ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 12-13

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
8
9
4. Νομοθετική συμμόρφωση
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
H απόλυτη εφαρμογή της νομοθεσίας είναι αδιαπραγμάτευτη σε όλα τα θέματα. Η μη εφαρμογή μπορεί να έχει
οικονομικές και άλλες επιπτώσεις και να βλάψει σημαντικά την εταιρική φήμη.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Οικονομική επίδραση με την αποφυγή προστίμων και δικαστικών διενέξεων. Έμφαση στη διατήρηση των
αρμονικών σχέσεων με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.
5. Ενίσχυση απασχόλησης
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Το μέγεθος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη ανεργίας της χώρας, καθιστά
την απασχόληση έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην υποστήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εκπαίδευση
εργαζομένων άλλων χωρών σε σύγχρονες πρακτικές
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με τη συμβολή της PROTERGIA στη μείωση της ανεργίας αλλά και στην εδραίωση
της φήμης της.
6.ΣχέσειςμεταξύΔιοίκησης&εργαζομένων
7. Ενίσχυση Διαφάνειας
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην ενίσχυση της Διαφάνειας και των δεσμών της ΜΕΤΚΑ A.E. με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της και
ιδιαίτερα την εφοδιαστική της αλυσίδα.
Τ
ομέας Ενέργειας:
Επίδραση στις σχέσεις της PROTERGIA με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της.
8.Διαχείρισηστερεώνκαιυγρώναποβλήτων
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Οικονομικές επιπτώσεις κυρίως από τη διαχείριση των καταλοίπων βωξίτη. Αυξημένο ενδιαφέρον από την τοπική
κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην πρόληψη της ρύπανσης εδαφών και υδάτων.
9. Ικανοποίηση πελατών
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας &Μεταλλείων:
Επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της φήμης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής κουλτούρας και στη διαδικασία εντοπισμού σημείων αυτοβελτίωσης
της ΜΕΤΚΑ A.E.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών, καθώς και στην οικοδόμηση σχέσεων διαρκείας με τους
πελάτες.
10. Κατανάλωση ενέργειας
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής και μείωσης χρήσης φυσικών πόρων.
Τομέας Ενέργειας:
Οικονομική και Παραγωγική Επίδραση: Ως προς την κατανάλωση άμεσης ενέργειας, η υπεύθυνη διαχείριση φυσικού αερίου είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την παραγωγική διαδικασία καθόσον αποτελεί το πρωτογενές καύσιμο για τη διεργασία της ηλεκτροπαραγωγής. Η επίδραση είναι σημαντική
για την εταιρεία ως προς το σκέλος και της κερδοφορίας της όπως και για τον πελάτη (ΑΔΜΗΕ) ο οποίος αποτελεί τον αποδέκτη του προϊόντος. Ως προς την
κατανάλωση έμμεσης ενέργειας η επίδραση είναι πολύ μικρή, οικονομικού περιεχομένου και αφορά τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας.
11. Συνθήκες εργασίας
12. Εκπαίδευση και Εξέλιξη εργαζομένων
13. Υπεύθυνη Επικοινωνία & Marketing
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Όλοι οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Επίδραση στην εικόνα και στην αξιοπιστία της κάθε εταιρείας. Έμμεση επιρροή στην αποδοχή όλων των
θυγατρικών του Ομίλου από το κοινωνικό τους περιβάλλον και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους.
14. Διαχείριση υλικών και πρώτων υλών
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στην προστασία των πελατών (διασφάλιση ποιότητας προϊόντων) & στην ορθολογιστική διαχείριση των
φυσικών πόρων. Επίδραση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην αποδοχή της λειτουργίας της εταιρείας από τις τοπικές κοινωνίες.
15. Στήριξη τοπικών κοινωνιών
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Όλοι οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Επίδραση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και επιπέδου ζωής των τοπικών κοινωνιών, ενίσχυση
σχέσεων με τοπική κοινωνία, ανακούφιση προβλημάτων που οξύνονται λόγω της οικονομικής κρίσης και σεβασμός στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών
που επηρεάζονται από την δραστηριοποίηση της κάθε θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.
Θέματα Ουσιαστικότητας
Επίδραση
εντός ορίων Ομίλου
Επίδραση
εκτός ορίων Ομίλου
Τα όρια του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα όρια λειτουργίας των
θυγατρικών του εταιρειών και των επιχειρηματικών τους μονάδων.
16. Διαχείριση προμηθευτών
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Όλοι οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Συνολική επίδραση στην περεταίρω βελτίωση των σχέσεων με την αλυσίδα εφοδιασμού. Επίδραση στη
συμμόρφωση της αλυσίδας εφοδιασμού με συγκεκριμένα κριτήρια για την πρόληψη κινδύνων σε θέματα βιωσιμότητας τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη
στη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών σε κάθε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου. Επίδραση στην οικοδόμηση σωστών σχέσεων με τους προμηθευτές
που θα οδηγήσει σε δίκαιες και ανταγωνιστικές τιμές και καλύτερη εξυπηρέτηση.
17. Προώθηση ίσων ευκαιριών
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στη συνολική εικόνα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς και στο μικρό αριθμό απασχολούμενων
γυναικών που οφείλεται κυρίως στη φύση της δραστηριότητας της.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην παροχή ίσων ευκαιριών κατά την πρόσληψη και εξέλιξη των εργαζομένων κυρίως στις χώρες του
εξωτερικού που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στη διαδικασία προσλήψεων με τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους με συμβολή στην
υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και την εδραίωση της φήμης της PROTERGIA.
18. Ποιότητα & Ασφάλεια προϊόντων
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στην εταιρική εικόνα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην εταιρική εικόνα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και της θέσης της στην αγορά, αποφυγή προστίμων/κυρώσεων
από σχετικές παραβάσεις.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στην εταιρική φήμη της PROTERGIA και διασφάλιση των ποιοτικών κριτηρίων των προϊόντων.
19. Διαχείριση διαρροών στο έδαφος
και το νερό
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Όλοι οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου: Επίδραση στην εταιρική εικόνα των θυγατρικών εταιρειών και στην πολιτική πρόληψης της ρύπανσης εδαφών
και υδάτων.
20. Παιδική εργασία
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην εταιρική φήμη της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και στην ενίσχυση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κυρίως σε χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στη φήμη της εταιρείας μέσω της συμμετοχής της στην εξάλειψη της παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που
αφορούν στην παιδική εργασία, θετική επίδραση στην κοινωνία.
21. Καταναγκαστική εργασία.
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην εταιρική φήμη της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και στην ενίσχυση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κυρίως σε χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση στη φήμη της εταιρείας μέσω της συμμετοχής της στην εξάλειψη της παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που
αφορούν στην καταναγκαστική εργασία, θετική επίδραση στην κοινωνία.
22. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στη συμβολή αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και συνολικά της μείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς και στην εικόνα της εταιρείας
και της αποδοχής του ρόλου της από τις τοπικές κοινωνίες.
23. Ικανοποίηση εργαζομένων
24. Κατανάλωση νερού
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (θάλασσα, υπόγεια υδροφορία στην
ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου), καθώς και στην εικόνα της εταιρείας και της αποδοχής του ρόλου της από τις τοπικές κοινωνίες.
Τα υπόλοιπα θέματα που παρουσιάζονται στον πίνακα Ουσιαστικότητας, τα οποία δεν αναλύονται στον Κοινωνικό Απολογισμό, είναι τα ακόλουθα:
25: Αξιολόγηση προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια
26: Αξιολόγηση προμηθευτών με κριτήρια εργασιακών πρακτικών
27: Διαχείριση βιοποικιλότητας
28: Ελευθερία συνδικαλισμού
29: Εταιρικός εθελοντισμός
30: Συνεργασία με εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Για τα θέματα (27 & 28) σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στον πίνακα Δεικτών του GRI G4 στη διεύθυνση:
Θέματα Ουσιαστικότητας
Επίδραση
εντός ορίων Ομίλου
Επίδραση
εκτός ορίων Ομίλου
Τα όρια του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα όρια λειτουργίας των
θυγατρικών του εταιρειών και των επιχειρηματικών τους μονάδων.
(G4-19)
(G4-20)
(G4-21)
(G4-19)
(G4-20)
(G4-21)
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,...90
Powered by FlippingBook