ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 74-75

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
70
71
Η ορθότητα των μορφών επικοινωνίας και marketing που εφαρμόζει ο
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διασφαλίζεται µέσω της παρακολούθησης και της
ενσωμάτωσης όλων των εξελίξεων της τρέχουσας νοµοθεσίας και της
εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών που διέπουν την below the line προ-
ώθηση των προϊόντων και των θυγατρικών του, την above the line επι-
κοινωνία σε κεντρικό επίπεδο καθώς και την επικοινωνία των χορηγιών
και των κοινωνικών του προγραμμάτων. Επιδίωξη του Ομίλου αποτελεί η
παροχή διαφανούς πληροφόρησης καθώς και η πλήρης κατανόηση των
μηνυμάτων της από το σύνολο των πελατών αλλά και των υπόλοιπων
ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών του.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι συνεργάτες επικοινωνίας τόσο του εταιρικού
κέντρου όσο και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου δεσμεύονται στον
Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης, του οποίου η συμμόρφωση διαπιστώνεται
συμβουλευτικά, προληπτικά ή και κατασταλτικά από το Συμβούλιο Ελέγ-
χου Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. Οι αρχές του
Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης προϋποθέτουν ότι όλες οι προωθητικές
δράσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες, να δημιουργούνται
µε πνεύµα κοινωνικής ευθύνης και να είναι σύµφωνες µε τις αρχές του
θεµιτού ανταγωνισµού, όπως αυτός είναι γενικά παραδεκτός στην αγορά.
Το 2014, δεν σημειώθηκαν περιστατικά µη συμμόρφωσης κατά την υλο-
ποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ομίλου µε τους κανονισμούς
και τους προαιρετικούς επικοινωνιακούς κώδικες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των προωθητικών ενεργειών και των χορηγιών. Επίσης, τα προϊόντα
του Ομίλου δεν εμπίπτουν σε οποιοδήποτε περιορισμό διάθεσης τους σε
συγκεκριμένες αγορές, ενώ δεν υπήρξαν σημαντικά ζητήματα, σχετικά με
τα προϊόντα και την επικοινωνία τους, που να απασχολούν τις ομάδες των
Ενδιαφερόμενων Μερών του.
Τα θέματα που αναφέρθηκαν στον τομέα αυτό κατά τη διαβούλευση του
2015 ήταν:
α)
Στον τομέα των Κατασκευαστικών έργων EPC: α) η στήριξη των
τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., β) η
ποιότητα των προϊόντων της και γ) η διαφάνεια του τρόπου προ-
ώθησής τους. Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες
προσδοκίες μέσω της ουσιαστικής και αδιάλειπτης συμμετοχής της
στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας που δραστη-
ριοποιείται αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και μέσω της
προώθησης της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές και λειτουργίες
της.
β)
Στον τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων η προβολή και δημοσιο-
ποίηση όχι μόνο των επιμέρους δαπανών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά
και της συνολικής συνεισφοράς της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην
κοινωνία και στην οικονομία η οποία θα λειτουργήσει θετικά για την
εικόνα της ίδιας της εταιρείας, αλλά και για την «αποποινικοποίηση»
του επιχειρείν.
γ)
Στον τομέα της Ενέργειας, έμφαση δόθηκε στην προσφορά υπηρε-
σιών και κινήτρων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας προς
τους πελάτες κατά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στο
μέλλον, προτάθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσι-
ών ESCO (Energy Service Company). Επίσης, καταγράφηκε η προσ-
δοκία για καλύτερη επικοινωνία, προς τις τοπικές κοινότητες, της
κοινωνικής συνεισφοράς της PROTERGIA.
7.13 Υπεύθυνη επικοινωνία και marketing
(G4-PR6)
(G4-PR7)
1...,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73 76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,90
Powered by FlippingBook