ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 8

6
Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον παρόντα Απο-
λογισµό , έχουν συλλεχθεί βάσει των
διαδικασιών και επιστηµονικών τρόπων
καταγραφής που εφαρµόζει η κάθε θυ-
γατρική µας εταιρεία αλλά και από τις
βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στο
πλαίσιο εφαρµογής των εταιρικών συ-
στηµάτων. Η καταγραφή των στοιχείων
και ο υπολογισµός των δεικτών που
αναφέρονται στις επιδόσεις του Οµί-
λου, ελέγχονται και επαληθεύονται
µέσω του συστήµατος SAP, από επί-
σηµα έγγραφα όπως οι οικονοµικές κα-
ταστάσεις, από εσωτερικά συστήµατα
υπολογισµού που διαθέτουν τα αντί-
στοιχα τµήµατα της κάθε εταιρείας π.χ.
µε τη δηµιουργία ειδικών σελίδων
επεξεργασίας δεδοµένων σε µορφή Ex-
cel που τηρούνται και ανανεώνονται για
τη συγκεκριµένη εργασία και από διε-
θνώς αποδεκτές µεθόδους υπολογι-
σµού όπως τα συστήµατα διαχείρισης
Ασφάλειας και Υγιεινής OHSAS 18001
- ΕΛΟΤ 1801 και το πρότυπο περι-
βαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
Σχετικά µε τα κοινωνικά στοιχεία, αυτά
περιλαµβάνουν τις πρωτοβουλίες της
κάθε εταιρείας όσο και τις δράσεις της
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» που εκπροσω-
πεί συνολικά τον Όµιλο. Στην παρού-
σα έκδοση περιλαµβάνονται στοιχεία
που προέκυψαν από άµεσες µετρήσεις,
ενώ για λόγους συγκρισιµότητας, ανα-
φέρονται δεδοµένα των ετών 2010 και
2011 όπου αυτά είναι διαθέσιµα. Επί-
σης, στο περιεχόµενο του Απολογι-
σµού, και συγκεκριµένα στην αναφορά
των εκποµπών του διοξειδίου του άν-
θρακα και της επίδοσης στην Ασφάλεια
και Υγιεινή, περιγράφονται λεπτοµερώς
οι υπολογισµοί των δεικτών που έχουν
αναπτυχθεί για την κάλυψη των εν
λόγω θεµάτων.
Η διαδικασία του καθορισµού των θε-
µάτων (ουσιαστικότητα) που περιλαµ-
βάνονται στον Απολογισµό και σχετί-
ζονται µε τις προκλήσεις που αφορούν
στον Όµιλο, στο πλαίσιο της Βιώσιµης
Ανάπτυξης, βασίστηκε:
στις προσδοκίες των Ενδιαφερόµενων
Μερών σε θέµατα Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης µετά από την υλο-
ποίηση του Γ’ κύκλου του διαλόγου
που υλοποίησαν οι θυγατρικές του
Οµίλου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» καθώς και του Β’ κύ-
κλου του διαλόγου που εφαρµό-
στηκε από την εταιρεία «PROTERGIA
Α.Ε.» το 2012 (προσδοκίες συµµέ-
τοχων),
στις αρχές και τις αξίες του Οµίλου κα-
θώς και τις θεµελιώδεις δεσµεύσεις
του στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.,
στη θέσπιση και υλοποίηση της δια-
δικασίας καθορισµού ουσιωδών θε-
µάτων, που αφορούν στο Περιβαλ-
λοντικό και Κοινωνικό αποτύπωµα
του Οµίλου στην οποία εµπλέκονται
εκτός από τις επιµέρους οµάδες
Ε.Κ.Ε. και οι ∆ιοικήσεις όλων των θυ-
γατρικών µας εταιρειών,
στα αποτελέσµατα των συναντήσεων
εργασίας των οµάδων Ε.Κ.Ε. των
θυγατρικών µας εταιρειών και στη συ-
νεργασία µε τους υπεύθυνους των
τµηµάτων για τη συλλογή και την
αξιολόγηση των συναφών στοιχείων.
Οι οµάδες Ε.Κ.Ε., στο πλαίσιο των ερ-
γασιών τους σχετικά µε τη συλλογή
και την αξιολόγηση των στοιχείων του
Απολογισµού, κινήθηκαν στην κα-
τεύθυνση των αρχών του προτύ-
που GRI για τη µεγαλύτερη δυνατή
πληρότητα, συγκρισιµότητα, ακρί-
2.2 Μεθοδολογία του Κοινωνικού Απολογισµού
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...100
Powered by FlippingBook