ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 10-11

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
6
7
Αξιολόγηση και καθορισμός επίδρασης των πραγματικών θεμάτων Ουσιαστικότητας
Ουσιαστικότητα
Ο σκοπός του συγκεκριμένου σταδίου ήταν η προσαρμογή στα κριτήρια της Αρχής της Ουσιαστικότητας όπως
προβλέπονται από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI G4 ώστε να εξασφαλιστεί ότι η παρούσα έκδοση εξετάζει
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις που αφορούν στη δραστηριότητα του Ομίλου σε συνδυασμό
με τα αντίστοιχα ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις που
λαμβάνονται από τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών του. Στο πλαίσιο αυτό:
• Δημιουργήθηκαν και αποστάλθηκαν
από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. προς τις τρεις θυγατρικές εταιρείες του
Ομίλου ειδικές φόρμες αξιολόγησης (5βάθμιας κλίμακας) για κάθε θέμα βιωσιμότητας (σύμφωνα με το
αποτέλεσμα του Α’ Σταδίου) με ειδικές επεξηγήσεις για τον προσδιορισμό των ορίων επίδρασης αυτών τόσο
εντός όσο και εκτός του εταιρικού τους περιβάλλοντος.
• Διοργανώθηκαν ειδικές συναντήσεις εργασίας
μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
και των ομάδων Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών εταιρειών για την αρτιότερη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
Συμμετοχή
Ενδιαφερόμενων
Μερών
Δημιουργήθηκε, επίσης, ένα ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 5βάθμιας κλίμακας
για τα ίδια θέματα (το κάθε
θέμα μπορούσε να χαρακτηριστεί από εξαιρετικά σημαντικό έως μη σημαντικό), το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά
στις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών κάθε θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ώστε να αξιολογήσουν
με τη σειρά τους τη σημαντικότητα των θεμάτων αυτών με βασικό κριτήριο το βαθμό επίδρασης τους στη σχέση
τους με τις εταιρείες του Ομίλου (συνολικά τα απαντητικά ερωτηματολόγια ανήλθαν σε 105).
Αποτελέσματα
Ακολούθησε σύνθεση των αποτελεσμάτων των δύο προαναφερθέντων διαδικασιών και στη συνέχεια, τα θέμα-
τα που εντοπίστηκαν, αποτυπώθηκαν στο πρώτο draft του πίνακα θεμάτων Ουσιαστικότητας του Ομίλου.
Μετά την υλοποίηση του συγκεκριμένου σταδίου ο αρχικός αριθμός των θεμάτων περιορίστηκε από 44 σε
30
.
Επικύρωση των θεμάτων Ουσιαστικότητας
Πληρότητα
Όλες οι σημαντικές ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που καλύπτονται στον Κοινωνικό Απολογισμό του 2014, αφο-
ρούν συνολικά στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και των τριών
κύριων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες κατέχει είτε το σύνολο (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ &
PROTERGIA) είτε την πλειοψηφία των μετοχών (ΜΕΤKΑ Α.Ε.) με πεδίο αναφοράς κυρίως την ελληνική επικράτεια
συμπεριλαμβανομένων των εργοταξίων που διατηρεί η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αλγερία, η
Τουρκία, η Συρία, το Ιράκ και η Ιορδανία. Επίσης, τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται από αντίστοιχα δε-
δομένα των εποπτευόμενων εργοδοτούμενων αλλά και των βασικών προμηθευτών και συνεργατών του Ομίλου,
σε συγκεκριμένες ενότητες του Απολογισμού όπως της Απασχόλησης και της Υγείας & Ασφάλειας.
Συμμετοχή
Ενδιαφερόμενων
Μερών
Η πληρότητα των θεμάτων έχει καθοριστεί με γνώμονα τη δυνατότητα των Ενδιαφερόμενων Μερών των θυ-
γατρικών εταιρειών του Ομίλου να μπορούν να αξιολογήσουν την επίδοση αλλά και τη σημαντικότητα των
θεμάτων Ουσιαστικότητας χωρίς να παραλείπονται στοιχεία ή πληροφορίες που να μπορούν να επηρεάσουν
τη γνώμη τους ή τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο της σχέσης τους με τον Όμιλο.
Αποτελέσματα
Η τελική λίστα των θεμάτων Ουσιαστικότητας καθορίστηκε στο τρίτο αυτό στάδιο ως αποτέλεσμα του ελέγχου και
της τελικής έγκρισης των Διοικήσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Μέσω της διαδικασίας αυτής προσδι-
ορίστηκαν τελικά
24 θέματα
, τα οποία παρουσιάζονται στον τελικό πίνακα Ουσιαστικότητας που ακολουθεί, προσδι-
ορίζοντας ταυτόχρονα το βασικό περιεχόμενο του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το 2014.
Β’
Στάδιο:
Γ’
Στάδιο:
Αναλυτικά:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 1
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: 7
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 9
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 4
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 4
ΑΓΟΡΑ: 5
Αναλυτικά:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 1
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: 6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 7
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 3
ΑΓΟΡΑ: 4
25
Πίνακας θεμάτων Ουσιαστικότητας (προσδιορισμός ορίων επιδράσεων)
0
0
2,5
2,5
5
5
Επίδραση στις αποφάσεις των Ενδιαφερόμενων Μερών
Σημασία των επιπτώσεων στην επιχειρηματική εξέλιξη του Ομίλου
8 & 9
6 & 7
15 & 16
10 & 11
& 12
30
24
26
29
28
27
21
20
19
22
14
4
13
3
1
2
5
23
Θέματα Ουσιαστικότητας
Επίδραση
εντός ορίων Ομίλου
Επίδραση
εκτός ορίων Ομίλου
Τα όρια του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα όρια λειτουργίας των
θυγατρικών του εταιρειών και των επιχειρηματικών τους μονάδων.
1. Συμμόρφωση με την Περιβαλλοντική
Νομοθεσία
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (έδαφος, θάλασσα,
ατμόσφαιρα, υπόγεια υδροφορία στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου), καθώς και στην εικόνα της εταιρείας και της αποδοχής του ρόλου της από τις
τοπικές κοινωνίες.
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Αποφυγή κυρώσεων/προστίμων, ενίσχυση της πολιτικής για την προστασία του Περιβάλλοντος και Διασφάλιση της
εταιρικής φήμης.
Τομέας Ενέργειας:
Επίδραση Νομικού, Παραγωγικού και Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα: Για την PROTERGIA η συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους περιβαλ-
λοντικούς όρους αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας στο πλαίσιο των σχετικών Αδειών Λειτουργίας.
2. Στρατηγική, επενδύσεις & οικονομική
επίδοση
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στη βιωσιμότητα της εταιρείας, στις σχέσεις της με τους επενδυτές, στην ενίσχυση προμηθευτών και κατ’
επέκταση στην ενίσχυση του Α.Ε.Π.
Τομέας Ενέργειας
: Επίδραση στην εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών
της. Δημιουργία αξίας για τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών. Επιδρά στην ανάπτυξη καθώς και στην αξιοποίηση αποτελεσματικών και λειτουργικών
συνεργειών. Μέσω της λειτουργίας της PROTERGIA διασφαλίζεται η επιστροφή σημαντικών ποσών στην κοινωνία, όπως με τη μορφή αγορών στους προμη-
θευτές της, με τη μορφή φόρων στο κράτος, με τη μορφή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζομένους.
3. Ασφάλεια & Υγιεινή στους
χώρους εργασίας
Στοιχεία που προσδιορίζουν την ουσιαστικότητα του Θέματος εκτός ορίων Ομίλου
Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Διασφάλιση της εταιρικής φήμης της ΜΕΤΚΑ A.E.
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στην εικόνα της εταιρείας και της αποδοχής του ρόλου της από τις τοπικές κοινωνίες.
(G4-17)
(G4-18)
(G4-26)
(G4-19)
(G4-20)
(G4-21)
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...90
Powered by FlippingBook