ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 6-7

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
2
3
1. Μήνυμα Προέδρου
Σε μια περίοδο που την χαρακτηρίζουν οι λέξεις «κρίση» και
«ανασφάλεια», είναι σημαντικό να ανταποκρινόμαστε στις προ-
κλήσεις, όχι απλώς με επάρκεια, αλλά κυρίως με όρους που
τηρούν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε συνάρτηση με την
κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι
ιδιαίτερα υπερήφανος για τον Κοινωνικό Απολογισμό του Ομίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το 2014, ο οποίος προσαρμόστηκε στις Κα-
τευθυντήριες Οδηγίες (G4) του Οργανισμού GRI παρουσιάζοντας
τόσο τη συνολική μας προσέγγιση στην υπεύθυνη επιχειρηματι-
κότητα όσο και τις επιδόσεις και τους στόχους μας στα θέματα
βιωσιμότητας. Στόχοι οι οποίοι ανταποκρίνονται απόλυτα στις
Αρχές του Ομίλου, ενώ διακρίνονται από όραμα και στρατηγική
σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έχοντας συνείδηση το ρόλου του ως
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ενεργειακών
έργων EPC παγκοσμίως, ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παρα-
γωγός ηλεκτρικής ενέργειας και ο πρώτος ιδιώτης προμηθευ-
τής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αλλά και ως η σημαντικότερη
καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου
στην Ευρώπη, επιδιώκει να επιστρέφει, με όρους αειφορίας,
προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και να συμβάλλει με τον καλύ-
τερο τρόπο στην ανάπτυξη.
Η προηγούμενη χρονιά για την ελληνική οικονομία είχε διακυ-
μάνσεις που επηρεάστηκαν σημαντικά και από τις πολιτικές εξε-
λίξεις. Η χώρα παρουσίασε το 2014 θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
μετά από έξι χρόνια ύφεσης, ωστόσο μετά τον Οκτώβριο, το οι-
κονομικό και επενδυτικό κλίμα στη χώρα επιδεινώθηκε αισθητά,
εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας, δυσχεραίνοντας την οικονο-
μική ανάκαμψη. Ωστόσο, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα,
που επηρεάζει συνολικά τις προοπτικές, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
μέσα από μια αυστηρή και συνεπή στρατηγική συνεχίζει όλη αυτή
την περίοδο σε μια θετική πορεία ανάπτυξης.
Με σταθερά βήματα και όραμα για το μέλλον στηρίζουμε την ελ-
ληνική οικονομία, διατηρώντας αδιαπραγμάτευτη τη δέσμευσή
μας για Συνεχή Υπεύθυνη Ανάπτυξη που εξασφαλίζεται με συ-
γκεκριμένες δράσεις που στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, προ-
Με σταθερά βήματα
και όραμα για το
μέλλον στηρίζουμε
την ελληνική οικονομία,
διατηρώντας
αδιαπραγμάτευτη
τη δέσμευσή μας
για Συνεχή
Υπεύθυνη Ανάπτυξη.
στατεύουν το φυσικό περιβάλλον και προάγουν τις ορθές πρακτι-
κές στο εργασιακό περιβάλλον.
Το κοινωνικό προϊόν του Ομίλου για το 2014 ξεπέρασε τα €260
εκατομμύρια, ποσό που κατανεμήθηκε σε σειρά επενδύσεων με
επιχειρηματικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό, σε
αμοιβές και παροχές εργαζομένων, σε φόρους αλλά και επιστροφή
κεφαλαίου στους μετόχους. Μάλιστα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, για
την περίοδο 2010-2014, ήδη έχει προσφέρει περισσότερα από 4,7 εκ.
€ σε κοινωνικές δαπάνες, καθώς και σε κάλυψη τοπικών αναγκών
σε επίπεδο υποδομών, ενώ έχει διαθέσει περισσότερα από 45 εκ.
€ για την περιβαλλοντική πρόληψη και διατήρηση του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης των θυγατρικών του εταιρειών.
Παράλληλα, έχοντας ως προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό
μας, διατηρήσαμε αλώβητες τις 2.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας, σε μια περίοδο παρατεταμένης και έντονης οικονομικής
ύφεσης στη χώρα μας, με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες από τις
οποίες προέρχεται το 88% των εργαζομένων μας, ενώ διατηρού-
με μια αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία ισοδυναμεί με σχεδόν 4.940
προμηθευτές. Με ιδιαίτερη μάλιστα ευαισθησία προς το αυξημέ-
νο πρόβλημα της ανεργίας, το 43% των 370 νέων προσλήψεων
που πραγματοποιήσαμε το 2014 αφορούσε σε νέους κάτω των 30
ετών, ενώ προχωράμε σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν το επαγ-
γελματικό μέλλον των νέων, όπως το πρωτοποριακό πρόγραμμα
«ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ».
Επιπλέον, συνεχίσαμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες, με διαφάνεια,
υπευθυνότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα, κάνοντας ταυτόχρο-
να συμμέτοχους όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μας. Με αυτή τη φι-
λοσοφία, ο Όμιλος συνέχισε τη διαδικασία διαβούλευσης σε τοπικό
επίπεδο, που έχει καθιερώσει από το 2010, με στόχο την αμφίδρομη
επικοινωνία, που αξιοποιεί το προϊόν διαλόγου στη δράση κι επιχει-
ρηματική στρατηγική, διαχέοντας ταυτόχρονα τις άριστες πρακτικές
σε όλο τον Όμιλο. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το 2014 πραγματοποι-
ήθηκε φόρουμ τοπικού χαρακτήρα, στο εργοστάσιο της εταιρείας
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στο Βόλο, ενώ για πρώτη φορά υιοθετήθηκε η μέθοδος
των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων για τις εταιρείες PROTERGIA και
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
Τέλος, είμαστε υπερήφανοι που ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν από
τις πρώτες 10 εταιρείες στην Ελλάδα που υπέγραψε την πρωτο-
βουλία του Οργανισμού Global Compact “Call for Action”, στο τέλος
του 2014, ενάντια στα φαινόμενα της διαφθοράς και της δωροδοκί-
ας, δεδομένου ότι τόσο η διαφάνεια όσο και η προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
βασικούς άξονες της εταιρικής του υπευθυνότητας.
Για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
δεν είναι απλώς μια υποχρέωση που υπαγορεύεται από εθνικά
πρότυπα και διεθνείς κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με
φιλοσοφία που προσεγγίζουμε συστηματικά και εφαρμόζουμε
με καινοτόμες μεθόδους. Με την ίδια μεθοδικότητα και αποτε-
λεσματικότητα στοχεύουμε να κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια
με συγκεκριμένους στόχους στον ορίζοντα της τριετίας. Να πα-
ραμείνουμε σταθεροί στον στόχο των μηδενικών δυστυχημάτων
και επαγγελματικών ασθενειών και να αγγίξουμε το στόχο των
μηδενικών ατυχημάτων, να αυξήσουμε την κάλυψη αναγκών
των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο υποδομών, να χτίσουμε μια
ολοκληρωμένη πολιτική και διαδικασίες για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δεσμεύσουμε τους βασικούς μας
συνεργάτες και προμηθευτές στον κώδικα δεοντολογίας του Ομί-
λου, να σταθεροποιήσουμε και να μειώσουμε τις εκπομπές ρύ-
πων και αποβλήτων, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταλλουργίας, με
επίκεντρο την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, και τέλος να
ενισχύσουμε τις διαδικασίες εταιρικής μας διακυβέρνησης.
Ουσιαστικά, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες και διατηρώντας τις
αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία με την Κοινωνία,
τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον, προχωράμε ακόμα πιο
δυναμικά, για να κάνουμε τις προκλήσεις ευκαιρίες που αποδί-
δουν στην κοινωνία, συνδέοντας την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα με τις πραγματικές ανάγκες της.
(G4-1)
Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύμβουλος Όμιλος Επιχειρήσεων
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...90
Powered by FlippingBook