρευνας με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολο-
γίου σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 για την αποτίμηση
της κουλτούρας της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων Υγείας
& Ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας ανεξαρτήτως ιε-
ραρχικής βαθμίδας.
• Να εφαρμοστεί η διαδικασία της έγγραφης δέσμευσης των
εργαζομένων για τη χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας,
κατά την παραλαβή τους.
• Αναφέρθηκε ότι οι επιπτώσεις του stress αποτελούν μια ιδιαί-
τερα κρίσιμη παράμετρο για την απόδοση των εργαζόμενων στα
θέματα Υγείας & Ασφάλειας την οποία η εταιρία θα πρέπει να
λάβει υπόψη της.
Η αξιολόγηση της θεματικής Διαβούλευσης
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε στην αξιολόγηση της
νέας αυτής διαδικασίας με την αποστολή ειδικού ερωτηματολογί-
ου ικανοποίησης 5βάθμιας κλίμακας (από 1 χαμηλή έως 5 υψηλή)
σε όλους τους συμμετέχοντες της Διαβούλευσης.
H Διαβούλευση αξιολογήθηκε αναφορικά με α) το Σχεδιασμό, β) την
Οργάνωσή και γ) τη Συνολική της εικόνα, με επιμέρους μεταβλητές
να απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώ δόθηκε η δυνατότητα κα-
ταγραφής σχολίων και προτάσεων προς βελτίωση. Η ανταπόκριση
των Κοινωνικών Εταίρων στην διαδικασία της αξιολόγησης άγγιξε το
75%, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 20 σχόλια/προτάσεις προς βελτί-
ωση. Συνολικά η νέα διαδικασία της διαβούλευσης, όπως αξιολο-
γήθηκε από τους συμμετέχοντες, χαρακτηρίστηκε ως πολύ θετική.
Υλοποίηση ηλεκτρονικής Διαβούλευσης σε
θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
Επιλέχθηκε, για πρώτη φορά από τη ΜΕΤΚΑ, η υλοποίηση ηλεκτρο-
νικής διαβούλευσης με τη δημιουργία και ανάρτηση ειδικού ερωτη-
ματολογίου στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Προσεγγίστηκαν συνολικά
117 άτομα τα οποία προήλθαν από τις επιμέρους λίστες των βασι-
κών τμημάτων της εταιρίας όπως: του Ανθρώπινου Δυναμικού, των
Προμηθειών, του Οικονομικού, του Marketing & Πωλήσεων, της
Πληροφορικής, της Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος.
5 4 3 2
0 1
Συνολική
εικόνα
Σχεδιασµός
Οργάνωση
4,5
4,4
4,7
G4-24
G4-27
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...76
Powered by FlippingBook