ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 44-45

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
40
41
6.6 Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
Πολιτική του Ομίλου για την υπεύθυνη
διαχείριση αποβλήτων:
-
management-of-waste
Ποσότητες Μη Επικίνδυνων
Αποβλήτων (τον.)
Ποσότητες Επικίνδυνων
Αποβλήτων (τον.)
982,078.6
929,231.8
904,183,2
786,969,9
2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014
19.769,6
20.952,6
19.175,2
20.145,7
Ποσότητες αποβλήτων Ομίλου
/ μέθοδο διάθεσης (τον.)
Η συνολική ποσότητα αποβλήτων από τις δραστηριότητες του Ομίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το 2014, ανήλθε σε 807.115,6 τόνους, ποσότητα μειωμένη
κατά 12,6% από το 2013. Το 98,3% της συνολικής ποσότητας των αποβλή-
των αφορά στον τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων και μόνο το 1,7%
τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Με βάση την κατη-
γορία των αποβλήτων τα επικίνδυνα απόβλητα αυξήθηκαν κατά 5% ενώ
τα μη επικίνδυνα μειώθηκαν κατά 13%.
Στη μέθοδο της υγειονομικής ταφής δηλώνεται το σύνολο των επικίνδυ-
νων, αδρανών και μη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθηκαν αντί-
στοιχα στους Χ.Υ.Τ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Α. από τον τομέα της Μεταλλουργίας &
Μεταλλείων. Η εξόρυξη βωξίτη και η παραγωγή αλουμίνας προκαλούν
τον κύριο όγκο των αποβλήτων. Στην κατεύθυνση της ορθής διαχείρισης
των αποβλήτων αυτών, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει πραγματοποιήσει
πολύ σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια εστιάζοντας τόσο στην
αποτελεσματική απόθεσή τους στην ξηρά, σε ιδιόκτητο χώρο, η οποία δι-
έπεται από σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση, όσο και σε μεθόδους
διαχείρισής τους μετατρέποντας τα σε αξιοποιήσιμα προϊόντα. Η βελτίωση
του συγκεκριμένου τομέα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αξιο-
ποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων τα οποία εναποτίθενται, μέχρι την
οριστική τους διάθεση, σε ειδικό χώρο ο οποίος
υπολογίζεται, για τους σκοπούς της μέτρησης
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του
Ομίλου, ως Χ.Υ.Τ.Α.
Υγειονομική ταφή
(Χ.Υ.Τ.Α.)
Ανακύκλωση / Ανάκτηση
/Επαναχρησιμοποίηση/
Αξιοποίηση
Υγειονομική ταφή (Χ.Υ.Τ.E.Α.)
Αποθήκευση στις εγκαταστάσεις
Αποτέφρωση (ή χρήση ως καύσιμο)
Χ.Α.Δ.Α. (οικιακά απορρίμματα)
Διάθεση σε τρίτους για
περαιτέρω διαχείριση ή
καταστροφή
Διάθεση υγρών αποβλήτων σε
σύστημα επεξεργασίας τρίτων
2011
2012
2013
2014
681.077,9 832,028.0 808,960.0 749.307,1
91.612,4 33.252,2 72.507,0 28.107,2
16.430,3 16,997.3 19,020.0 16.043.6
-
66.100,0 26.211,0
1.318,8
-
-
-
142,7
5,0
28,5
15,0
7,5
8.0
6.0
6.0
6,0
-
-
-
12.183,0
Επίσης, ειδικά απόβλητα του τομέα Με-
ταλλουργίας & Μεταλλείων αποτελούν
τα απόβλητα της εξορυκτικής διαδικασίας
που αφορούν: α) σε στείρα υπογείων (βράχοι
και πέτρες) τα οποία δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο αφού χρησιμοποιούνται
για να γεμίζουν τα έγκοιλα κοιτασμάτων υπό εκμετάλλευση και β) στην
ποσότητα της λάσπης που προέρχεται από τη διαδικασία της επεξεργα-
σίας του φυσικού διαχωρισμού σε απόβλητα από πλύσιμο μηχανημάτων
και ράμπες συνεργείων η οποία συσκευάζεται σε μεταλλικά βαρέλια τα
οποία αποστέλλονται στην Γερμανία για αποτέφρωση μέσω της εταιρείας
ENVIROCHEM.
Τέλος, η ποσότητα που αφορά στις μεθόδους της ανακύκλωσης της ανάκτη-
σης και της επαναχρησιμοποίησης αφορά κυρίως σε βιομηχανικά απόβλη-
τα αλλά και υλικά που συλλέγονται και περιλαμβάνουν σκραπ μετάλλων
(πχ. σιδήρου και χάλυβα), μπαταρίες οχημάτων, χρησιμοποιημένα λιπαντι-
κά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χαρτί, χαρτόνι, ξύλινες παλέτες,
οικιακές μπαταρίες και αναλώσιμα από εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχα-
νήματα (803 τεμάχια inks & toners).
Ειδικά απόβλητα του
τομέα Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων (τον.)
2014
Ποσότητες βράχων
& πετρών 286.298
Ποσότητα
λάσπης 19,5
Η προσέγγιση του Ομίλου στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων
* Το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά στα απόβλητα εκτός των καταλοίπων
βωξίτη.
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
έχει προχωρήσει σε επενδύσεις
άνω των €12 εκ. την τελευταία 5ετία
στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων
για την εγκατάσταση 4 Φιλτροπρεσών που συνέβαλλαν
αρχικά στην αποτελεσματική απόθεσή των καταλοίπων
βωξίτη στην ξηρά και στη συνέχεια στη δυνατότητα
εφαρμογής ειδικών μεθόδων διαχείρισής τους με στόχο
τη μετατροπή τους σε αξιοποιήσιμα προϊόντα.
Το 2014 επίσης, αποκαταστάθηκαν, σύμφωνα
με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,
η 4
η
και η 5
η
κυψέλη Χ.Υ.Τ.Ε.Α. Επίσης έγινε έναρξη
της λειτουργίας της 6
ης
κυψέλης Χ.Υ.Τ.Ε.Α.,
ενώ ξεκίνησαν και οι μελέτες
κατασκευής της 7
ης
κυψέλης.
Η μέθοδος της ανακύκλωσης,
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης
των αποβλήτων ακολουθείται στο σύνολο
των θυγατρικών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
μέσω ειδικών διαδικασιών στα στάδια παραγωγής,
διαχείρισης, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης.
Όπου είναι εφικτό, τα προς ανακύκλωση υλικά
αξιοποιούνται μέσα στις εγκαταστάσεις
των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, ενώ
στις περιπτώσεις που τα απόβλητα
δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν
εσωτερικά, η ανακύκλωσή τους γίνεται
μέσω συστημάτων συλλογικής
διαχείρισης ή εξουσιοδοτημένων
εργολάβων.
Ο Όμιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω της
θυγατρικής του εταιρείας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετέχει σε ερευνητικά
ευρωπαϊκά προγράμματα αποδοτικών «πράσινων»
τεχνολογιών στη βιομηχανία αλουμινίου σε συνεργασία
με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
O Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω συμμετοχή του και σε άλλα
ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη
όπως το
«EURARE»
και το
«MC-ITNREDMUD»
. Επιπλέον, η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέθεσε κοινή πρόταση σε
συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προς
την Ε.Ε., για την υλοποίηση προγράμματος πιλοτικής
εγκατάστασης αξιοποίησης των καταλοίπων
βωξίτη ως συνέχεια του ευρωπαϊκού
προγράμματος
«ΕΝΕΧΑL»
.
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ποσοστό
ανακύκλωσης
αποβλήτων*
48,5%
(G4-EN23)
(MM3)
1...,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43 46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,64-65,...90
Powered by FlippingBook