ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 16-17

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
12
13
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ
Ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC
Ποσοστό ιδιοκτησίας:
50% +1 μετοχή
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.
Ποσοστό ιδιοκτησίας 65%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
M&M Gas
Ποσοστό ιδιοκτησίας 50%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί έναν από τους ηγετικούς βιομηχανι-
κούς ομίλους στην Ελλάδα που έχουν σφραγίσει την ανάπτυξη της χώρας.
Διαθέτει ένα δυναμικό και ευέλικτο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους
τομείς της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, των Κατασκευαστικών & Ενερ-
γειακών Έργων EPC (Engineering – Procurement – Construction) και
της Ενέργειας. Ως υπεύθυνος βιομηχανικός Όμιλος επιδιώκει την αέναη
εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας και των βέλτιστων πρακτικών,
εξισορροπώντας την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περι-
βάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη. Εδραιώνει, σε διεθνές επίπεδο,
τα προϊόντα της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας, διαπρέπει στην
κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων EPC σε ταχύτατα αναπτυσσόμε-
νες διεθνείς αγορές, ενώ πρωτοπορεί με επενδύσεις που χαράσσουν το
ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και ανοίγουν προοπτικές για την κοινω-
νία, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον.
4.1 Τομείς & περιοχές δραστηριοποίησης
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα
μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) η οποία συνιστά έναν από τους
ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας απο-
τελώντας κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία,
αλλά και την ελληνική περιφέρεια, με ετήσια παρα-
γωγή που ξεπερνά τους 170.000 τόνους σε αλουμίνιο
και τους 815.000 τόνους σε αλουμίνα. Η ΑτΕ μαζί με
τη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ,
εφαρμόζοντας παραγωγικές και εμπορικές πρακτι-
κές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βι-
ομηχανιών παγκοσμίως, αποτελούν σήμερα τη μεγα-
λύτερη πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής
βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το 2ο μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην
Ελλάδα με ετήσια παραγωγή 650.000 τόνων.
Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., εταιρεία μέλος του Ομίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, είναι σήμερα μια από τις σημαντικό-
τερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και κορυ-
φαία ελληνική δύναμη στον τομέα των κατασκευών.
Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε διεθνείς μεγάλες
εταιρείες, έχοντας καθιερωθεί ως μια εκ των ισχυρό-
τερων εταιρειών, παγκοσμίως, σε έργα EPC (δηλαδή
στην υλοποίηση έργων ευρείας κλίμακας, που καλύ-
πτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης, της Προμήθειας
και της Κατασκευής). Στον τομέα EPC, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
επικεντρώνεται στις διεθνείς αγορές και δραστηρι-
οποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση
Ανατολή και Αφρική, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε μο-
νάδες υψηλής απόδοσης μονάδες φυσικού αερίου.
Παράλληλα, διαθέτει ισχυρή βιομηχανική παραγωγι-
κή βάση, η οποία της επιτρέπει να παράγει εξειδικευ-
μένα μηχανολογικά εξαρτήματα και να έχει ισχυρή
παρουσία σε έργα Υποδομών και Άμυνας. Επίσης, με
την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7
ης
τάξης, η
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής
της σε κατασκευαστικά δημόσια έργα ευρέως φά-
σματος στην εγχώρια αγορά.
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω της PROTERGIA
αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει
ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω
των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενώ
μέσω των ιδιωτικών, φιλικών προς το περιβάλλον,
επενδύσεων σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας,
προσφέρει στην ελληνική οικονομία και την απα-
σχόληση. Η PROTERGIA εστιάζει στρατηγικά στην
απόκτηση ή/και διαχείριση ενός δυναμικού και ισορ-
ροπημένου χαρτοφυλακίου παραγωγικών παγίων,
με έμφαση στους θερμικούς σταθμούς με καύσιμο
φυσικό αέριο καθώς και στις μονάδες ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, το οποίο ανταποκρίνεται επιτυχώς
στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ελληνικής
αγοράς ενέργειας αλλά και στις Ευρωπαϊκές επι-
ταγές. Επιπλέον, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην
προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, στην
εμπορία εκπομπών CO
2
, καθώς και στη μελλοντική
επέκταση σε γειτονικές χώρες με αυξημένες ανά-
γκες για ενεργειακό δυναμικό.
ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ EPC
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου Κύκλου
Τουρκία: 2 Έργα
Συρία : 2 Έργα
Κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Ανοιχτού & Συνδυασµένου Κύκλου
Ιορδανία: 2 Έργα
Ιράκ: 2 Έργα
Κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Ανοιχτού Κύκλου και εγκατάσταση
κινητών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
Αλγερία: 5 Έργα
Εξαγωγή προϊόντων
Τοµέα Μεταλλουργίας
και Μεταλλείων
Δομή Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(G4-4)
(G4-8)
(G4-7)
(G4-6)
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,...90
Powered by FlippingBook