ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 9

7
ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΚΟΣ ΑΠΟΛΟ Γ Ι ΣΜΟΣ 2 0 1 2
βεια, σαφήνεια και αξιοπιστία του πε-
ριεχοµένου του Απολογισµού, και
τέλος
στα αποτελέσµατα του έργου της
Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, δηλαδή της αξιο-
λόγησης της σηµαντικότητας των θε-
µάτων που σχετίζονται µε την υπεύ-
θυνη επιχειρηµατικότητα, τα οποία
ανανεώνονται ετησίως από τις εται-
ρείες του Οµίλου και αποτελούν τη
βάση του Κοινωνικού Απολογισµού
κάθε έτους.
Η διαµόρφωση της δοµής, η καθοδή-
γηση για τη συγκέντρωση των στοιχεί-
ων και ο έλεγχος αυτών, καθώς και η
επιµέλεια και συγγραφή των κειµένων
του Απολογισµού υλοποιήθηκαν µε
την επιστηµονική υποστήριξη εξωτερι-
κού συνεργάτη, της εταιρείας MEDA
Communication A.E. Επικοινωνίας,
Κοινωνικής ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης,
εξειδικευµένου συµβούλου σε θέµατα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώ-
σιµης Ανάπτυξης.
Ο Απολογισµός ελέγχθηκε από το
∆ιεθνή Οργανισµό GRI για το Επίπεδο
Εφαρµογής Β, σύµφωνα µε την αυτό-
βουλη δήλωση του «Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», ενώ ο στόχος της δια-
δικασίας ελέγχου και αξιολόγησής
του, από εξωτερικό ελεγκτή, µετατίθε-
ται (λόγω προσαρµογής των οµάδων
Ε.Κ.Ε. των εταιρειών στα καθήκοντά
τους και την πλήρη υιοθέτηση του σχε-
διασµού της συγκεκριµένης διαδικασίας
όπως: η εξοικείωση µε τις ειδικές φόρ-
µες συµπλήρωσης στοιχείων, η συ-
στηµατική αρχειοθέτησή τους, η συ-
νεργασία µε τα τµήµατα των εταιρειών
για την αποκόµιση των πληροφοριών
κ.α.) και προγραµµατίζεται να υλο-
ποιηθεί στον απολογισµό του 2013.
Τέλος, ο Κοινωνικός Απολογισµός του
2012, όπως και οι προηγούµενοι Απο-
λογισµοί του Οµίλου µας, δηµοσι-
εύεται στην αγγλική και την ελληνική
γλώσσα, ενώ είναι διαθέσιµη και η δια-
δικτυακή του παρουσίαση στην ιστο-
σελίδα του Οµίλου µας, για τη διευ-
κόλυνση του κάθε ενδιαφερόµενου
χρήστη που αφορά είτε στη σύγκριση
µε προηγούµενους απολογισµούς, εί-
τε στην αποστολή σχολίων.
Οι όροι «Εταιρικό Κέντρο», «Μη-
τρική Εταιρεία», «MYTILINEOS
Holdings» καθώς και το όνοµα
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αναφέρονται
στην εταιρεία µε την επωνυµία
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όµιλος Επι-
χειρήσεων».
Οι όροι «Εταιρεία», «Επιχείρηση» κα-
θώς και τα ονόµατα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε»,
«∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»,
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA
Α.Ε.» αναφέρονται σε κάθε εταιρεία
που εκπροσωπεί τον αντίστοιχο τοµέα
δραστηριοποίησης του Οµίλου και
στις δραστηριότητές της στην Ελλά-
δα.
Ο όροι «Όµιλος» και «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αναφέρονται στην
εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –
Όµιλος Επιχειρήσεων» και τις θυ-
γατρικές αυτής, οι οποίες από κοι-
νού απαρτίζουν τον «Όµιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ».
Με χαρά θα δεχθούµε τις απόψεις
ή τα σχόλια σας:
Βίβιαν Μπουζάλη,
∆ιεύθυνση Επικοινωνίας Οµίλου
Tηλ.: 210 6877300,
Fax: 210 6877400
O «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
δηλώνει
ότι ο Κοινωνικός
Απολογισµός του 2012, που
εκδίδεται σύµφωνα µε τις αρχές
του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Έκδοσης Απολογισµών
Βιωσιµότητας (GRI), πληροί τις
προδιαγραφές του επιπέδου Β
στην οµάδα των
κατευθυντήριων οδηγιών G3.1
σύµφωνα µε τα επίπεδα
εφαρµογής του Οργανισµού.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...100
Powered by FlippingBook