ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 10

8
ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΕΚΕ ΤΟΥ
ΟΜIΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Εφαρµογή του κοινωνικού
προγράµµατος το «Μέλλον
στα Σχολεία» της εταιρείας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. µε τη δω-
ρεά 50 καινούργιων Η/Υ που κά-
λυψε τις ανάγκες 10 δηµοτικών
σχολείων, 4 γυµνασίων και 1
λυκείου των τοπικών κοινω-
νιών µε τις οποίες συναλλάσ-
σεται η εταιρεία.
Εφαρµογή του περιβαλλοντικού
προτύπου ISO 14064 στην εται-
ρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. µε στόχο την
καταγραφή των πηγών των εκ-
ποµπών CO
2
από τη δραστη-
ριότητά της.
Υλοποίηση αυτοξιολόγησης
όλων των θυγατρικών εταιρειών
του Οµίλου στους τοµείς της
προστασίας των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και της Καταπολέ-
µησης της ∆ιαφθοράς.
∆ηµιουργία Κώδικα ∆εοντολο-
γίας Προµηθευτών και Συνερ-
γατών των θυγατρικών εταιρειών
του Οµίλου.
Υλοποίηση για 4η συνεχόµενη
χρονιά, εκ µέρους όλων των
θυγατρικών του Οµίλου, του
διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα
Μέρη τους σε θέµατα βιωσιµό-
τητας.
Υλοποίηση για 2η συνεχόµενη
χρονιά, του Κοινωνικού και Πε-
ριβαλλοντικού Αποτυπώµατος
του Οµίλου, µε τη συµµετοχή
όλων των θυγατρικών του εται-
ρειών.
Αναβάθµιση του επιπέδου της
Έκθεσης Προόδου του Οµίλου
από Active σε Advanced στο
πλαίσιο της δέσµευσής του
στο Οικουµενικό Σύµφωνο
GLOBAL COMPACT
Υλοποίηση διαδικασίας εξωτε-
ρικής διασφάλισης και αναβάθ-
µιση επιπέδου GRI G3.1 από Β
σε Α+. του Κοινωνικού Απολο-
γισµού του Οµίλου για το 2013.
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ
Από το 1960 µέχρι σήµερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. παραµένει ένας
από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιοµηχανίας, µε ετήσια δυ-
ναµικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 170.000 τόνους σε αλου-
µίνιο και τους 810.000 τόνους σε αλουµίνα. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
µαζί µε τη θυγατρική της εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. απο-
τελούν σήµερα το µεγαλύτερο πλήρως καθετοποιηµένο παραγωγό
αλουµίνας και αλουµινίου στην Ευρώπη αποτελώντας κινητήρια δύ-
ναµη για την εθνική οικονοµία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια.
Το εργοστασιακό συγκρότηµα της εταιρείας, στον Αγ. Νικόλαο Βοι-
ωτίας, εφαρµόζει παραγωγικές και εµπορικές πρακτικές εφάµιλλες
των κορυφαίων µεταλλουργικών βιοµηχανιών παγκοσµίως ενώ, η
θυγατρική της εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., αποτελεί το
δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη, µε ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους. Τα
εργοτάξια της εταιρείας, βρίσκονται στην περιοχή της Άµφισσας και
απασχολούν περίπου 100 εργαζόµενους.
Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. αποτελεί σήµερα την κορυφαία ελληνική δύναµη σε
κατασκευές ΕPC (Engineering - Procurement - Construction), δη-
λαδή στην ανάληψη και υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων, από τη
µελέτη και προµήθεια έως την κατασκευή τους. Η εταιρεία ειδικεύεται
στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επι-
τυγχάνει διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόµενες αγορές, µε έργα στις
αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Αν-
ταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εταιρείες-κολοσσούς, έχοντας κα-
θιερωθεί ως µια εκ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών, και όχι µόνο, εται-
ρειών σε έργα EPC, και ως µια από τις σηµαντικότερες ελληνικές εξα-
γωγικές επιχειρήσεις. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
από το 1973, µε συµµετοχή σήµερα στο δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης FTSE 25. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιοµη-
χανική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να παράγει εξειδι-
κευµένα µηχανολογικά εξαρτήµατα και να έχει ισχυρή παρουσία σε
έργα Υποδοµών και Άµυνας. Επίσης, µε την απόκτηση του εργο-
ληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. διευρύνει τις δυνατό-
τητες συµµετοχής της σε κατασκευαστικά δηµόσια έργα ευρέως φά-
σµατος στην εγχώρια αγορά.
H PROTERGIA Α.Ε. αποτελεί τη ναυαρχίδα του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τοµέα της ενέργειας, συγκεντρώνοντας τη δια-
χείριση των ενεργειακών παγίων και δραστηριοτήτων του Οµίλου.
Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η PROTERGIA Α.Ε. περιλαµβάνει
1.200 MW από θερµικούς σταθµούς µε καύσιµο φυσικό αέριο (ΘΗΣ
και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) και 54 MW από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), κυρίως από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς, σε
λειτουργία. Η εταιρεία εστιάζει στρατηγικά στην απόκτηση ή/και δια-
χείριση ενός δυναµικού και ισορροπηµένου χαρτοφυλακίου πα-
ραγωγικών παγίων, µε έµφαση στους θερµικούς σταθµούς που αν-
ταποκρίνεται επιτυχώς στο διαρκώς µεταβαλλόµενο τοπίο της Ελ-
ληνικής αγοράς ενέργειας αλλά και στις Ευρωπαϊκές επιταγές, στη
δραστηριοποίηση στη χονδρική και λιανική εµπορία ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, στην εµπορία εκποµπών CO
2
, καθώς και στη µελλοντική επέ-
κταση σε γειτονικές χώρες, µε αυξηµένες ανάγκες για ενεργειακό δυ-
ναµικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚA ΓΕΓΟΝOΤΑ
ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ 2013
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η υλο-
ποίηση του προγράµµατος αντα-
γωνιστικότητας «ΜΕΛΛΟΝ».
Συνεργασία µε την Ελβετική πο-
λυεθνική Glencore για την πώλη-
ση συνολικά 75.000 τόνων προ-
ϊόντος αλουµινίου σε κολόνες.
Απόκτηση άδειας εµπορικής λει-
τουργίας του σταθµού συµπαρα-
γωγής ηλεκτρισµού και θερµότη-
τας της εταιρείας.
Ο κύκλος εργασιών το 2013
ανήλθε σε € 606,5 εκατ. αυξηµέ-
νος κατά 10.8% από το 2012.
Ανάληψη του 5ου µεγάλου έργου
µέσω κοινοπραξίας στην Αλγερία
συνολικής αξίας για τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
περίπου € 92.8 εκατ.
Ανάληψη του 2ου µεγάλου έργου
στο Ιράκ, µέσω κοινοπραξίας συ-
νολικής αξίας $1,050 εκατ.
Συνεχίστηκε η λειτουργία και των
3 θερµικών µονάδων ηλεκτρικής
ενέργειας που διαχειρίζεται η εται-
ρεία, µε αποτέλεσµα ο τοµέας της
Ενέργειας να καταλαµβάνει πλέον
ισότιµη θέση και να αποτελεί τον
τρίτο αξιόπιστο πυλώνα ενίσχυσης
της οικονοµικής επίδοσης του
Οµίλου.
OΌµιλος κατέχει το 8.1% της εγ-
χώριας παραγωγής ενέργειας και το
33.6% της εγχώριας παραγωγής
ενέργειας από φυσικό αέριο.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...68
Powered by FlippingBook