ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 70-71

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
66
67
• Αλουμίνα
100%
100%
100%
100%
• Αλουμίνιο
• EPC Contracts
• Μεταλλικές &
Μηχανουργικές
Κατασκευές
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
Κατηγορίες και ποσοστό των σημαντικών
προϊόντων του Ομίλου των οποίων οι επιδράσεις
στην υγεία και την ασφάλεια αξιολογούνται με
στόχο τη βελτίωση τους.
Δέσμευση και αρχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της λειτουργίας
του, στους τομείς δραστηριότητας που επιχειρεί, αποτελεί η αποφυγή κάθε
αθέμιτης συνεργασίας με πιθανούς ανταγωνιστές που προκαλεί αντι-αντα-
γωνιστικές συμπεριφορές ή πρακτικές, που μπορεί να περιλαμβάνουν: τον
καθορισμό τιμών, την υποβολή συντονισμένων προσφορών, την εφαρμο-
γή περιορισμών στην παραγωγή ή και την από κοινού εκμετάλλευση των
αγορών, με την κατανομή πελατών, προμηθευτών, περιοχών ή εμπορικών
δραστηριοτήτων.
Κύρια πολιτική του εταιρικού κέντρου του Ομίλου, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., εί-
ναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε η εταιρική δραστηριότητα
να υλοποιείται μέσω των υπαλλήλων και στελεχών σε πλήρη αρμονία προς
το νόμο, τους κανονισμούς και τις αρχές λειτουργίας του Ομίλου και ότι
προσβλέπει στη νόμιμη συμμετοχή των υπαλλήλων και των στελεχών στην
εκπλήρωση αυτής της βασικής απαιτήσεως. Επίσης, βασική μέριμνα, της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αποτελεί η τακτική ενημέρωση των θυγατρικών εται-
ρειών του Ομίλου, ως προς τη σημασία τήρησης όλων των εφαρμοστέων
νομοθεσιών περί ανταγωνισμού και ιδίως η επιμόρφωση των διοικητικών
στελεχών. Όποτε απαιτηθεί, η κάθε θυγατρική εταιρεία είναι ανοικτή σε
κάθε είδους ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του έργου τους.
Το 2014 δεν προέκυψαν σημαντικές δικαστικές προσφυγές που να εγείρο-
νται από την εθνική ή τη διεθνή νομοθεσία και να αφορούν θέματα αντι-α-
νταγωνιστικής συμπεριφοράς, ούτε υπήρξαν σημαντικές χρηματικές κυ-
ρώσεις, που να αφορούν στη συνολική μη συμμόρφωση των θυγατρικών
του Ομίλου με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Εν τούτοις, τον Οκτώβριο του 2014 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ακύρωσε την από 13.07.2011 απόφαση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, μετά από την προσφυγή της ΔΕΗ, με την οποία είχε κρι-
θεί ως κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση ρεύματος από τη ΔΕΗ προς την
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 – Μαρτίου
2008. Σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, το καταβληθέν
από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΔΕΗ ποσό των €17,4 εκ. πλέον
τόκων, σύνολο €21,3 εκ., θα επιστραφεί στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
και θα υπολογιστεί ανάλογα στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέ-
σματα του Ομίλου.
O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις εθνικές νομο-
θεσίες, τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα του κάθε τομέα
δραστηριότητάς του σχετικά με τον σχεδιασμό και την παραγωγή των
προϊόντων του καθώς και των αντίστοιχων μεθόδων προώθησης και
μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποι-
ότητα των παραγομένων υλικών, προϊόντων και κατασκευαστικών έργων
εφαρμόζοντας καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, οι οποίες βελτιώνουν
την ποιότητα, την ασφάλεια αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
εκάστοτε τελικού προϊόντος.
Συνολικά, η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών, η αρχή
ότι κανένα προϊόν ή κατασκευαστικό έργο δεν αποδεσμεύεται από μία
φάση παραγωγής για την επόμενη εάν δεν ικανοποιεί αρχικά πλήρως τα
ποιοτικά κριτήρια της παρούσας φάσης, η αυστηρή εφαρμογή των Διαδι-
κασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001, οι διενέργειες
μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων Hazard & Operability Study
(HAZOP) και η στελέχωση των Διευθύνσεων Ελέγχου Ποιότητας με έμπει-
ρο και διαρκώς εκπαιδευόμενο προσωπικό σκιαγραφούν τις πολύ βασικές
πτυχές συγκεκριμένων πολιτικών ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων
που εφαρμόζονται από τις θυγατρικές μας εταιρείες τόσο στον τομέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων όσο και στον τομέα των Κατασκευαστικών &
Ενεργειακών Έργων EPC.
7.10 Νομοθετική συμμόρφωση
7.11 Ποιότητα και Ασφάλεια προϊόντων
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
Στον Τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, η διασφάλιση ότι η εξόρυ-
ξη και η επεξεργασία των φυσικών πόρων γίνεται με υπεύθυνο και βιώ-
σιμο τρόπο, αποτελεί δέσμευση του Ομίλου για τη δέουσα διαχείριση του
προϊόντος και παράλληλα ένα κρίσιμο στάδιο που καθορίζει το επίπεδο
της προσφερόμενης ποιότητας στους πελάτες του. Μια βασική πτυχή της
διαχείρισης των προϊόντων του Ομίλου είναι η τεχνολογική αναβάθμιση
των μηχανημάτων, η χρησιμοποίηση των υψηλότερων τεχνολογικών
προδιαγραφών και διαδικασιών καθώς και η ελαχιστοποίηση των στερε-
ών και υγρών αποβλήτων παραγωγής.
Τα τελευταία 50 χρόνια, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αντιπροσωπεύει την
εντυπωσιακή εξέλιξη του κλάδου της Μεταλλουργίας στον ελληνικό χώρο και
την τεχνογνωσία σε βιομηχανικές και εμπορικές πρακτικές, που διαθέτουν
μόνο οι κορυφαίες μεταλλουργικές βιομηχανίες παγκοσμίως. Η ποιότητα των
προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της,
αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εταιρεία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγο-
ράς και στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού επένδυσε στην κατασκευή Μονά-
δας Χύτευσης με τη μέθοδο airslip, στο Χυτήριο του εργοστασίου. Η επένδυση
αυτή επέτρεψε τη θεαματική βελτίωση της ποιότητας του παραγομένου προ-
ϊόντος, μείωσε τα αποθέματα ελαχιστοποιώντας το μη εκμεταλλεύσιμο τμήμα
κάθε κολόνας αλουμινίου προσθέτοντας μεγαλύτερη παραγωγική ευελιξία
στο εργοστάσιο.
Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει το Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά το διεθνές πρό-
τυπο ISO 9001: 2008 για τα προϊόντα της, ενώ το χημείο της είναι διαπιστευμένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17025:2005, από το
Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση
των βωξιτών, των αλουμινών (ένυδρης & άνυδρης), του αλουμινίου και των
κραμάτων του. Η συγκεκριμένη διαπίστευση αναφέρεται στο Σύστημα Διαπί-
στευσης της Ποιότητας του Χημείου, στις τεχνικές ικανότητες και την τεχνική
επάρκεια του Χημείου για την υλοποίηση δοκιμών του πεδίου διαπίστευσης.
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Ορυχεία Βωξίτη
• Ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώ-
πη, με ετήσια παραγωγή ~700 kt.
• Η μακροβιότητα του ορυχείου στηρίζεται σε κοιτά-
σματα 11 mt.
• Μακροχρόνια σύμβαση με την S&B για την προμή-
θεια βωξίτη.
Μεταλλουργία Αλουμινίου
• Ετήσια δυναμικότητα παραγωγής ~175 kt.
• Εδραιωμένη πελατειακή βάση.
• Μακροχρόνιες συμβάσεις απορρόφησης του προ-
ϊόντος, που εξασφαλίζουν τις πωλήσεις.
Επεξεργασία Αλουμίνας
• Από τις μεγαλύτερες αυτόνομες μεταλλουργίες σε
παγκόσμια κλίμακα.
• Παράγει το 15% της συνολικής ευρωπαϊκής παρα-
γωγής Αλουμίνας (~815 kt το χρόνο).
• Επαρκής δυναμικότητα που καλύπτει τις εσωτερι-
κές ανάγκες της μεταλλουργίας και επιπλέον ετή-
σιες εξαγωγές ~500 kt.
• Μακροχρόνιες συμφωνίες απορρόφησης του προ-
ϊόντος με παγκόσμιους και τοπικούς παίκτες του
κλάδου.
ΣΗΘΥΑ 334 MW
• Επιτόπου παραγωγή ενέργειας και ατμού, που
προσφέρει ευελιξία στις προμήθειες – Εξασφαλι-
σμένη Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Εσωτερική παραγωγή ατμού με καύσιμο φυσικό
αέριο.
Λιμενικές εγκαταστάσεις
• Επιτόπου εγκαταστάσεις για τις εισερχόμενες
πρώτες ύλες και τα εξερχόμενα τελικά προϊόντα,
που ελαχιστοποιούν τα εφοδιαστικά κόστη.
Δυναμικότητα Παραγωγής
Πρωτόχυτου Αλουμινίου
175 ktn
Δυνατότητα παραγωγής
Επεξεργασμένης Αλουμίνας
815 ktn
(G4-SO7)
(G4-PR1)
1...,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69 72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,...90
Powered by FlippingBook