ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 52-53

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
48
49
7.1 Απασχόληση
Η πολιτική απασχόλησης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ χαρακτηρίζεται από τη
σταθερότητα και την πάγια αναφορά της στις επιχειρηματικές αξίες καθώς και
σε συγκεκριμένα εγχώρια και διεθνή πρότυπα. Αναγνωρίζοντας ότι οι εργα-
ζόμενοι αποτελούν το βασικό πυλώνα για την επίτευξη των επιχειρηματικών
του στόχων, ο Όμιλος έχει αναδείξει, παράλληλα με την Υγεία και την Ασφάλεια
στην εργασία, την ενίσχυση και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος
όπου δίνονται ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική ανάπτυξη, καθώς και
τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου του επαγγελματισμού των εργαζομένων
του, σε ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται και οι επιμέρους πολιτικές απασχόλη-
σης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου οι οποίες επιπροσθέτως:
• δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της τοπικής
απασχόλησης, ενθαρρύνοντας τις προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο
κατά προτεραιότητα,
• διαθέτουν αξιόπιστες διαδικασίες επιλογής εργαζομένων, οι οποίες
προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του τομέα δρα-
στηριοποίησής τους στοχεύοντας στην αξιολόγηση των προσόντων /
δεξιοτήτων των υποψηφίων τόσο σε σχέση με τις εκάστοτε εταιρικές
απαιτήσεις και ανάγκες όσο και με τα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητας τους.
Το συνολικό προσωπικό που απασχόλησε ο Όμιλος, κατά το έτος 2014,
ανήλθε σε 2.137 εργαζόμενους. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές των
τομέων δραστηριοποίησης του Ομίλου, η πλειοψηφία του ανθρώπινου
δυναμικού προέρχεται από τους τοπικούς πληθυσμούς, ενώ η πάγια πρα-
κτική να συμπεριλαμβάνονται στις διοικητικές ομάδες των θυγατρικών
του εταιρειών μέλη των τοπικών κοινωνιών βελτιώνει την ικανότητά τους
να κατανοούν τις τοπικές ανάγκες.
Στα έξι δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι διαχρονικοί στόχοι του
Ομίλου που εστιάζουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, μετα-
τρέπονται σε πάγια προτεραιότητα, όπως επιβεβαιώνουν και τα συνολικά απο-
λογιστικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού για το 2014, που ακολουθούν:
Στοιχεία Εργατικού Δυναμικού
Συνολικό
εργατικό
δυναμικό*
2011
2012
2013
2014
Σύνολο
2.020
1.965
2.001
2.137
Ανάλυση / φύλο
Άνδρες
1.732
1.703
1.739
1.843
Γυναίκες
288
262
262
294
Ανάλυση / περιοχή / φύλο
Στ. Ελλάδα
1.470
1.547
1.602
1.641
Άνδρες
1.248
1.345
1.410
1.402
Γυναίκες
222
202
192
210
Θεσσαλία
172
167
169
190
Άνδρες
160
156
159
180
Γυναίκες
12
11
10
10
Πελοπόννησος
23
42
41
93
Άνδρες
21
37
37
76
Γυναίκες
2
5
4
17
Μακεδονία
79
23
38
32
Άνδρες
62
14
26
21
Γυναίκες
17
9
12
11
Άλλη περιοχή
61
45
41
16
Άνδρες
55
42
38
13
Γυναίκες
6
3
3
3
Ιορδανία
9
44
65
Άνδρες
9
40
60
Γυναίκες
0
4
5
Αλγερία
28
70
Άνδρες
21
64
Γυναίκες
7
6
Συρία
5
2
16
14
Άνδρες
4
2
16
14
Γυναίκες
1
0
0
0
Τουρκία
32
113
28
11
Άνδρες
18
83
21
8
Γυναίκες
14
31
7
3
Ιράκ
10
6
5
Άνδρες
10
6
5
Γυναίκες
0
0
0
Σύνολο
εργαζομένων
2011
2012
2013
2014
Σύνολο
1.623
1.584
1.607
1.721
Ανάλυση / φύλο
Άνδρες
1.417
1.389
1.413
1.500
Γυναίκες
206
193
194
221
Ανάλυση / τύπο σύμβασης / φύλο
Αορίστου
χρόνου
1,540
1.480
1.508
1.601
Άνδρες
1.342
1.297
1.327
1.407
Γυναίκες
198
183
181
194
Ορισμένου
χρόνου
83
104
99
120
Άνδρες
75
93
85
94
Γυναίκες
6
11
14
26
Ανάλυση / τύπο απασχόλησης / φύλο
Πλήρους
απασχόλησης
1.620
1.580
1.602
1.718
Άνδρες
1.414
1.387
1.410
1.498
Γυναίκες
206
193
192
220
Μερικής
απασχόλησης
3
4
5
3
Άνδρες
2
3
2
2
Γυναίκες
1
1
3
1
Σύνολο
εποπτευόμενων
εργοδοτούμενων
2011
2012
2013
2014
Σύνολο
397
384
401
416
Ανάλυση / φύλο
Άνδρες
315
315
331
343
Γυναίκες
82
69
70
73
*Ο αριθμός του συνολικού εργατικού δυναμικού περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζο-
μένων και των εποπτευόμενων εργοδοτούμενων. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός
των εργολάβων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (περίπου 360 άτομα) ο οποίος προ-
βλέπεται να ενσωματωθεί στον απολογισμό του 2015, όπου και θα οριστεί ως νέο έτος
βάσης, για τα στοιχεία του εργατικού δυναμικού του Ομίλου, σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του GRI G4.
55,7%
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
32,2%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
8,7%
Τομέας
Ενέργειας
Ποσοστά απασχόλησης συνολικού εργατικού δυναμικού
ανά τομέα δραστηριότητας
Εταιρικό
Κέντρο
3,4%
39,7%
Εταιρικό Κέντρο
23,8%
Τομέας Ενέργειας
22,8%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
Ποσοστά απασχόλησης γυναικών ανά τομέα δραστηριότητας
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
5,4%
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
87%
Τομέας
Ενέργειας
Ποσοστά απασχόλησης από τις τοπικές κοινότητες
ανά τομέα δραστηριότητας
98,7%
65%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
• Το ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων από τις τοπι-
κές κοινότητες σε επίπεδο Ομίλου ήταν
87,6%
.
• Το άμεσο προσωπικό του Ομίλου παρουσίασε
αύξηση 7,1%
.
• Τα χαμηλά ποσοστά της απασχόλησης εργαζομέ-
νων
ορισμένου χρόνου (6,9%) αλλά και ερ-
γαζομένων μερικής απασχόλησης (0,17%)
επιβεβαιώνουν για άλλη μια χρονιά την πρόθεση
του Ομίλου για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέ-
σεων συνεργασίας με τους ανθρώπους του.
• Η συνολική απασχόληση στον Όμιλο,
αυξήθηκε
κατά
6,8%
,
σε σύγκριση με το 2013, επιτυγχάνο-
ντας έτσι τον πρωταρχικό στόχο που είχε τεθεί για
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
• Το ποσοστό των εργαζομένων πλήρους απασχό-
λησης οι οποίοι καλύπτονται από συμβάσεις που
βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν
79,2%
.
• Η συμμετοχή των γυναικών, στην συνολική απα-
σχόληση, σημείωσε αύξηση 0,7 ποσοστιαίων μονά-
δων φτάνοντας στο
13,7%
.
• Το ποσοστό στελεχών ανώτερης διοίκησης των
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου που προέρχο-
νται από τις τοπικές κοινότητες ανήλθε στο
67,9%
.
(G4-11)
(G4-10)
1...,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51 54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,...90
Powered by FlippingBook