ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 54-55

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
50
51
Ποσοστό στελεχών ανώτερης διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών
του Ομίλου που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες
2011
2012
2013 2014
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
1
11,1% 7,7% 7,7%
11,1%
ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝΑ.Μ.Ε
2
44,4% 33,0% 33,0%
33,3%
ΜΕΤΚΑΑ.Ε.
3
80,0%
80,0% 80,0%
80,0%
PROTERGIA
4
67,0% 70,0% 82,0%
81,8%
1.
Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στην Επιτροπή Πλοήγησης του Εργοστασίου της
εταιρείας.
2.
Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στα Στελέχη της επιχείρησης και στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
3.
Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στο σύνολο των ατόμων
που κατέχουν θέση προϊσταμένου ή ανώτερη αυτής.
4.
Ο όρος «ανώτερη διοίκηση»
αφορά στους Διευθυντές διευθύνσεων έδρας, Διευθυντές ενεργειακών κέντρων και
τη Γενική Διεύθυνση.
Ο αριθμός προσλήψεων
παρουσίασε αύξηση κατά 14,5%
2011
2012 2013 2014
364
374
323
370
323
312
286
308
41
62
37
62
177
199
163
160
177
160
143
198
10
15
17
12
289
294
234
215
-
-
9
30
20
44
4
25
15
1
1
2
14
9
8
43
-
-
29
23
-
-
21
31
-
4
12
-
26
20
2
1
-
2
3
-
Σύνολο
Ανάλυση / φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Ανάλυση / ηλικιακή κατηγορία
<30 ετών
30 - 50 ετών
>50 ετών
Ανάλυση / περιοχή
Στ. Ελλάδα
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Μακεδονία
Άλλη περιοχή
Ιορδανία
Αλγερία
Συρία
Τουρκία
Ιράκ
Προσλήψεις εργαζομένων
Ποσοστά προσλήψεων εργαζομένων
ανά τομέα δραστηριότητας
47,8%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
4,6%
Εταιρικό Κέντρο
40,5%
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
Τομέας
Ενέργειας
7,1%
2011
2012 2013 2014
265
321
276
237
226
271
241
209
39
50
35
28
67
70
103
91
91
130
118
108
107
121
55
38
167
247
190
188
13
7
8
9
2
29
6
4
21
16
1
4
49
-
10
11
-
-
1
12
-
-
1
5
-
3
9
-
9
9
43
4
-
-
7
-
Σύνολο
Ανάλυση / φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Ανάλυση / ηλικιακή κατηγορία
<30 ετών
30 - 50 ετών
>50 ετών
Ανάλυση / περιοχή
Στ. Ελλάδα
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Μακεδονία
Άλλη περιοχή
Ιορδανία
Αλγερία
Συρία
Τουρκία
Ιράκ
Αποχωρήσεις εργαζομένων
Ο αριθμός αποχωρήσεων
παρουσίασε μείωση κατά 14%
Συνολικό turnover rate εργαζομένων
Ομίλου και τομέων δραστηριότητας*
16,6%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
1,4%
Εταιρικό Κέντρο
14,3%
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
Τομέας
Ενέργειας
9%
Turnover Ομίλου 13,7%
*Οι συγκεκριμένοι δείκτες υπολογίζονται στη βάση του συνολικού
αριθμού εργαζομένων (δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται
ο αριθμός των εποπτευόμενων εργοδοτούμενων)
7.2 Συνθήκες Εργασίας
Σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, οι
αμοιβές και τα προγράμματα πρόνοιας των εργαζομένων τηρούν κατ’
ελάχιστον τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών
συμβάσεων όπου υφίστανται. Οι αμοιβές των εργαζομένων πέραν της νό-
μιμης αποζημίωσης βασίζονται στις ατομικές επιδόσεις τους οι οποίες και
αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Στόχος είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας
στις αποδοχές, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών αποδοχών σε σχέση με την
ελληνική αγορά αλλά και της μακροβιότητας της συνεργασίας του Ομίλου
με τους ανθρώπους του.
Με βάση τον τομέα δραστηριοποίησης των θυγατρικών του Ομίλου,
εφαρμόζονται προγράμματα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
παροχών προς τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Οι παροχές
αυτές ποικίλουν ανά θυγατρική εταιρεία ενώ περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλεια ζωής, κάλυψη αναπηρίας/
ανικανότητας, πρόβλεψη συνταξιοδότησης, άδεια μητρότητας / πατρότη-
τας, σχέδιο ιατρικής περίθαλψης για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε
περιοχές υψηλού κινδύνου, συμπληρωματική άδεια για τους γονείς των
πολύτεκνων οικογενειών (με περισσότερα από 3 παιδιά), η παροχή δια-
τακτικών για τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα (με επιπλέον ποσό
για τους γονείς των πολύτεκνων οικογενειών), μεταφορά προσωπικού
κ.λπ. Τα συγκεκριμένα προνόμια στερούνται διακρίσεων και διέπονται
από τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ορίζοντας ξεκά-
θαρες πολιτικές σε κάθε κατηγορία προσωπικού.
7.3 Σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και
εργαζομένων
O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ως σημαντική κοινωνική μονάδα, στοχεύει,
μεταξύ άλλων στην ουσιαστική πραγμάτωση του κοινωνικού του ρόλου.
Ο Όμιλος επιδιώκει τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων του,
τους οποίους αντιμετωπίζει ως τον πιο σημαντικό παράγοντα της ανά-
πτυξής του. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι θεωρούνται «ενταγμένοι» στον
Όμιλο, πέρα από τη σχέση παροχής εργασίας- αμοιβής που τους συνδέει
με αυτόν, υπό την έννοια της συνεχούς βελτίωσης των δυνατοτήτων τους
και του αποτελέσματος της εργασίας τους.
Η αλληλεξάρτηση αυτή, καθώς και η δημιουργική συνύπαρξη του οικο-
νομικού με τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ομίλου αποτελούν το γνώμονα
χάραξης των γενικών αρχών που διέπουν τη σχέση του με τους ανθρώ-
πους του. Οι γενικές αρχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από γνωρίσματα
όπως σαφήνεια, δυναμικότητα, καινοτομία και ευελιξία, γνωστοποιούνται
στο σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου, ενώ η τήρησή τους
αποτελεί κύριο στόχο της κοινωνικής του πολιτικής.
Η Διοίκηση του Ομίλου θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προ-
στασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο
πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι, ένας από τους παράγο-
ντες επιτυχίας είναι η απόλυτη αφοσίωση τους στα καθήκοντά τους και
η δέσμευσή τους στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Ως εκ τούτου, η
επικοινωνία των εργαζομένων με εξουσιοδοτημένα μέλη της Διοίκησης
είναι δυνατή, για όλα τα θέματα που τους απασχολούν, προκειμένου να
λαμβάνουν έγκαιρα απαντήσεις και λύσεις.
Ένα ουσιαστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη συνέπεια που επιδεικνύ-
ει ο Όμιλος απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό του, είναι ο ορισμός των
χρονικών περιθωρίων ειδοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων
πριν την εφαρμογή ουσιαστικών εταιρικών λειτουργικών αλλαγών που
θα μπορούσαν να τους επηρεάσουν σημαντικά. Η χρονική διάρκεια της
οποιασδήποτε ειδοποίησης διαφέρει ανάλογα με την σημαντικότητα της
αλλαγής αλλά και τον τομέα δραστηριοποίησης.
• Στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, πραγματοποιεί-
ται σε εβδομαδιαία βάση η συνεδρίαση της Επιτροπής Πλοήγησης
Εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σχετικά με θέματα
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Παραγωγής, Οικονομικά αλλά και ορ-
γανωτικών - λειτουργικών αλλαγών (εφόσον υπάρχουν) στην οποία
συμμετέχει το σύνολο των Διευθυντών της εταιρείας. Τα αποτε-
λέσματα των συνεδριάσεων αυτών διαχέονται άμεσα, μέσω των
στελεχών, σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Επίσης, στον
κλάδο της εξορυκτικής διαδικασίας, σε ιδιαίτερα σημαντικές αλλα-
γές υπάρχει προειδοποίηση τουλάχιστον έξι με οκτώ μηνών, σε με-
μονωμένες αλλά σημαντικές αλλαγές υφίσταται δίμηνη προθεσμία
ενώ σε συνηθισμένες αλλαγές, προθεσμία ενός μήνα.
• Στον τομέα των Κατασκευαστικών έργων EPC τηρείται ένας εύλογος
χρόνος εκτιμώμενος κατά τις περιστάσεις, σε συνεννόηση με τους
εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να επιτυγχά-
νεται η καλύτερη ενημέρωσή τους. Η Διοίκηση της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. συ-
ναντάται τακτικά με το ΔΣ του Σωματείου των εργαζομένων και τους
ενημερώνει για θέματα που τους αφορούν. Σε έκτακτες περιπτώ-
σεις, η συνάντηση και ενημέρωση της εταιρείας προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου εργαζομένων, προηγείται της εφαρμογής
της όποιας αλλαγής, θετικής ή αρνητικής, που επηρεάζει τους ερ-
γαζόμενους, ενώ παράλληλα παρέχεται και ο αναγκαίος χρόνος για
ενημέρωση και διαβούλευση.
(G4-LA1)
(G4-LA1)
(G4-LA2)
(G4-LA4)
(G4-LA4)
1...,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53 56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,...90
Powered by FlippingBook