ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 64-65

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
60
Η παροχή ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, όπου κάθε εργαζόμενος
έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και αντιμετωπίζεται δίκαια και σύμφωνα
με τις ικανότητες που διαθέτει για να ανταποκριθεί στον εκάστοτε ρόλο
του, αποτελεί βασική αξία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Το κλίμα ισότη-
τας στον Όμιλο, εδραιώνεται στο σεβασμό της διαφορετικότητας, ενώ
υιοθετείται η ανάπτυξη οργανωτικών δομών και διαδικασιών που δημι-
ουργούν ένα δεκτικό περιβάλλον εργασίας, για όλους ανεξαιρέτως τους
εργαζόμενους. Με ιδιαίτερο σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα
ο Όμιλος ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές, σε όλες τις περιοχές και τις
χώρες που δραστηριοποιείται εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις που αφο-
ρούν θέματα όπως οι προσλήψεις, οι αμοιβές, οι προαγωγές, η επαγγελ-
ματική κατάρτιση, η συνταξιοδότηση αλλά και η καταγγελία συμβάσεων
βασίζονται μόνο σε αμερόληπτα κριτήρια και δεν συνδέονται με οποιαδή-
ποτε μορφή διακρίσεων. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του
Ομίλου να καλύπτεται από τη βαριά βιομηχανία η συμμέτοχη γυναικών
στην απασχόληση και η προώθηση των νέων εργαζομένων (αναλογικά
και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του κάθε τομέα δραστηριοποίησής)
αποτελούν τα κύρια ζητήματα προώθησης ίσων ευκαιριών στο εργασιακό
του περιβάλλον.
Η προσπάθεια είναι συνεχής και αυτό αποτυπώνεται τόσο στα ποσοστά
απασχόλησης των γυναικών όσο και στα ποσοστά των προσλήψεων νέων
εργαζομένων κάτω των 30 ετών για το έτος 2014.
7.6 Ίσες ευκαιρίες & Διαφορετικότητα
*Στοιχεία εργαζομένων Ομίλου (χωρίς εποπτευόμενους εργοδοτούμενους)
2013
2014
Φορείς Διακυβέρνησης Ομίλου
Άνδρες
89,0%
86,7%
Γυναίκες
10,3%
13,3%
<30 ετών
0,0%
0,0%
30 -50 ετών
15,4%
26,7%
>50 ετών
84,6%
73,3%
Εθνικέςμειονότητες
0,0%
0,0%
ΑμΕΑ
0,0%
0,0%
Στελεχιακό Προσωπικό
Άνδρες
84,0%
84,6%
Γυναίκες
16,0%
15,4%
<30 ετών
8,7%
7,9%
30 -50 ετών
68,8%
67,9%
>50 ετών
22,5%
24,2%
Εθνικέςμειονότητες
0,0%
0,0%
ΑμΕΑ
0,0%
0,0%
Διοικητικό Προσωπικό
Άνδρες
71,6%
69,3%
Γυναίκες
28,4%
30,7%
<30 ετών
11,3%
11,2%
30 -50 ετών
68,0%
67,5%
>50 ετών
20,7%
21,3%
Εθνικέςμειονότητες
0,4%
0,0%
ΑμΕΑ
0,4%
0,4%
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Άνδρες
98,1%
97,8%
Γυναίκες
1.9%
2,2%
<30 ετών
20,6%
17,7%
30 -50 ετών
67,4%
71,7%
>50 ετών
12,0%
10,6%
Εθνικέςμειονότητες
0,4%
0,1%
ΑμΕΑ
0,0%
0,0%
Η απασχόληση γυναικών στις εταιρείες
του Ομίλου αυξήθηκε κατά
13,9%*
, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής τους
στη διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου
αυξήθηκε κατά
29%.
Το
18,3%
του συνολικού αριθμού
προσλήψεων αφορούσε σε γυναίκες.
Το
43,2%
του συνολικού αριθμού
προσλήψεων αφορούσε σε νέους
<30 ετών
.
Τομέας
Ενέργειας
Γυναίκες σε θέσεις
διευρυμένης ευθύνης* ανά τομέα δραστηριότητας.
23,4%
Εταιρικό
Κέντρο
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
6%
16,3%
20%
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
61
H ιστορία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την ίδρυσή του έως σήμερα είναι
συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και
ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας.
Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι
οποίες στο σύνολό τους, συνεπάγονται τη δέσμευσή του Ομίλου να κατανοεί
και να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των τοπικών κοινωνιών μέσα
από τις διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζει, στο πλαίσιο που αυτό
είναι εφικτό. Επιπροσθέτως, έχοντας επίγνωση του σημαντικού έργου των Το-
πικών Αυτοδιοικήσεων ο Όμιλος, μέσω των θυγατρικών του εταιρειών, μοι-
ράζεται μαζί τους την τεχνογνωσία και την εμπειρία του και μέσω συλλογικών
προσπαθειών χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη,
δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Η άμεση και πολύπλευρη κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου εστίασε και
το 2014, στην εφαρμογή των 5 βασικών πυλώνων που την χαρακτηρίζουν.
1.
Στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
Η παραδοσιακή δέσμευση του Ομίλου να προσλαμβάνει εργαζομέ-
νους κατά κύριο λόγο από τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστη-
ριοποιούνται οι θυγατρικές του εταιρείες μεταφράστηκε το 2014 σε
ποσοστό
87,6%
επί του συνόλου των εργαζομένων του.
2.
Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
Αρχή όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου αποτελεί η προτε-
ραιότητα της επιλογής των τοπικών προμηθευτών στην ικανοποίηση
των αναγκών τους (σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές
της και ανεξαρτήτως ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού
των προμηθειών). Κατά τη χρήση του 2014 δαπανήθηκε το
43,6%
του προϋπολογισμού των προμηθειών των θυγατρικών εταιρειών
του Ομίλου, σε προμηθευτές εντός Ελλάδος.
3.
Στη δημιουργία ικανού εισοδήματος
Τα συστήματα αμοιβών που εφαρμόζει ο Όμιλος σε όλες τις θυγατρι-
κές του εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα της αγοράς
περιλαμβάνοντας παροχές πέραν των προβλεπομένων από το νόμο
και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου υφίστανται, επιτρέπο-
ντας στους εργαζομένους να καλύπτουν τις ανάγκες τους και πα-
ράλληλα να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και
οικογενειακής τους ζωής.
4.
Στο ετήσιο πρόγραμμα Χορηγιών & Δωρεών
Η αξία του χορηγικού προγράμματος, του Ομίλου, ανήλθε 852.000 €,
αυξημένη κατά 12,3% από το 2013,
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα
κοινωνικών θεμάτων.
7.7 Κοινωνική Συνεισφορά
Χορηγίες & Δωρεές ανά τομέα δραστηριοποίησης (2014)
Κατηγορίες Χορηγιών & Δωρεών (2014)
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Τοµέας Ενέργειας
Εταιρικό Κέντρο
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Τοµέας Ενέργειας
Εταιρικό Κέντρο
37,8% 49,7%
31,1%
21,6%
16,3%
11,1%
6%
13,9%
9,3%
3,2%
Ανάλυση ποσοστών εργαζομένων Ομίλου ανά τομέα διαφοροποίησης και κατηγορία απασχόλησης
*Ποσοστά επί του συνολικού αριθμού του
στελεχιακού προσωπικού σε κάθε τομέα
δραστηριότητας του Ομίλου.
(G4-LA12)
(G4-SO1)
(G4-EC9)
1...,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63 66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83,84-85,...90
Powered by FlippingBook