ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 42-43

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
38
39
6.4 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων
Οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ιδιαίτερα ο το-
μέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, παράγουν άμεσες (scope 1) και
έμμεσες (scope 2) εμπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
). Το 2014, οι
άμεσες εκπομπές προέκυψαν πρωτίστως από τη διαδικασία παραγωγής
αλουμινίου (κατανάλωση καυσίμων και χημικές επεξεργασίες ως μέρος
της παραγωγικής διαδικασίας) και δευτερευόντως κατά την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας (κατανάλωση φυσικού αερίου) ενώ οι έμμεσες εκ-
πομπές αντιστοιχούν κυρίως στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η
μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών scope 1 κατά 36,7% συγκριτικά με
το 2013 όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, οφείλεται κυ-
ρίως στη μειωμένη δραστηριότητα του τομέα Ενέργειας του Ομίλου που
αφορά στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (tn CO
2
eq)
Άμεσες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου (Scope1)
2.353.548 1.489.015,3
2.257.391 2.304.725,5
4.610.939 3.793.740,7
1.999,2 2.868,6
5.360,6 4.238,2
Έμμεσες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(Scope2)
Σύνολο
Άλλες Έμμεσες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου
(Scope3)*
Άλλες σημαντικές
Εκπομπές
* Η ποσότητα των εκπομπών ρύπων scope 3 καλύπτεται μόνο
από την εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. εκτός της κατηγορίας των επαγ-
γελματικών ταξιδιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επί-
δοση της εταιρείας PROTERGIA.
Καύσιμα (CO
2
)
1.130.941,7
Διεργασίες (CO
2
)
276.867,9
Διεργασίες (PFCs )
79.558,6
Μεταφορές (CO
2
)
1.647,1
Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας
(CO
2
)
Μεταφορά προϊόντων (CO
2
)
1.884,2
Επαγγελματικά ταξίδια (CO
2
)
762,0
Μετακινήσεις εργαζομένων (CO
2
) 222,4
SOx
3.133,0
NΟx
804,1
Φθόριο
213,8
Σωματίδια
87,3
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
0,2%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
8,0%
Τομέας
Ενέργειας
Πολιτική του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή και
την προστασία του περιβάλλοντος
Ποσοστό εκπομπών ρύπων (Scope 1 & Scope 2)
ανά τομέα δραστηριότητας
2013
2014
• Εκπομπές CO
2
:Αύξηση κατά 1,2%
• Εκπομπές Φθορίου: Μείωση κατά 10%
• Εκπομπές PFCs*: Μείωση κατά 3,8%
Στον τομέα Μεταλλουργίας &Μεταλλείων έχουν τεθεί ειδικοί στόχοι που συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των εκπομπών
CO
2
κατά την παραγωγή τουαλουμινίου. Συγκεκριμένα, το πρωτόχυτο αλουμίνιο παράγεται από την αλουμίνα με τημέθοδο
της ηλεκτρόλυσης. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης παράγονται διοξείδιο του άνθρακα, εκπομπές φθορίου και υπερ-
φθοράνθρακες (PFCs)*. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εφαρμόζει συγκεκριμένα projects συνεχούς προόδου με στόχο
τημείωσηκαιτησταθεροποίησησεχαμηλάεπίπεδατωνεκπομπώναυτών.Επίσης,μέσω τωνπρογραμματισμένωνεπεν-
δύσεων τουΟμίλου τα επόμενα 2 χρόνια, ύψους 33 εκ. €, που αφορούν στη δημιουργία νέου στατικούφούρνου αλουμίνας
και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στον ευρύτερο χώρο της ηλεκτρόλυσης, εκτός από την αύξηση της παραγωγής και
τις νέες θέσεις εργασίας που θα επιτευχθούν, αναμένεται να σημειωθεί και βελτίωση των εκπομπών CO
2
.
* Οι Υπερφθοράνθρακες PFCs (CF
4
& C
2
F
6
), είναι αέρια που επιδρούν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 τόνος
CF4 ισοδυναμεί με 7,390 τόνους CO
2
, ενώ 1 τόνος C
2
F
6
ισοδυναμεί με 12,200 τόνους CO
2
. Η μείωση αυτών των υπερφθορανθράκων είναι δυνατή με
τον έλεγχο της συχνότητας και της διάρκειας του ανοδικού φαινομένου κατά τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης.
Στον τομέα της Ενέργειας βασικό στόχο αποτελεί η διατήρηση της λειτουργίας των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
της PROTERGIA στους υψηλότερους βαθμούς απόδοσης στην Ελλάδα αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το φυσικό αέριο
ως πρωτογενές καύσιμο. Οι θερμικοί σταθμοί χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρό-
κειται για ορυκτό καύσιμο με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα συγκριτικά με άλλα ορυκτά καύσιμα, δίχως την έκλυση
SO2 και σωματιδίων, με χαμηλότερες εκπομπές NOx (κυρίως ΝΟ
2
) στα καυσαέρια σε σχέση με τα επιτρεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία όρια και χαμηλή παραγωγή CO
2
(κατά 70%) συγκριτικά με τις λιγνιτικές μονάδες.
Ποσότητα διαρροής λιπαντικών
στο έδαφος (tn)
Ποσότητα διαρροών (tn)
2.011 2.012 2.013 2.014
10
8
6
4
2
0
5
3,5 4,2
7,1
Αριθµός περιστατικών διαρροών
λιπαντικών στο έδαφος*
Περιστατικά διαρροών (tn)
2011 2012 2013 2014
100
75
50
25
0
33 27 38
66
Ποσότητα διαρροής λιπαντ κώ
στο έδαφος (tn)
Ποσότητα διαρροών (tn)
2.011 2.012 .013 2.014
10
8
6
4
2
0
5
3,5 4,2
7,1
Αριθµός περιστατικών διαρροών
λιπαντ κώ στο έδαφος*
Περιστατικά δ αρροών (tn)
2011 2012 2013 2014
100
75
50
25
0
33 27 38
66
Συνολικά, περιστατικά υψηλής ή
μέτριας βαρύτητας, σε επίπεδο
περιβαλλοντικής ρύπανσης,
δεν υπήρξαν, όπως επίσης δεν
υπήρξε και κανένα περιστατικό
διαρροής επικίνδυνων ουσιών
στο περιβάλλον από τις υπόλοι-
πες εταιρείες του Ομίλου.
6.5 Διαρροές λιπαντικών
Κατά τη διάρκεια του 2014, συνέβησαν συνολικά 66 περιστατικά διαρ-
ροών λιπαντικών στο έδαφος, συνολικού βάρους σχεδόν 7 τόνων, πο-
σότητα αυξημένη κατά 69% από την αντίστοιχη του 2013. Τα συμβάντα
αυτά προήλθαν από ζημιές των μηχανημάτων που προκλήθηκαν κατά
την εξορυκτική διαδικασία εντός των υπόγειων στοών, στον τομέα της
Μεταλλουργίας και Μεταλλείων. Οι συγκεκριμένες διαρροές αποτελούν
αναπόφευκτο συμβάν της εξορυκτικής διαδικασίας αφού προκαλούνται
κυρίως από τη φθορά των μαρκουτσιών και τις ζημιές των μηχανημάτων
από τις πτώσεις λίθων ή πετρωμάτων.
Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝΑΜΕ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προ-
βλήματος κινείται στους εξής άξονες: 1) στην προμήθεια υλικών (μαρκούτσια)
στην καλύτερη δυνατή ποιότητα της αγοράς διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη
δυνατή αντοχή τους, 2) στην υλοποίηση, σε ετήσια βάση, ειδικών σεμιναρίων
ευαισθητοποίησης του προσωπικού τόσο για τη δήλωση και την καταγραφή
του περιστατικού, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και συγκε-
κριμένων μεθόδων περιορισμού της έκτασης της των διαρροών στο έδαφος,
3) στις μεθόδους άμεσης αντιμετώπισης των περιστατικών συλλέγοντας με λε-
πτομέρεια την ποσότητα του χώματος που έχει ρυπανθεί και την προώθηση
αυτής στο χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων για την ανάλογη διαχείριση της.
* Η αύξηση των διαρροών το 2014 οφείλεται κυρίως στην
ευαισθητοποίηση του προσωπικού (χειριστές μηχανημά-
των-τεχνίτες) για τη σχετική δήλωσή τους και την ταυτό-
χρονη μείωση των αδήλωτων περιστατικών.
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Τομέας Ενέργειας
91,8%
(G4-EN15) (G4-EN16) (G4-EN21)
(G4-EN24)
1...,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41 44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,62-63,...90
Powered by FlippingBook