ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 38-39

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
34
35
ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC
2013
2014
Προέλευση προμήθειας
Τύπος και βάρος Υλικών * (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) (τον.)
Οξυγόνο**
99
102,5
Εξωτερικός προμηθευτής
Αέρια συγκόλλησης (Αργό & Άζωτο)**
67
81,3
Διοξείδιο του Άνθρακα
17
18,2
Ασετιλίνη
2,5
3,6
Ψυκτικό υγρό
3
3,5
Ορυκτέλαια
0,7
1,5
Υποσύνολο (1)
189,2
210,6
Τύπος και βάρος ημικατασκευασμένων προϊόντων * (που συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) (τον.)
Χάλυβας σε μορφή λαμαρίνας / μορφοσιδήρου
320
355
Εξωτερικός προμηθευτής
Ειδικά υλικά έργων
20.058 (τμχ.)
302
Υλικά συγκόλλησης
14
21
Χρώματα
7.591 (λιτ.)
6
Συνδετικό υλικό
47.136 (τμχ.)
5,5
Διαλύτες
-
2
Υποσύνολο (2)
-
691,5
Τύπος και βάρος Υλικών συσκευασίας * (τον.)
Νάιλον
2
2,3
Εξωτερικός προμηθευτής
Μουσαμάδες
600 (m2)
0,2
Υποσύνολο (3)
-
2,5
Σύνολο (1+2+3)
-
904,6
Η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και θέμα μείζονος και ίσης σημα-
σίας με θέματα όπως η ασφάλεια του προσωπικού, η ποιότητα, οι οικονο-
μικές επιδόσεις και η ικανοποίηση του πελάτη, τα οποία διαχειρίζεται στο
πλαίσιο της υπεύθυνης ανάπτυξής του.
Η θέση αυτή, στην οποία στηρίζεται και η συνολική περιβαλλοντική πο-
λιτική του Ομίλου, στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδό-
σεων και βασίζεται πρωτίστως στην αρχή της τήρησης των εκ του νόμου
απαιτήσεων, καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχουν
εκούσια αναλάβει τόσο η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. όσο και οι θυγατρικές του
Ομίλου. Στην κατεύθυνση αυτή, η αυστηρή τήρηση της εφαρμοστέας
νοµοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου, η εφαρμογή της διαδικασί-
ας αναθεώρησης και επικαιροποίησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
καθώς και εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων που αφορούν στη
δραστηριότητα του Οµίλου, είχαν σαν αποτέλεσµα την απουσία περιστατι-
κών υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος κατά το 2014.
ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
2013
2014
Προέλευση προμήθειας
Τύπος και βάρος Πρώτων Υλών * (τον.)
Βωξίτης
1.830.398
1.830.996
Εσωτερικές & Εξωτερικές πηγές
Άνυδρη αλουμίνα στην ηλεκτρόλυση
326.985
332.656
Εσωτερική πηγή
Κράματα
1.853
2.057
Εξωτερικός προμηθευτής
Μέταλλο τρίτων
322
44
Υποσύνολο (1)
2.159.558
2.165.753
Τύπος και βάρος Υλικών * (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) (τον.)
Ψημένες άνοδοι που καταναλώνονται στην ηλεκτρόλυση
72.079
71.949
Εσωτερικές & Εξωτερικές πηγές
Κοκ
59.144
62.210
Εξωτερικός προμηθευτής
Ασβέστης
60.121
59.388
Καυστική σόδα
27.684
26.650
Πίσσα
13.238
13.336
Φθοριούχο αργίλιο
3.007
2.668
Λιπαντικά
114
132
Υποσύνολο (2)
235.387
236.333
Τύπος και βάρος Υλικών συσκευασίας * (τον.)
Καδρόνι πεύκης
931
1.016
Εξωτερικός προμηθευτής
Πολυεστερικό τσέρκι
20
15
Υποσύνολο (3)
951
1.031
Σύνολο (1+2+3)
2.395.896 2.403.117
Στον τομέα Κατασκευαστικών και Ενεργειακών Έργων EPC
, δεν υφίσταται
διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοι-
μων προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα για το κάθε έργο σχέδια και διαδι-
κασίες που προσδιορίζουν ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο με-
ταποίησης και την ακριβή θέση και λειτουργία του. Τα σχέδια και οι διαδικασίες
αυτές αποτελούν knowhow της εταιρείας που είναι σύμφωνο με τις πιο πρό-
σφατες εξελίξεις της σχετικής τεχνογνωσίας. Γίνεται χρησιμοποίηση σύνθετων
υλικών/προϊόντων όπως τουρμπίνες, γεννήτριες, αντλίες κλπ. για ενσωμάτω-
ση, αλλά και απλούστερων υλικών/προϊόντων όπως ο μορφοσίδηρος (π.χ.
δοκοί, σωλήνες, λαμαρίνες, άξονες, χυτά κλπ) για μεταποίηση (κοπή, συγκόλ-
ληση, κατεργασία, βαφή) στις εργοστασιακές της εγκαταστάσεις ή στις εγκατα-
στάσεις υπεργολάβων. Τα παραγόμενα προϊόντα οδηγούνται στα εργοτάξια για
τη συναρμολόγηση/ανέγερση του τελικού προϊόντος στις εγκαταστάσεις του
εκάστοτε πελάτη (π.χ. των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).
Το ποσοστό χρήσης των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
για την υλοποίηση των έργων στον τομέα Κατασκευαστικών και Ενεργεια-
κών Έργων EPC
ανήλθε το 2014 σε 35,7%
1
αυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες
μονάδες από το 2013. Επίσης, κατά την φάση σχεδίασης των έργων που
εκτελεί η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ως EPC Contractor, κριτήριο αποτελεί η χρήση ανα-
κυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό. Στις αιτήσεις προσφορών και στις
συμβάσεις με προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού υπάρχει ειδικός όρος
για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και συ-
γκεκριμένα για τη μη χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών καθώς
και για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό.
Στον τομέα της Ενέργειας
η πρώτη ύλη στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
είναι το φυσικό αέριο, το οποίο δεν ανακυκλώνεται ούτε αποτελεί ανα-
νεώσιμη πηγή. Η μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, που πα-
ρατηρείται στον πίνακα που ακολουθεί καθώς και της ποσότητας λαδιών
λίπανσης που χρησιμο ποιήθηκαν από τις θερμικές μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής της εταιρείας PROTERGIA, συγκριτικά με το έτος 2013, οφείλεται
στη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2014.
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2013
2014
Προέλευση προμήθειας
Τύπος και βάρος Πρώτων Υλών *
Φυσικό αέριο (Tj)
23.444,18
6.059,9
Εξωτερικός προμηθευτής
Τύπος και βάρος Υλικών * (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν)
Λάδια λίπανσης (λίτρα)
9.399,5
8.213,0
Εξωτερικός προμηθευτής
1. Από τους 691 τόνους του συνολικού βάρους των χρησιμοποιούμενων υλικών, που αποτέλεσαν μέρος των τελικών προϊόντων της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., οι 616,2
τόνοι ήταν υλικά χάλυβα σε μορφή λαμαρίνας ή σε μορφή σιδήρου ή άλλων υλικών έργου. Το 40 % περίπου της παραγωγής χάλυβα στην ΕΕ προέρχεται από
καμίνους ηλεκτρικού τόξου που επιτρέπουν την παραγωγή χάλυβα από 100 % ανακυκλωμένη πρώτη ύλη σκραπ. Επομένως οι 247 τόνοι (40% των 616,2 τόνων)
αντιστοιχούν σε ανακυκλωμένο χάλυβα.
6.2 Υλικά & Πρώτες Ύλες
Πολιτική του Ομίλου για την υπεύθυνη
διαχείριση υλικών και πρώτων υλών:
-
responsible-management-of-waste
To 2014,
στον τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
, χρησιμοποιήθη-
καν περίπουν 2,16 εκατομμύρια τόνοι πρώτων υλών (ξηρή βάση) ποσότητα
ελάχιστα αυξημένη από το 2013 κατά 0,27% η οποία οφείλεται στην αύξηση
της παραγωγής αλουμινίου. Η ειδική κατανάλωση πρώτων υλών ανά τόνο
παραγωγής αλουμινίου δεν παρουσίασε μεταβολή. Στην παραγωγή αλου-
μινίου δεν χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά ή εναλλακτικές πρώτες
ύλες, δηλαδή υποπροϊόντα ή διάθεση αποβλήτων από άλλες βιομηχανίες
ώστε να είναι δυνατός ο περιορισμός της κατανάλωσης πρώτων υλών.
6.1 Περιβαλλοντική συμμόρφωση
* Από Μη Ανανεώσιμες Πηγές
* Από Μη Ανανεώσιμες Πηγές ** Από Ανανεώσιμες Πηγές
* Από Μη Ανανεώσιμες Πηγές
(G4-EN1)
(G4-EN2)
1...,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37 40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,...90
Powered by FlippingBook