ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 72-73

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
68
69
Αναφορικά με την παροχή επαληθεύσιμων και σαφών πληροφοριών
που αφορούν στη σήμανση των προϊόντων και αναφέρονται στην ασφαλή
χρήση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη συντήρηση, την αποθήκευση
και την απόρριψη των προϊόντων του, ο Όμιλος ανταποκρίνεται πλήρως.
Ο εκάστοτε πελάτης διαθέτει τα μέσα ελέγχου όλων των σημαντικών πλη-
ροφοριών και εφόσον το επιθυμεί προβαίνει στον ανάλογο έλεγχο.
Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. εκτελεί σύνθετα έργα τα οποία ανατίθενται κυρίως μετά από τη διαδικασία ανοιχτών διαγωνισμών που υλοποιεί
ο κάθε πελάτης όπου συγκρίνονται οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και προσφερόμενες τιμές διαφόρων εταιρειών. Σε όλες τις
περιπτώσεις, το αντικείμενο, οι ευθύνες και οι εμπορικοί όροι για το έργο έχουν αρχικά καθοριστεί από τον πελάτη και μετά τις τελικές
διαπραγματεύσεις όλες οι λεπτομέρειες καταγράφονται σε έγγραφη σύμβαση. Επίσης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι σε
πλήρη συμφωνία με τους όρους των Συμβάσεων και τις Συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους πελάτες της στους οποίους παραδίδονται
όλες οι πληροφορίες και προειδοποιήσεις για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον όπως:
• Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και απόρριψης για το σύνολο του παρεχόμενου εξοπλισμού (Operation & Maintenance
Manuals) και των υλικών.
• Σήμανση όλων των υλικών και εξοπλισμού (σήματα, προειδοποιήσεις και σχετικές οδηγίες) σε εμφανές σημείο.
• Οδηγίες χρήσης - ανακύκλωσης ως Material Safety Data Sheets (MSDS) για όλα τα επικίνδυνα υλικά.
Τύπος πληροφοριών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται με βάση τις διαδικασίες
και ποσοστό σημαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους
απαιτήσεις πληροφόρησης.
Τύπος πληροφοριών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται με βάση τις διαδικασίες
και ποσοστό σημαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους
απαιτήσεις πληροφόρησης.
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Αλουμίνα
Αλουμίνιο
Πληροφορίες για την προέλευση στοιχείων ή συστατικών του
προϊόντος
Πληροφορίες για το περιεχόμενο, ιδίως όσον αφορά στις ουσίες
που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση
Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
Πληροφορίες για τη μέθοδο απόρριψης του προϊόντος και των
περιβαλλοντικών/κοινωνικών επιδράσεων που μπορεί να έχει
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη σήμανση διότι τα προϊό-
ντα που διακινεί η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
δεν είναι επικίνδυνα. Εντούτοις δίνονται όλες
οι απαραίτητες πληροφορίες κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος του κάθε ενδιαφερόμενου.
EPC Contracts
Μεταλλικές &
Μηχανουργικές
Κατασκευές
Πληροφορίες για την προέλευση στοιχείων ή συστατικών του
προϊόντος
Πληροφορίες για το περιεχόμενο, ιδίως όσον αφορά στις ουσίες που
ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση
Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
Πληροφορίες για τη μέθοδο απόρριψης του προϊόντος και των
περιβαλλοντικών/κοινωνικών επιδράσεων που μπορεί να έχει
100%
100%
7.12 Ικανοποίηση πελατών
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαθέτει µια ευρύτατη πελατειακή βάση εξαιτίας
της ποικιλίας και της γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς για συνεχή βελτίωση, µε βάση τα πρότυ-
πα ποιότητας που διαθέτουν οι θυγατρικές του Ομίλου, διενεργούνται
έρευνες ικανοποίησης πελατών κυρίως στον τομέα Μεταλλουργίας και
Μεταλλείων που αφορούν ως επί το πλείστον στις κατηγορίες των προϊό-
ντων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στον τομέα Κατασκευαστικών
Έργων EPC δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση της πορείας και των απο-
τελεσμάτων κάθε έργου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωσή του.
Επίσης, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών
του, ο Όµιλος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε claim και σε δίκαι-
ες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την εξώδικη διευθέτηση των τυχόν
διαφορών προκειμένου να διεκδικήσουν την αποζημίωση τους εφόσον τα
παρεχόμενα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις συμφωνημένες προδιαγρα-
φές. Στον τοµέα των Κατασκευαστικών Έργων EPC, η μέθοδος διευθέτησης
είναι πάντα καθορισμένη στη γραπτή σύµβαση του έργου και τυπικά µπορεί
να αφορά σε µια διαδικασία διαιτησίας υπό διεθνείς αναγνωρισμένες αρχές,
όπως οι Αρχές Διαιτησίας του International Chamber of Commerce (ICC).
Ευρήματα ερευνών που
αφορούν συνολικά στην
εταιρεία
Ευρήματα ερευνών που
αφορούν σε μία βασική
κατηγορία προϊόντων
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
Μη εφαρμόσιμη τακτική για την
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η ικανοποίηση των πελατών
την περίοδο του έτους 2014
ήταν> 75%. Η μέτρηση αφορά
στο σύνολο των project της
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Η εμπορική διεύθυνση της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
σε ετήσια βάση, αποστέλλει
προς τους πελάτες της ειδικό
ερωτηματολόγιο ικανοποίησης
που αφορά στα προϊόντα πλάκες
και κολόνες αλουμινίου.
Για το 2014 τα αποτελέσματα της
σχετικής έρευνας ήταν τα εξής:
• Εμπορικά θέματα:
4,2/5
• Τεχνικά θέματα:
4,8/5
• Ευελιξία σε θέματα καθορισμού
τιμών:
3,8/5
• Ευελιξία και άμεση
ανταπόκριση σε απρόβλεπτες
καταστάσεις:
4,6/5
Το 2014 δεν υπήρξαν έρευνες για
μια βασική κατηγορία προϊόντων.
Κατηγορίες ερευνών ικανοποίησης πελατών
(G4-PR3)
(G4-PR3)
(G4-PR5)
1...,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71 74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,90
Powered by FlippingBook