ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 78-79

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
74
75
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με στόχο την τήρηση της διαφά-
νειας και την υπεύθυνη λειτουργία σε όλους τους τομείς της δραστηριό-
τητάς του. Βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση των συμφερόντων και της
βιωσιμότητας των θυγατρικών του εταιρειών καθώς και η μεγιστοποίηση
του οφέλους που αποκομίζουν οι μέτοχοι και το επενδυτικό κοινό.
Με γνώμονα τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης η μητρική εταιρεία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, χαράσσει τη στρατηγική
και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις πολιτικές και τις αρχές που
διέπουν τη λειτουργία όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Η
οργανωτική της δομή οριοθετεί, συνδράμει και διευκολύνει τη λήψη και
την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής όλων
των εταιρειών του Ομίλου με στόχο τον καθορισμό των σχέσεων και των
ρόλων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργώντας ως
συντονιστικό κέντρο.
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η παρούσα δήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια συμμόρφωσης της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με τις διατάξεις του άρ-
θρου 2 του ν. 3873/2010, και αφορά:
Στη συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης:
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ συμμορφώνεται
με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες».
Στην απόκλιση από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα:
Οι πρακτικές
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, όπως εφαρμό-
ζονται σύμφωνα με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και
τον κώδικα δεοντολογίας της, αποκλίνουν από τις ειδικές πρακτικές
του «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγμένες
Εταιρείες» στα εξής σημεία:
Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών
Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εκ
του νόμου η υποχρέωση για σύσταση τέτοιας επιτροπής και
η Εταιρεία μας ως προς την επιλογή των υποψηφιοτήτων της
θέτει αυστηρά κριτήρια, επιφυλάσσεται εάν θα συστήσει επι-
τροπή υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ανα-
ζητώντας/διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εφαρμο-
γής κοινώς παραδεκτής μεθοδολογίας και διαδικασίας προς
τούτο.
Αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσμα-
τικότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
επιτροπών του, η εταιρεία έχει ήδη υιοθετήσει την εν λόγω
πρακτική.
Στο καταστατικό της εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα εξ
αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συ-
νέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση δικαιώματος ψήφου
με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας.
Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει την έκδοση των σχετικών υπουρ-
γικών αποφάσεων προκειμένου να εισάγει σχετική διαδικα-
σία αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πολιτική ποικιλομορφίας συ-
μπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων για τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία προτίθεται να
εναρμονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κατόπιν κατάρτισης
σχετικής διαδικασίας.
Διοικητικό Συμβούλιο
Γεν. Δ/νση Νομικών
& Ρυθμιστικών
Θεμάτων Ομίλου
Μεταλουργία
Αλουμίνιον
Δελφοί-Δίστομον
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ενέργεια
Protergia
M&M GAS
Korinthos Power
Έργα
Όμιλος ΜΕΤΚΑ
Γεν. Δ/νση
Χρηματοοικονομικών
Ομίλου
Γεν. Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών Ομίλου
Γεν. Διοικητική
Διεύθυνση Ομίλου
Δ/νση Μεταλουργίας
Ψευδαργύρου -
Μολύβδου
Επιτροπή ΕΚΕ
Επιτροπή Αμοιβών
Ελεγκτική Επιτροπή
Δ/νση Εσωτερικού
Ελέγχου
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Δ/νση Εξαγορών
& Συγχωνεύσεων
Δ/νση Συντ. & Ανάπτ.
Διεθνών Σχέσεων
Δ/νση Group
Corporate Affairs
8.1 Δομές Διακυβέρνησης
Η οργανωτική δομή του Ομίλου διαμορφώνεται από τη λειτουργία :
1.
Της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ως του Εταιρικού
Κέντρου του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Η οργάνωση του εταιρικού κέντρου του
Ομίλου διαχωρίζεται σε Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις, οι οποίες εί-
ναι επιφορτισμένες με διακριτές αρμοδιότητες και συγκεκριμένο αντικείμενο
δραστηριοτήτων. Ο αριθμός, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες των Γενικών
Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων καθορίζονται ή τροποποιούνται με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτω-
ση, με αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού, σύμφωνα με τους εκάστοτε
ισχύοντες νόμους και το Καταστατικό της Εταιρίας.
Αρμοδιότητες Διευθύνσεων του Εταιρικού Κέντρου
Στις ευθύνες κάθε μίας εκ των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων πε-
ριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:
• Ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρείας, με σκοπό την
εκπλήρωση των ετήσιων στόχων.
• Σχεδιασμός, έλεγχος και εφαρμογή της δομής και των διαδικασι-
ών της, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι με τρόπο
αποτελεσματικό, αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο ανθρώπινους και
χρηματικούς πόρους.
(G4-34)
(G4-43)
1...,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77 80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,90
Powered by FlippingBook