ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 60-61

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
56
57
Τομέας
Ενέργειας
Καμπάνια πρόληψης ατυχημάτων
«Ενεργοποίηση του ¨δεξιού ημισφαιρίου¨ του εγκέφαλου»
Το 2014 η Διεύθυνση του εργοστασίου της ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκρινε ότι η ασφάλεια των εργαζομένων
είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη χρήση επιθεωρήσεων, οδηγιών εργασίας, διαδικασιών κ.λπ.
Υπάρχει η ανάγκη για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, μέσω της χρήσης του συναισθήματος ως κίνητρο για
αποτελεσματική σκέψη και πράξη ως προς την ασφάλεια.
Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκε η υλοποίηση εξειδικευμένης καμπάνιας για την ασφάλεια στους χώρους ερ-
γασίας με την πρωτοποριακή μέθοδο της ενεργοποίησης του «δεξιού ημισφαιρίου» του εγκεφάλου. Το σκεπτικό της
καμπάνιας είναι ότι για να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση, θα πρέπει με τα κατάλληλα ερεθίσματα / μηνύματα να επι-
τραπεί η ενεργοποίηση του τμήματος του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου των εργαζομένων που ενεργοποιεί τη
φαντασία, τη δημιουργικότητα και το συναίσθημα.
Η προσπάθεια ξεκίνησε με την αναζήτηση ιδεών, τη φωτογράφιση, την επεξεργασία εικόνων και την εκτύπωση και
τοποθέτηση τελικά αφισών, σε διάφορα σημεία του εργοστασίου.
Η καμπάνια υλοποιήθηκε από ομάδα εργαζομένων αποτελούμενη από μέλη της ΕΥΑΕ, εθελοντές γραφίστες εργαζό-
μενους στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το τμήμα της Ασφάλειας του εργοστασίου.
Η καμπάνια «δεξιού ημισφαιρίου» θα συνεχιστεί και το 2015!
Καλή
Πρακτική
1. Ιατρείο εργοστασίου
2. Στάση εργοστασίου
3. Βεστιάριο Αλουμίνας
4. Στάση εργοστασίου
5. Χυτήριο εργοστασίου
6. Είσοδος εργοστασίου
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων/ φύλο
2014*
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης / εργαζόμενο
25
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Άνδρες)
28
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Γυναίκες)
10
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων
/ κατηγορία απασχόλησης
2014*
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Στελεχιακό προσωπικό)
35
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Διοικητικό προσωπικό)
13
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Εργατοτεχνικό προσωπικό)
30
Αξιολόγηση εργαζομένων / φύλο*
2013 2014
Ποσοστό αξιολόγησης (Σύνολο εργαζομένων)
85,0% 80,6%
Ποσοστό αξιολόγησης (Άνδρες)
74,5% 80,7%
Ποσοστό αξιολόγησης (Γυναίκες)
76,2% 79,9%
Αξιολόγηση εργαζομένων/
2013 2014
κατηγορία απασχόλησης
Ποσοστό αξιολόγησης (Στελεχιακό προσωπικό)
-
89,6%
Ποσοστό αξιολόγησης (Διοικητικό προσωπικό)
-
67,8%
Ποσοστό αξιολόγησης (Εργασιακό προσωπικό)
-
72,1%
Ποσοστό αξιολόγησης (Μηχανικοί)
-
65,5%
7.5 Εκπαίδευση & Εξέλιξη
Η επαγγελματική εξέλιξη, ο σχεδιασμός διαδοχής, η ανάπτυξη πολύπλευρων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, η αξιολόγηση
της απόδοσης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως επίσης και η μετάδοση
τεχνογνωσίας και εμπειριών στο έμμεσα απασχολούμενο προσωπικό αλλά
και στους εποπτευόμενους εργοδοτούμενους αποτελούν κοινούς στόχους σε
όλο τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Η δραστηριότητα του Ομίλου σε διαφορετικούς τομείς, όπως η επεξεργασία
μετάλλων, τα εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα καθώς και η δραστηριο-
ποίηση στον τομέα της ενέργειας, αν και προκαλεί διαφορετικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες, προσφέρει παράλληλα στους εργαζομένους του ένα ευρύ
φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν
ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς έρχονται καθη-
μερινά αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, στον
ΌμιλοΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, εστιάζει στη διαρκή προσπάθεια εντοπισμού των πραγ-
ματικών εκπαιδευτικών αναγκών, στη βάση των οποίων διαμορφώνονται τα
ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε όλο το νέο –
προσληφθέν αλλά και το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο δύναται να αλλάξει
θέση εργασίας, ή να αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες.
Επιπροσθέτως, το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου ενθαρρύνει την πρω-
τοβουλία, επιβραβεύει την καινοτομία, αξιολογεί την ατομική επίδοση του
κάθε εργαζόμενου. Κάθε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου διαθέτει προηγμένα
συστήματα αξιολόγησης εργαζομένων, με βασικό στοιχείο την κατά απόλυτη
προτεραιότητα υλοποίηση εσωτερικών προαγωγών, εφ’ όσον οι εργαζόμε-
νοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις απαιτούμενες γνώσεις για την
ανάληψη της θέσης.
Το 2014, υλοποιήθηκαν συνολικά 53.995 ώρες εκπαιδευτικών προγραμμά-
των σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ενώ υλοποιήθηκε και η
διαδικασία αξιολόγησης της ατομικής επίδοσης που κάλυψε το μεγαλύτερο
μέρος των εργαζομένων.
*Ως έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2014 (αφορά στην προσαρμογή του δείκτη
στις κατευθυντήριες οδηγίες GRI-G4) στα αποτελέσματα του οποίου συμπερι-
λαμβάνονται και οι ώρες εκπαίδευσης των εποπτευόμενων εργοδοτούμενων.
*Στο ποσοστό αξιολόγησης δεν περιλαμβάνονται οι
νέες προσλήψεις εργαζομένων που δεν προβλέπε-
ται να αξιολογούνται το 1
ο
έτος απασχόλησης.
Ποσοστό κατανομής εκπαιδευτικών ωρών
ανά τομέα δραστηριότητας
Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων
ανά τομέα δραστηριότητας
87,5%
1,3%
Εταιρικό Κέντρο
5,7%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
Τομέας
Ενέργειας
5,5%
79,4%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
75,3%
Εταιρικό Κέντρο
88,8%
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
100%
1
2
3
6
5
4
(G4-LA9)
(G4-LA11)
1...,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59 62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,...90
Powered by FlippingBook