ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 4

2
MHΝΥΜΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
1
Μ
ε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια µοι-
ραζόµαστε µαζί σας τον Κοινωνικό
Απολογισµό του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
για το 2013. Στις σελίδες του επιχειρήσαµε
να αποτυπώσουµε τη συνολική εικόνα για
την εταιρεία µας, µέσα από πλήθος στοι-
χείων γύρω από τις Πολιτικές, τις Αρχές και
τις Αξίες µας, αλλά και τον τρόπο µε τον
οποίο διαχειριζόµαστε το ανθρώπινο δυ-
ναµικό µας και συµβάλλουµε στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη
της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο εικο-
νογραφούµε αυτό που είµαστε: ένας οργα-
νισµός που διαθέτει µακροπρόθεσµη
προοπτική και στρατηγική και τοποθετεί τη
δηµιουργία αξίας για την κοινωνία στην
οποία δραστηριοποιείται, στο επίκεντρο
των προσπαθειών του.
Οι περισσότεροι από τους 2.500 ανθρώ-
πους που ανήκουν στη µεγάλη οικογένεια
του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αλλά και όλες
οι οµάδες συµµετόχων του, οι οµάδες, δη-
λαδή, τις οποίες επηρεάζει και από τις
οποίες επηρεάζεται, γνωρίζουν και ταυτό-
χρονα αναγνωρίζουν το τεράστιο επενδυ-
τικό έργο που έχει να επιδείξει ο Όµιλος
σε ολόκληρη την πορεία του. Ένα έργο που
δεν ανακόπηκε ούτε κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής ύφεσης των τελευταίων ετών.
Παρότι η εξαετία 2008-2013 υπήρξε ένα
διάστηµα γεµάτο προκλήσεις, ο Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατάφερε όχι απλώς να
παρουσιάζει σταθερά θετικά αποτελέ-
σµατα, αλλά και να προχωρήσει σε νέες
επενδύσεις και επιχειρηµατικές κινήσεις,
που χτίζουν ένα καλύτερο µέλλον για τον
ίδιο τον Όµιλο και ταυτόχρονα συµβάλ-
λουν στη στήριξη της χώρας και στην προ-
βολή µιας θετικής εικόνας για αυτή στο
εξωτερικό.
Έτσι, αν έπρεπε να αποτυπώσουµε µε
µία φράση τη στρατηγική του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αυτή θα ήταν «Κοινωνικά
Υπεύθυνη Ανάπτυξη». Με επενδύσεις σε τρεις
νευραλγικούς για την ανάπτυξη της χώρας πα-
ραγωγικούς τοµείς, αυτούς των κατασκευα-
στικών έργων EPC, της Ενέργειας και της
Μεταλλουργίας, βραχίονες των οποίων απο-
τελούν αντίστοιχα οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ A.E,
PROTERGIA A.E. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E., ο
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συµβάλλει στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στη
δηµιουργία υποδοµών για το αύριο.
Με αυτήν ακριβώς τη στρατηγική, της κοι-
νωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης, καταφέραµε,
και κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων
ετών της κρίσης, να συνεχίσουµε να ανα-
πτυσσόµαστε και να δίνουµε σάρκα και
οστά στο όραµά µας να δηµιουργούµε
προοπτικές και αξία, συνιστώντας κινητή-
ριο δύναµη για την κοινωνία και την οικο-
νοµία. Για εµάς η υλοποίηση αυτού του
οράµατος είναι µονόδροµος και ταυτό-
χρονα µια πορεία στην οποία έχουµε, πα-
ραµείνει πιστοί καθ’ όλη την ιστορία µας.
Στις δύσκολες στιγµές που πέρασε και
περνά η χώρα και οι συνάνθρωποί µας, η
ανάγκη µας να διαδραµατίζουµε όλο και
µεγαλύτερο, όλο και σπουδαιότερο ρόλο
ως κοινωνικός εταίρος έγινε εντονότερη.
Έτσι, και το 2013, εν µέσω ενός ασφυκτι-
κού κλίµατος, ο Όµιλος συνέχισε να συ-
νεισφέρει στην ελληνική οικονοµία και
κοινωνία, µε 2.500 θέσεις εργασίας και
κοινωνικό προϊόν €211 εκατοµµύρια, τα
οποία κατανέµονται σε φόρους, αµοιβές
και επενδύσεις – επιχειρηµατικές, κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές. ∆εν είναι τυχαίο,
άλλωστε, ότι, αν κοιτάξει κανείς τα οικο-
νοµικά αποτελέσµατα της τελευταίας πεν-
ταετίας, θα δει πως οι ρυθµοί ανάπτυξης
του κύκλου εργασιών του Οµίλου είχαν
παράλληλη εξέλιξη µε αυτούς του Κοινωνι-
κού Αποτυπώµατός του. Είναι ενδεικτικό
ότι από το 2009 µέχρι σήµερα και παρά
την εγχώρια ύφεση, το κοινωνικό προϊόν
του Οµίλου ξεπερνά το €1 δισ.
Όσον αφορά στη στρατηγική εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης του, ο Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρακολουθεί τις διε-
θνείς τάσεις, που ξεπερνούν ολοένα και
περισσότερο την ταύτιση της ΕΚΕ µε τη φι-
λανθρωπία και στρέφονται προς τη σύν-
δεση της προόδου του οργανισµού µε την
ευηµερία της κοινωνίας στην οποία αυτός
δρα. Η άποψη ότι κάθε µορφή επιχειρηµα-
τικότητας οφείλει να διέπεται από το ήθος
και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρη-
κτη συµµαχία της επιχείρησης µε την Κοι-
νωνία, τους Εργαζοµένους και το
Περιβάλλον αποτελεί πάγια πεποίθηση και
οδηγό µας.
Και το 2013, οι δράσεις εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης του Οµίλου θεµελιώθηκαν
στους πυλώνες της προστασίας του περι-
βάλλοντος, της συνεισφοράς στην κοινω-
νία και της υιοθέτησης των Αρχών της
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Γύρω από αυ-
τούς τους άξονες αναπτύξαµε και τη χρο-
νιά που µας πέρασε δράσεις που είτε
αγγίζουν το σύνολο της ελληνικής κοινω-
νίας είτε αφορούν τις επιµέρους τοπικές
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται
οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου.
Στον τοµέα του περιβάλλοντος, όπου ο
Όµιλος έχει επενδύσει περισσότερα από
€10 εκατ. για την απόρριψη αποβλήτων,
την επεξεργασία εκποµπών αερίων και την
εγκατάσταση φιλικότερης προς το περι-
βάλλον τεχνολογίας, προχωρήσαµε για
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68
Powered by FlippingBook