ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 11

9
Μ
ε γνώµονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρό-
οδο και µε στόχο να συνεχίσουµε να πρω-
ταγωνιστούµε σε κάθε δράση µας, προωθού-
µε µε συνέπεια το όραµά µας να αποτελέσου-
µε έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό
Όµιλο στο πεδίο της βαριάς βιοµηχανίας. Εν
µέσω ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου οικονο-
µικού περιβάλλοντος, η διατήρηση υψηλής
ρευστότητας και χαµηλού χρηµατοοικονοµικού
κόστους εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια
των επενδύσεων σε όλους τους τοµείς της δρα-
στηριότητάς µας. Βασιζόµενοι στο άριστα εκ-
παιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό µας, στα ση-
µαντικά πάγια και στην οικονοµική ευρωστία που
διαθέτουµε, στοχεύουµε στη σταθερή οργανική
ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευ-
ρώπης, Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής και στην
εδραίωση σηµαντικών συνεργειών για τους βα-
σικούς τοµείς της δραστηριότητάς µας επιδιώ-
κοντας την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Παράλ-
ληλα µε τo επενδυτικό µας πρόγραµµα, ανα-
πτύσσουµε µεθόδους περιορισµού των δαπα-
νών και αξιοποιούµε τις δυνατότητες εξελιγ-
µένων εργαλείων και µεθόδων αντιστάθµισης,
για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης της οι-
κονοµικής απόδοσής µας στα επόµενα χρόνια.
Η στρατηγική του Οµίλου µας εντοπίζεται σε
τρεις βασικούς πυλώνες:
Α.
Στη διατήρηση της ηγετικής µας θέσης και
στους τρεις τοµείς της δραστηριοποίησής µας
Β.
Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση αποτελε-
σµατικών και λειτουργικών συνεργειών
Γ.
Στη δηµιουργία αξίας για τις οµάδες των Εν-
διαφερόµενων Μερών µας
Κεντρική αναπτυξιακή µας επιλογή αποτελεί η
«Εκµετάλλευση των ευκαιριών που ανοίγονται
µε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας»
στην Ελλάδα. Κατέχουµε κυρίαρχη θέση στην
ελληνική αγορά, ως ο µεγαλύτερος ανεξάρτη-
τος παραγωγός ενέργειας µετά τη ∆ΕΗ. Στο
πλαίσιο αυτό, µε επιµονή και συγκεκριµένους
στόχους, τα προηγούµενα χρόνια υλοποιήσα-
µε ένα επενδυτικό ενεργειακό πρόγραµµα,
άνω του €1 δισ., ξεπερνώντας επιχειρηµατικές,
αλλά και ρυθµιστικές δυσκολίες. Σήµερα, η επι-
λογή µας επιβραβεύεται, καθώς σηµαντικό µέ-
ρος, τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λει-
τουργικής µας κερδοφορίας προέρχεται από τον
τοµέα της Ενέργειας.
Επίσης, η «Αναζήτηση νέων έργων καθετο-
ποίησης ή διεύρυνσης του Μεταλλουργικού κλά-
δου» και η «Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
µέσω στρατηγικών επενδύσεων και µεθόδων
αντιστάθµισης κινδύνων» δείχνουν την κατεύ-
θυνση των στόχων του Οµίλου στον κλάδο της
Μεταλλουργίας, ενώ η «Αξιοποίηση της ση-
µαντικής Βιοµηχανικής τεχνογνωσίας και υπο-
δοµής» και η «∆ιατήρηση του Ηγετικού ρόλου
του Οµίλου στα ενεργειακά έργα της Ελλάδας
και κατ’ επέκταση των δραστηριοτήτων του στο
εξωτερικό» δηλώνουν τους στρατηγικούς µας
στόχους στον τοµέα των Κατασκευαστικών και
Ενεργειακών Έργων EPC.
ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ* ΠΟΥ
ΛΑΜΒAΝΕΤΑΙ ΑΠO ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟYΣ ΦΟΡΕIΣ
Φοροαπαλλαγές/πιστώσεις (€)
Επιχορηγήσεις (€)
*
Επιχορηγήσεις επενδύσεων, έρευνας και τεχνολογίας
και άλλοι σχετικοί τύποι επιχορηγήσεων (€)
2011
15,200
4,816,149
133,739
2012
0
436,841
0
2013
0
181,813
7,024,872
3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH & ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΑΞIΑΣ
*
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατά τη χρήση του 2013 έλαβε τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: α) € 6 εκ. για τη λειτουργία του σταθµού συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερ-
µότητας, β) €1 εκ. για το πρόγραµµα ENEXAL που αφορά στην αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη σε χάλυβα και πετροβάµβακα και γ) € 181.813 ως επιχορήγηση εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων από τον ΟΑΕ∆.
ΠIΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΑΞIΑΣ
Οικονοµική αξία που δηµιουργείται
Κύκλος εργασιών (€)
Οικονοµική αξία που κατανέµεται
Λειτουργικό κόστος (€)
Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€)
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€)
Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου (€)
Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€)
Σύνολο (€)
% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται
% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται
2012
1,453,635,665
1,355,008,786
82,131,707
32,942,394
54,263,639
741,607
1,623,715,012
111.7%
-11.7%
2013
1,402,953,706
1,241,216,337
94,052,819
44,220,736
8,357,870
757,134
1,388,604,896
99%
1%
2011
1,570,998,231
1,394,182,732
92,019,145
67,666,347
30,208,942
1,221,835
1,585,299,001
100.9%
-0.9%
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...68
Powered by FlippingBook