ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 68-69

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
64
65
7.8 Ενίσχυση της Διαφάνειας
Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η προώθηση της διαφάνειας, αποτελεί κοινή
συνισταμένη τριών παραμέτρων: 1) της επιχειρηματικής αξίας που ανα-
φέρεται στην «Αρχή της Ακεραιότητας» η οποία διέπει όλο το σύστημα
Διακυβέρνησης του Ομίλου και η οποία υλοποιείται με την αποφυγή κάθε
συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που, μπορεί να έχει υποπέ-
σει ή υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να καλλιεργεί συνθήκες διαφθοράς,
2) της εθελοντικής δημόσιας δέσμευσής στη 10η Αρχή της πρωτοβουλίας
του OHE “Global Compact”, σύμφωνα με την οποία «ο Όμιλος είναι αντί-
θετος σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού
και της δωροδοκίας» και 3) της δημοσιοποίησης της Διοικητικής Πρακτι-
κής για την ενίσχυση της διαφάνειας που συνδέεται με την πάγια δέσμευ-
ση του Ομίλου για μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.
Το 2014, ο Όμιλος συνέχισε την προσπάθειά του με στόχο την αυτοβελτί-
ωσή του αλλά και τη συνολική στήριξη της προώθησης της διαφάνειας,
αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως:
• Μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών
– Προμηθειών των θυγατρικών του εταιρειών ελέγχθηκαν τόσο
η επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή για το
2014, καταγράφοντας μηδενικό αριθμό περιστατικών διαφθοράς και
δωροδοκίας.
• Δημιουργήθηκε ειδική πολιτική για την καταπολέμηση της διαφθο-
ράς στην θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ενώ βρίσκεται στη φάση
του σχεδιασμού ειδικός μηχανισμός που παρέχει το δικαίωμα της
καταγγελίας τέτοιων περιστατικών.
• Συνεχίστηκε η μελέτη των αποτελεσμάτων της αυτό - αξιολόγησης
στα θέματα της διαφθοράς και της δωροδοκίας στις θυγατρικές του
εταιρείες με στόχο την κάλυψη των κενών σε επίπεδο πολιτικών και
διαδικασιών όσο και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.
Συμμετοχή στην πρωτοβουλία
του Οργανισμού Global Compact «Πρόσκληση για
Δράση»
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν μία από τις 10 πρώτες επιχειρήσεις που
υπέγραψαν την πρωτοβουλία του OHE
«Πρόσκληση για δράση» (Call to
Action)
για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μια έκκληση του ιδιωτικού τομέα προς
τις κυβερνήσεις για την προώθηση μέτρων κατά της διαφθοράς και την
εφαρμογή πολιτικών που θα διασφαλίσουν την ορθή διακυβέρνηση. Η
Πρόσκληση για Δράση προτρέπει τις κυβερνήσεις να δώσουν έμφαση στην
καταπολέμηση της διαφθοράς και την ορθή διακυβέρνηση που αποτελούν
τους πυλώνες βιωσιμότητας για την παγκόσμια οικονομία.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
«Αρχή
Ακεραιότητας»
«Δέσμευση του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
στη 10η Αρχή του
UNGC»
«Διοικητική Πρακτική
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
για την ενίσχυση της
Διαφάνειας»
Καλή
Πρακτική
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαίσιο της δέσμευσής του σε διεθνώς ανα-
γνωρισμένες αρχές της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
αναγνωρίζοντας το ρόλο που του αναλογεί στον περιορισμό των φαινομέ-
νων παραβίασής τους, εφαρμόζει τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου
των Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, που αποσκοπούν στην εξάλειψη
κάθε παράγοντα που ενθαρρύνει την παιδική εργασία, την απασχόληση νε-
αρών εργοδοτούμενων σε επικίνδυνη εργασία καθώς και μορφές κατανα-
γκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
Παράλληλα, ο Όμιλος προωθεί τη δημιουργία «Κώδικα Δεοντολογίας Προ-
μηθευτών και Συνεργατών» σε κάθε θυγατρική του εταιρεία λαμβάνοντας
υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της σχέσης τους με τους προμηθευτές
τους. Mέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, εφαρμόζει στην πράξη την
πάγια πολιτική του απέναντι στην αλυσίδα εφοδιασμού του, που αφορά στον
έλεγχο αλλά και κάτω από προϋποθέσεις, στην αναθεώρηση της συνεργα-
σίας με οποιονδήποτε προμηθευτή ή εργολάβο που λειτουργεί σύμφωνα
με παράνομες πρακτικές που ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν ή συγκαλύπτουν
περιστατικά που αφορούν στην απασχόληση ατόμων πέρα από το νόμιμο
όριο ηλικίας για εργασία, τη φυσική ή άλλη παράνομη παρενόχληση ή τη
χρήση καταναγκαστικής εργασίας.
Ο Όμιλος, επίσης, εφαρμόζει διαδικασίες πρόληψης τέτοιων φαινομένων
στις περιοχές όπου η δραστηριότητά του θεωρείται ότι ενέχει κάποιο κίν-
δυνο εμφάνισης καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας όπως π.χ. στην
κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας, μέσω της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Στις
περιοχές αυτές η ΜΕΤΚΑ Α.Ε.:
• Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της νομιμότητας
έναντι της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας μέσω των εσωτε-
ρικών κανονισμών της και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας
τα οποία αντικατοπτρίζουν την επιχειρηματική ηθική και τις αξίες της
οι οποίες διέπουν όλους τους εργαζόμενους.
• Δεσμεύει τους διευθυντές και ανώτερα στελέχη της στην πλήρη υιο-
θέτηση και προάσπιση των αρχών αυτών αλλά και στην τήρηση του
νομοθετικού πλαισίου.
• Συνάπτει συμβάσεις με τα συνεργαζόμενα μέρη της, που περιέχουν
όρους υποχρεωτικής τήρησης των ισχυόντων εθνικών νόμων, δια-
τάξεων και κανονισμών με στόχο τον αποκλεισμό περιστατικών κατα-
ναγκαστικής και παιδικής εργασίας ή απασχόλησης νεαρών εργοδο-
τούμενων σε επικίνδυνη εργασία, (Code of Conduct).
• Διαθέτει επιβλέπον προσωπικό στους χώρους εργασίας (εργοτάξια ή
εργοστάσια) ελέγχοντας διαρκώς τους υπεργολάβους για την τήρηση
της νομιμότητας και τη συμμόρφωση στους όρους των συμβάσεων με
στόχο την εξάλειψη κάθε συνθήκης που μπορεί να ενθαρρύνει τέτοια
περιστατικά.
• Εφαρμόζει σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει, τακτικές επιθεωρήσεις
και ελέγχους από τα κεντρικά γραφεία αλλά και από ανεξάρτητους
φορείς με σκοπό την διασφάλιση των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας
στην εργασία αλλά και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων
υπεργολαβίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, και το 2014, ο Όμιλος εφαρμόζοντας τις πάγιες
πρακτικές του, όπως: την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία,
η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ηθικής του Ομίλου, την
ενεργοποίηση των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού όλων των θυ-
γατρικών για την παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων και την ανάληψη
σχετικής δράσης εκ μέρους τους σε συνεργασία με τους εκπροσώπους
των σωματείων εργαζομένων όπου αυτά υφίστανται, κατέγραψε για άλλη
μια χρονιά μηδενικά περιστατικά τόσο παιδικής όσο και καταναγκαστικής
εργασίας και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησής του.
Εφαρμογή του εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης του Global
Compact για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων
Ο Όμιλος αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία εμπλουτίζοντας τις πρακτικές του με
την εφαρμογή σε διετή βάση του
ειδικού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης
του
Οργανισμού Global Compact
που αφορά στη συστηματικότερη καταγραφή,
αξιολόγηση & συμπλήρωση ελλείψεων σε πολιτικές και διαδικασίες, των
θυγατρικών του εταιρειών, στους επιμέρους τομείς της προστασίας των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του.
Καλή
Πρακτική
7.9 Παιδική & Καταναγκαστική εργασία
(G4-SO3)
(G4-HR5)
(G4-HR6)
1...,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67 70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,86-87,88-89,...90
Powered by FlippingBook