ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 9

7
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΓΕΡIΑ
5 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Ανοιχτού
Κύκλου και εγκατάσταση
κινητών µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
1 ΕΡΓΟ
Κατασκευή µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
και Ανοιχτού Κύκλου
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου
ΤΟΥΡΚΙΑ
2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου
ΣΥΡΙΑ
2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου
ΙΡΑΚ
2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
και Ανοιχτού Κύκλου
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1 ΕΡΓΟ
Κατασκευή µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου
Τοµέας
Μεταλλουργίας
και Μεταλλείων:
Εξαγωγή
Προϊόντων
Τοµέας
Κατασκευαστικών
και Ενεργειακών
Έργων EPC
∆ΟΜH «ΟΜIΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑIΟΣ»
ΤΟΜΕΑΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ε∆ΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN A.E.
∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ A.M.E.
100.00%
100.00%
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
PROTERGIA A.E.
M&M GAS
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.
100.00%
50.00%
65.00%
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC METKA A.E.
50.00%
+1 µετοχή
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...68
Powered by FlippingBook