ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 18-19

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
14
15
4.2 Στρατηγική & Βασικά Στοιχεία Οικονομικής Αξίας
Κυρίαρχος στόχος
«Συνεχής Υπεύθυνη
Ανάπτυξη»
• Διατήρηση της ηγετικής θέσης και στους τρεις τομείς
δραστηριοποίησης
• Μεγιστοποίηση των λειτουργικών συνεργειών
• Δημιουργία αξίας για τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων
Μερών
«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ» και
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘ-
ΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ».
ΤΟΜΕΑΣ
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
ΤΟΜΕΑΣ
Κατασκευαστικών
& Ενεργειακών
Έργων EPC
«ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΩΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΤΟΜΕΑΣ
Ενέργειας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και
με στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε κάθε τομέα δραστηριοποίη-
σής του, προωθεί με συνέπεια το όραμά του να αποτελέσει έναν ισχυρό
και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο στο πεδίο της βαριάς βιομηχανίας.
Ο Όμιλος, βασιζόμενος στο άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
του, στα σημαντικά πάγια και στην οικονομική ευρωστία που διαθέτει,
στοχεύει στη σταθερή οργανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της
Ν.Α. Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στην εδραίωση
σημαντικών συνεργειών στους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς του
επιδιώκοντας την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Παράλληλα με τo επενδυτικό
του πρόγραμμα, αναπτύσσει μεθόδους περιορισμού των δαπανών αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες εξελιγμένων εργαλείων και μεθόδων αντιστάθ-
μισης, για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης της οικονομικής απόδοσής
του στα επόμενα χρόνια.
4.3 Βασικά μεγέθη 2014
& Προοπτικές 2015
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2014 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών
€1.232,6 εκ., έναντι €1.403 εκ. το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστι-
κά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς. Τα
λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν
σε €253,9 εκ. από €225,3 εκ. το 2013, αύξηση που αποδίδεται κυρίως στη
βελτιωμένη επίδοση του τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων και στις
σταθερά υψηλές επιδόσεις του τομέα των Κατασκευαστικών Έργων EPC. Τα
καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώ-
θηκαν σε €64,9 εκ. έναντι €15,9 εκ. το προηγούμενο έτος.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια της εξαετούς ύφεσης της ελληνικής οικονομί-
ας, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατόρθωσε να ολοκληρώσει το μεγάλο επεν-
δυτικό πρόγραμμα στον τομέα Ενέργειας, να συνεχίσει απρόσκοπτα τις
βιομηχανικές επενδύσεις ανακτώντας σημαντικό πλεονέκτημα κόστους
στον τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και να επεκτείνεται σταδιακά
και σε νέες αγορές για ενεργειακά έργα EPC. Η επιτυχία της στρατηγικής
αυτής αντικατοπτρίζεται στην υψηλή οικονομική επίδοση του 2014, στη
σταθερή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που μειώθηκε περισ-
σότερο από €370 εκ. τα τελευταία δύο έτη, αλλά και στη διατήρηση των
2.500 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.
Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
ΟΤομέαςΜεταλλουργίας&Μεταλλείων παρουσίασε τη σημαντικότερη
βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καταγράφοντας κύκλο
εργασιών €470,8 εκατ., έναντι €435,9 εκατ. το 2013. Το 2014 αποτέλεσε σημείο
καμπής για το συγκεκριμένο τομέα καθώς η επιτυχημένη ολοκλήρωση του
προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ» και η δραστική μείωση κόστους που επέφερε, συν-
δυάστηκε, από το Β’ εξάμηνο του έτους, με τις ευνοϊκές εξελίξεις στις διεθνείς
αγορές, όπως η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, η μείωση των
τιμών του πετρελαίου, αλλά και η σταθεροποίηση των “all in” τιμών Αλουμινίου
σε υψηλότερα επίπεδα. Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου σε παγκό-
σμιο επίπεδο αναμένεται να παραμείνει ισχυρός και το 2015. Οι τρέχουσες τιμές
τουαλουμινίουκυμαίνονται σε επίπεδαπουσηματοδοτούν ισχυρές προκλήσεις
για τους παραγωγούς και επομένως δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την πε-
ραιτέρω πτώση των αποθεμάτων αλουμινίου που μειώνονται σταθερά από τις
αρχές του 2013. Οι εξελίξεις αναφορικά με τα θεμελιώδη μεγέθη, την πορεία
των αναδυόμενων οικονομιών και ιδιαίτερα της Κίνας, το ενεργειακό κόστος,
η εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου, αλλά και η νομισματική πολιτική που
θα ακολουθήσουν οι Κεντρικές Τράπεζες, αναμένεται να αποτελέσουν τους
βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου το επόμενο
διάστημα. Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο ο Όμιλος, βασιζόμενος κυρίως στον αυ-
στηρό και συνεχή έλεγχο του κόστους, εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας αναμένοντας ο τομέας της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
να καταγράψει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2015.
Κύκλος εργασιών (€)
1.232.604.268,9
2014
965.796.625,7
83.876.209,0
53.641.409,8
62.250.594,0
Λειτουργικό κόστος (€)
Μισθοί και παροχές
εργαζομένων (€)
Πληρωμές φόρου εισοδή-
ματος & άλλων φόρων (€)
852.000
Επενδύσεις σε επίπεδο
κοινότητας (€)
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (€)
(μερίσματα μετόχων, πληρωμές τόκων
στους δανειστές αυτό περιλαμβάνει τους
τόκους σε όλες τις μορφές χρεώνκαι
δανεισμών, καθώς και τις αναδρομικές
οφειλές μερισμάτων προς τους
προνομιούχους μετόχους).
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά τη χρήση
του 2014 έλαβε το συγκεκριμένο ποσό ως
επιχορήγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
από τον ΟΑΕΔ.
Πίνακας Οικονομικής Αξίας
Σημαντική οικονομική βοήθεια* που
λαμβάνεται από κυβερνητικούς φορείς
2012 2013
2014
Φοροαπαλλαγές
/πιστώσεις (€)
0
0
0
Επιχορηγήσεις (€)* 436.841 181.813 140.993,6
Επιχορηγήσεις
επενδύσεων,
έρευνας και
τεχνολογίας
και άλλοι
σχετικοί τύποι
επιχορηγήσεων (€)
0 7.024.872
0
% Οικονομικής αξίας
που κατανέμεται
94,6%
% Οικονομικής αξίας
που διατηρείται
5,4%
1.166.416.838,5
Σύνολο(€)
(G4-1)
(G4-EC1)
(G4-1)
(G4-EC4)
(G4-8)
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,...90
Powered by FlippingBook