ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 8-9

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
4
5
O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες των Ενδια-
φερόμενων Μερών του και σε συνδυασμό με τη δέσμευσή του για συνε-
χή βελτίωση, προχώρησε στην έκδοση του 7ου ετήσιου Κοινωνικού του
Απολογισμού (αναφερόμενος επίσης ως «Απολογισμός Ε.Κ.Ε.» ή απλά ως
«Απολογισμός»), ο οποίος συντάχθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με τις
νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες
(G4 “In accordance” - Core)
της Διεθνούς
Πρωτοβουλίας Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας (GRI).
(G4-32)
Η παρούσα έκδοση διατηρεί τη δομή που παρουσιάστηκε, για πρώτη
φορά, στον Κοινωνικό Απολογισμό του 2013, απεικονίζοντας την προ-
σπάθεια του Ομίλου για τη συνοπτική και συνάμα πληρέστερη τεκμηρί-
ωση των επιδόσεών του ως προς την πλήρωση βασικών Περιβαλλοντι-
κών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης,
τόσο του εταιρικού κέντρου όσο και των θυγατρικών του εταιρειών.
Τα περισσότερα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Απολογι-
σμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις
παρουσιάζονται ποσοστιαίες κατανομές ανά τομέα δραστηριότητας οι οποί-
ες αντιπροσωπεύουν τις επιδόσεις των θυγατρικών του εταιρειών όπως
αυτές αναφέρονται στον Ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
για το 2014 εκτός της εταιρείας "M&M GAS Co S.A."
(G4-17)
_
Annual_Report_2014_gr.pdf (σελ. 8).
Η πληρότητα των πληροφοριών του Απολογισμού υποστηρίζεται τόσο
από την ειδική ενότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
-
mytilineos-group)
στην ιστοσελίδα του Ομίλου όσο και από τις απαι-
τούμενες παραπομπές στον Ετήσιο Απολογισμό του 2014. Παράλληλα,
πρακτική του Ομίλου στη σύνταξη του περιεχομένου του Κοινωνικού του
Απολογισμού, αποτελεί η εθελοντική ενσωμάτωση των αρχών διεθνών
προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών όπως:
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού GRI που αφο-
ρούν στον Τομέα της Εξορυκτικής δραστηριότητας και των Μετάλ-
λων (Metals and Mining Sector Supplement - March 2010) που
αποτελεί βασικό πυλώνα της επίδοσης του Ομίλου στο ευρύτερο
πλαίσιο της βιωσιμότητας.
Οι 7 θεμελιώδεις Αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης του διεθνούς
προτύπου ISO 26000. (Μπορείτε να συμβουλευθείτε το σχετικό πί-
νακα ενσωμάτωσης των Αρχών της E.K.E. στη διεύθυνση:
(
www.
mytilineos.gr/el-gr/memberships-initiatives-and-standards/
about-corporate-social-responsibility#tab-iso-2006-international-
standards
)
Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global
Compact και
Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την εφαρμογή
της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
Ο Κοινωνικός Απολογισμός του 2014 εστιάζει στα θέματα βιωσιμότητας
που είναι σημαντικά για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και τη διαμόρφωση της μελλοντικής του προοπτικής ως
Ομίλου με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που φροντίζει να δημιουργεί κοινή
αξία για τον ίδιο και την κοινωνία στην οποία δρα και εργάζεται.
Παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να
λάβει υπόψη του ο Όμιλος στην ετήσια διαδικασία κατάρτισης του Κοι-
νωνικού του Απολογισμού μπορείτε να αποστείλετε μέσω ενός ειδικά
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου στη διεύθυνση:
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε
απευθυνθείτε:
(G4-31)
κ. Βίβιαν Μπουζάλη
Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι 15125 Αθήνα
Website:
Οι όροι «Εταιρικό Κέντρο», «Μητρική Εταιρεία», «MYTILINEOS Holdings»
καθώς και το όνομα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αναφέρονται στην εταιρεία με
την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όμιλος Επιχειρήσεων».
Οι όροι «Εταιρεία», «Επιχείρηση» καθώς και τα ονόματα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»,
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA» αναφέρονται σε κάθε εταιρεία που
εκπροσωπεί τον αντίστοιχο τομέα δραστηριοποίησης του Ομίλου και στις
δραστηριότητές της στην Ελλάδα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
Ο όροι «Όμιλος» και «Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αναφέρονται στην εταιρεία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων και τις θυγατρικές αυτής, οι
οποίες από κοινού απαρτίζουν τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
2. Παράμετροι Απολογισμού
Επιδίωξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι να αποτυπώσει στην πράξη
τη δέσμευσή του στην αρχή της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Από το
2010 έχει αναπτύξει τη διαδικασία καθορισμού της Ουσιαστικότητας των
θεμάτων βιωσιμότητας που συνδυάζει τις Αρχές του διεθνούς προτύπου
GRI, με τις διαδικασίες που διέπουν την αρχή της πρόληψης κινδύνων
του Ομίλου στο πλαίσιο της λειτουργίας του.
Το 2014, ο Όμιλος, προχώρησε στην προσαρμογή της συγκεκριμένης δι-
αδικασίας στη μεθοδολογία των νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI G4
η οποία επέτρεψε τον αποτελεσματικότερο καθορισμό των θεμάτων
αυτών, καθώς και την περιγραφή των επιδράσεών τους και των ορίων
αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τις προσδοκίες των βασικών ομάδων
των Ενδιαφερόμενων Μερών του.
Αναλυτικά, η διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων Ουσιαστικότητας,
υλοποιήθηκε σε τρία στάδια:
(G4-18)
(G4-26)
3. Ανάλυση ουσιαστικών
θεμάτων βιωσιμότητας
(G4-1)
Αναγνώριση θεμάτων Ουσιαστικότητας
Πλαίσιο βιωσιμότητας
Εφαρμόστηκε η Αρχή του πλαισίου Βιωσιμότητας σύμφωνα με την οποία, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, διερευ-
νούνται ενδελεχώς και αναγνωρίζονται τα θέματα που συνθέτουν το πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομί-
λου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η διερεύνηση αυτή υλοποιήθηκε με βάση τις τρέχουσες πρακτικές και τις μελλοντικές τάσεις
οι οποίες σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις
απαιτήσεις που τίθενται από τους περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς παράγοντες ανά τομέα δραστηριοποίησης, σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιήθηκαν ενέργειες όπως:
• Εσωτερικές συναντήσεις για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στις
οποίες συμμετείχαν οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. και ανώτατα στελέχη των τριών θυγατρικών εταιρειών του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
• Μελέτη επίσημων εταιρικών εγγράφων και διαδικασιών όπως: οι στρατηγικές κατευθύνσεις Ε.Κ.Ε., οι εξει-
δικευμένες πολιτικές ΕΚΕ, οι Αρχές και οι Αξίες του Ομίλου, οι θεμελιώδεις δεσμεύσεις του Ομίλου στο
πλαίσιο της Ε.Κ.Ε., ο Κώδικας Δεοντολογίας και τα αποτελέσματα από τις υφιστάμενες διαδικασίες εκτίμη-
σης και ανάλυσης κινδύνων σε θέματα βιωσιμότητας.
• Ενσωμάτωση διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών όπως: η λίστα των θεμάτων του GRI G4, οι
συμπληρωματικές απαιτήσεις του Οργανισμού GRI για τον τομέα των Μετάλλων και Μεταλλείων, οι κατευ-
θύνσεις του ISO26000 και οι Αρχές του Global Compact.
• Επισκόπηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου σε θέματα βιωσι-
μότητας.
Συμμετοχή
Ενδιαφερόμενων
Μερών
ΗσυμμετοχήτωνβασικώνομάδωντωνΕνδιαφερόμενωνΜερών,στοσυγκεκριμένοστάδιο,πραγματοποιήθηκε
με την ενσωμάτωση των προσδοκιών και των θεμάτων ενδιαφέροντος που ανέδειξαν κατά τη διάρκεια της
ετήσιας διαδικασίας Διαβούλευσης του Ομίλου η οποία υλοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών του εταιρειών σε
τοπικό επίπεδο (τοπικό φόρουμ διαλόγου και χρήση της μεθόδου της ηλεκτρονικής διαβούλευσης).
Αποτελέσματα
Ως αποτέλεσμα της σύνθεσης των προαναφερόμενων ενεργειών, αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν
αρχικά
44 θέματα
Ουσιαστικότητας
.
A’
Στάδιο:
Αναλυτικά:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 7
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: 8
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 9
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 8
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6
ΑΓΟΡΑ: 6
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,...90
Powered by FlippingBook