ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 40-41

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
36
37
6.3 Ενέργεια
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τους τομείς δραστηριότητας του
Ομίλου το 2014 ανήλθε σε 31.834,7 Tj, ποσότητα η οποία προήλθε μόνο
από μη ανανεώσιμες πηγές και η οποία, συγκριτικά με το 2013, παρου-
σίασε μείωση κυρίως λόγω του περιορισμού της λειτουργίας των ηλε-
κτροπαραγωγικών μονάδων της εταιρείας PROTERGIA που προκάλεσε
η συγκρατημένη ζήτηση ενέργειας συνολικά στη χώρα σε συνδυασμό
με την αύξηση της εγκαταστημένης ισχύος σταθμών ΑΠΕ (Φ/Β) και με
μεταβολές ρυθμιστικού περιεχομένου στη χονδρική αγορά της ηλεκτρι-
κής ενέργειας.
Συνολική κατανάλωση ενέργειας (Tj)*
Κατανάλωση ενέργειας
(Μη Ανανεώσιμες πηγές)
20.960,01
0
9.760,45
8.361,90
7.246,61
Κατανάλωση ενέργειας
(Ανανεώσιμες πηγές)
Ενέργεια που αγοράστηκε
για κατανάλωση
Παραγόμενη ποσότητα
ενέργειας
Εξαγόμενη ποσότητα
ενέργειας (πώληση)
ΣΥΝΟΛΟ
31.835,75
*Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας
από μη Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από
Ανανεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλω-
ση + Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται.
Φυσικό Αέριο (Tj)
20.580,32
Μαζούτ (Tj)
304,25
Πετρέλαιο Κίνησης (Tj)
61,58
Πετρέλαιο Θέρμανσης (Tj)
4,51
Βενζίνη (Tj)
9,35
Ηλεκτρική ενέργεια
IPP (Tj)
1
2.879,90
ΣΗΘ (Tj)
2
5.236,00
ΑΠΕ (Tj)
3
246,00
IPP (Tj)
1
2.802,00
ΣΗΘ (Tj)
2
4.198,61
ΑΠΕ (Tj)
3
246,00
1: IPP (Θερμικοί σταθμοί).
2: ΣΗΘ (Μονάδα Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας).
3: ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
Το 2014, ορίζεται ως νέο έτος βάσης για τους
δείκτες της ενέργειας λόγω της αλλαγής
του τρόπου υπολογισμού της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4.
Τομέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
0,2%
Τομέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
19,3%
Τομέας
Ενέργειας
Πολιτική του Ομίλου για την υπεύθυνη
διαχείριση ενέργειας:
management-of-energy
Ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας
ανά τομέα δραστηριότητας.
Στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων δεν παρουσιάστηκαν αξιόλογες μεταβολές στην κατανάλωση ενέργειας από το 2013.
Στον τομέα των Κατασκευαστικών και Ενεργειακών έργων EPC η κατανάλωση της ενέργειας συγκριτικά με το 2013 παρουσίασε αύξηση κατά 10 Tj
λόγω της έναρξης κατασκευής των νέων έργων της Αλγερίας και του έργου της κατασκευής της Σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο –Ροδοδάφνη.
Ειδική κατανάλωση παραγωγής Βωξίτη:
0,10 Gj/t
Ειδική κατανάλωση παραγωγής Αλουμίνας: 8,5 Gj/t
Ειδική κατανάλωση παραγωγής Αλουμινίου: 66,3 Gj/t
Ειδική κατανάλωση εργαζομένων:
26 Gj/εργαζόμενο
Ειδική κατανάλωση κατεργασμένου
μετάλλου: 16 Gj/t
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣ/ΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC
Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρωτοπορεί στην κατεύθυνση της ορθής ενεργειακής διαχείρισης επενδύοντας
στη λειτουργία ιδιόκτητης Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που
χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Η συγκεκριμένη επένδυση επέτρεψε την τροφοδότηση του
τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων με την απαιτούμενη ποσότητα ατμού για την παραγωγή αλουμίνας
που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλισκόμενης ποσότητας μαζούτ κατά 150.000 τόνους που
αντιστοιχούσε σε περίπου 6 εκ. GJ ετησίως, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της στη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, σε εθνικό επίπεδο, αφού η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται
στο εθνικό δίκτυο από τη συγκεκριμένη μονάδα, υποκαθιστά αυτή που σε παλαιότερες συνθήκες θα εξα-
σφαλίζονταν από την καύση λιγνίτη.
Ενέργειες αποδοτικής διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας στο εργοστάσιο του Βόλου.
Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. υλοποιεί συστηματικές δράσεις διαχείρισης της κατανάλωσης της ενέργειας που αποσκο-
πούν στη λειτουργική αποδοτικότητα του εξοπλισμού του εργοστασίου της στο Βόλο. Μέσω των ενεργειών
αυτών η εταιρεία κατάφερε, στο διάστημα 2004-2014,
να περιορίσει την κατανάλωση της ενέργειας κατά
24%
(από 15,85 Tj το 2004 σε 12,05 Tj το 2014).
Βασικές ενέργειες μείωσης κατανάλωσης της ενέργειας:
Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών στη στέγη του εργοστασίου ισχύος 1ΜW
Αλλαγή τρόπου θέρμανσης χώρων παραγωγής. Κατάργηση ηλεκτρικών σωμάτων με θερμαντικά κά-
τοπτρα φυσικού αερίου
Αντικατάσταση αεροσυμπιεστή 110ΚW παλαιότερης τεχνολογίας με αεροσυμπιεστή 90KW τύπου
inverter
Αντικατάσταση λυχνιών πυρακτώσεως με λυχνίες οικονομίας, π.χ. στον περιμετρικό φωτισμό του
εργοστασίου, γραφεία κ.λπ.
Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών
Ετήσιος θερμογραφικός έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων διανομής
Όπου απαιτείται συντήρηση εξαρτημάτων ή έλεγχος του εξοπλισμού αυτό γίνεται με συνεργεία από την
τοπική επιχειρηματική κοινότητα.
Καλή
Πρακτική
Καλή
Πρακτική
80,5%
(G4-EN3)
(G4-EN5)
(G4-EN5)
1...,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39 42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,...90
Powered by FlippingBook