ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 3

1
1.
Μήνυµα Προέδρου
2.
Παράµετροι Απολογισµού
2.1 Μεθοδολογία περιεχόµενο & όρια του Κοινωνικού Απολογισµού
3.
Σύντοµη παρουσίαση του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
3.1 Τοµείς και περιοχές δραστηριοποίησης
3.2 Στρατηγική & Βασικά στοιχεία οικονοµικής αξίας
3.3 Βασικά µεγέθη 2013 & Προοπτικές 2014
4.
Ανασκόπηση ΕΚΕ του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» 2013
4.1 Εξέλιξη της Ε.Κ.Ε. στον Όµιλο
4.2 ∆ιαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
4.3 Επιδόσεις Οµίλου έναντι στόχων 2013 και νέοι στόχοι
5.
Περιβαλλοντική Επίδοση
5.1 Επισκόπηση Περιβαλλοντικού αποτυπώµατος Οµίλου
5.2 Κλιµατική Αλλαγή και επιχειρηµατική δραστηριότητα
5.3 ∆ιαχείριση υλικών & πρώτων υλών
5.4 Κατανάλωση ενέργειας
5.5 Κατανάλωση νερού
5.6 Εκποµπές ρύπων
5.7 Σηµαντικές διαρροές
5.8 ∆ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
5.9 ∆ιαχείριση επιδράσεων στη βιοποικιλότητα
6.
Κοινωνική Επίδοση
6.1 Επισκόπηση Κοινωνικού αποτυπώµατος Οµίλου
6.2 Απασχόληση
6.3 Yγεία & Ασφάλεια
6.4 Εκπαίδευση & Εξέλιξη
6.5 Αµοιβές & Παροχές
6.6 Συµβολή στην ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
6.7 Ενίσχυση της διαφάνειας
6.8 Προστασία Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
6.9 Παιδική & Καταναγκαστική εργασία
6.10 Ίσες Ευκαιρίες & ∆ιαφορετικότητα
6.11 Ελευθερία συνδικαλισµού
6.12 Ποιότητα & Ασφάλεια προϊόντων
7.
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
7.1 ∆οµές ∆ιακυβέρνησης
7.2 ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
7.3 Η ∆ιακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.
7.4 ∆ιαχείριση Κινδύνων
8.
GRI Application Level Check
9.
Έκθεση προόδου του Οικουµενικού Συµφώνου Global Compact
(Advanced Level)
10. Independent Assurance Statement
2
4
4
6
6
9
10
11
11
12
16
19
19
21
22
23
25
26
27
27
29
32
32
35
37
39
41
41
44
47
48
49
49
50
53
53
54
55
56
58
59
61
ΠΕΡ Ι ΕΧΟΜΕΝΑ
σελ .
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...68
Powered by FlippingBook